Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 84/2004… i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos zaobavezno socijalno osiguranje iznosi 22.449 dinara („Sl. glasnik RS“ broj 7/2016, u daljem tekstu: najniža osnovica). Ova najniža osnovica primenjuje se od 1. februara 2016. i važiće tri meseca, do 30. aprila 2016. godine.  

Prema odredbama Zakona, osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za zaposlene jeste jedna od sledeće tri veličine:

1) bruto iznos zarade, odnosno naknade zarade obračunate u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom o radu, ili

2) bruto iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom, ili

3) bruto iznos najviše mesečne osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom.

Bruto zarada, kao osnovica za obračun doprinosa, definisana je Zakonom o radu, a ostvaruje se na osnovu zarade na radnom mestu, uvećanja zarade, drugih primanja sa karakterom zarade i obaveza koje se plaćaju po osnovu poreza i doprinosa iz zarade. Ovako definisana zarada kao osnovica važi samo pod uslovom da je konkretna bruto zarada zaposlenog viša od važeće najniže mesečne bruto osnovice a niža od važeće najviše mesečne osnovice. Tako, pri obračunu zarada, poslodavci moraju voditi računa o sledećem:

1) ako je obračunata bruto zarada zaposlenog veća od najniže mesečne osnovice  doprinosa, doprinosi će se obračunati na veću osnovicu – dakle, na stvarno obračunatu bruto zaradu;

2) ako je obračunata bruto zarada zaposlenog manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, doprinosi će se i tada obračunati na veću osnovicu – ovog puta na propisanu najnižu mesečnu bruto osnovicu;

3) ako je obračunata bruto zarada zaposlenog viša od najviše mesečne osnovice doprinosa, doprinosi će se obračunati na propisanu najvišu mesečnu bruto osnovicu.

Zakon je regulisao najnižu i najvišu osnovicu doprinosa na sledeći način.


– Najniža mesečna osnovica doprinosa

Prema članu 36. stav 1. Zakona, mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. U slučaju da je konkretna isplata niža od važeće najniže mesečne osnovice, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na tu najnižu mesečnu osnovicu. Izuzetno, prema članu 36. stav 3. Zakona, najniža mesečna osnovica ne primenjuje se za obračun i plaćanje doprinosa kod isplate primanja iz čl. 17–21. i čl. 28. i 35b Zakona, odnosno za:

1) razlike plate koju ostvaruju izabrana, imenovana i postavljena lica za vreme obavljanja javne funkcije – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je ta razlika plate;

2) naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta u skladu sa zakonom koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

3) naknade zarade po osnovu privremene sprečenosti za rad iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

4) penzije i naknade po osnovu invalidnosti iz sredstava organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos penzije, odnosno naknade;

5) novčane naknade iz sredstava organizacije nadležne za zapošljavanje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te novčane naknade;

6) ugovorene naknade –  osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana;

7) osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prema članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu  čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Pošto je u prethodnom kvartalu, oktobar–decembar 2015. godine, ostvarena prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici od 64.139,00 dinara, najniža osnovica za naredna tri meseca izračunata je u visini od 35% tog proseka, što iznosi22.449,00 dinara. Iznos najniže mesečne osnovice utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa, u ovom slučaju od 1. februara 2016. godine.

Izuzetno, prema članu 38. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu za osiguranike:

– sveštenike i verske službenike,

– poljoprivrednike, odnosno zemljoradnike, i

– samostalne umetnike

čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos ove najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju. Za ove osiguranike, najniža osnovica doprinosa za celu 2016. godinu iznosi 22.449,00 dinara, sa primenom od 1. januara 2016. godine.

Najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa u 2016. godini

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

„Sl. glasnik RS“

od 1. 11. 2015. do 31. 1. 2016.

21.552(35% od 61.578)

90/2015

od 1. 2. 2016. do 30. 4. 2016.

22.449 (35% od 64.139)

7/2016

– Najviša mesečna osnovica doprinosa

Za period od 1. februara do 29. februara 2016. godine najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 353.815,00 dinara, a dobijena je na osnovu petostrukog iznosa prosečne zarade u Republici za decembar 2015. godine (5 x 70.763,00 dinar). Stoga, ako je zarada koja se isplaćuje u periodu od 1. 2. do 29. 2. 2016. godine viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na najvišu osnovicu, tj. na iznos od 353.815 dinara.

Izuzetno, najviša mesečna osnovica doprinosa ne primenjuje se kod obračuna i plaćanja doprinosa na primanja po osnovu ugovorenih naknada (za ugovorne poslove, a to su  poslovi po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, po kome za izvršen rad se ostvaruje ugovorena naknada). Osnovica za doprinose u ovom slučaju je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana.

 

Najviše mesečne osnovice za obračun doprinosa u toku 2016. godine

 

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje

IZNOS

„Sl. glasnik RS“

od 1. 1. 2016. do 31. 1. 2016.

304.565 (5 x 60.913)

109/2015

od 1. 2. 2016. do 29. 2. 2016.

53.815 (5 x 70.763)

5/2016