По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, број 84/2004… и 112/2015, у даљем тексту: Закон), министар финансија утврдио је и објавио да најнижа месечна основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно социјално осигурање износи 22.449 динара („Сл. гласник РС“ број 7/2016, у даљем тексту: најнижа основица). Ова најнижа основица примењује се од 1. фебруара 2016. и важиће три месеца, до 30. априла 2016. године.  

Према одредбама Закона, основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за запослене јесте једна од следеће три величине:

1) бруто износ зараде, односно накнаде зараде обрачунате у складу са Законом о раду, општим актом послодавца односно уговором о раду, или

2) бруто износ најниже месечне основице доприноса, утврђене у складу са Законом, или

3) бруто износ највише месечне основице доприноса, утврђене у складу са Законом.

Бруто зарада, као основица за обрачун доприноса, дефинисана је Законом о раду, а остварује се на основу зараде на радном месту, увећања зараде, других примања са карактером зараде и обавеза које се плаћају по основу пореза и доприноса из зараде. Овако дефинисана зарада као основица важи само под условом да је конкретна бруто зарада запосленог виша од важеће најниже месечне бруто основице а нижа од важеће највише месечне основице. Тако, при обрачуну зарада, послодавци морају водити рачуна о следећем:

1) ако је обрачуната бруто зарада запосленог већа од најниже месечне основице  доприноса, доприноси ће се обрачунати на већу основицу – дакле, на стварно обрачунату бруто зараду;

2) ако је обрачуната бруто зарада запосленог мања од најниже месечне основице доприноса, доприноси ће се и тада обрачунати на већу основицу – овог пута на прописану најнижу месечну бруто основицу;

3) ако је обрачуната бруто зарада запосленог виша од највише месечне основице доприноса, доприноси ће се обрачунати на прописану највишу месечну бруто основицу.

Закон је регулисао најнижу и највишу основицу доприноса на следећи начин.


– Најнижа месечна основица доприноса

Према члану 36. став 1. Закона, месечна основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса. У случају да је конкретна исплата нижа од важеће најниже месечне основице, обрачун и плаћање доприноса врши се на ту најнижу месечну основицу. Изузетно, према члану 36. став 3. Закона, најнижа месечна основица не примењује се за обрачун и плаћање доприноса код исплате примања из чл. 17–21. и чл. 28. и 35б Закона, односно за:

1) разлике плате коју остварују изабрана, именована и постављена лица за време обављања јавне функције – основица за обрачун доприноса у овом случају је та разлика плате;

2) накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге детета и одсуства с рада ради посебне неге детета у складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

3) накнаде зараде по основу привремене спречености за рад из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

4) пензије и накнаде по основу инвалидности из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ пензије, односно накнаде;

5) новчане накнаде из средстава организације надлежне за запошљавање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те новчане накнаде;

6) уговорене накнаде –  основица за обрачун доприноса у овом случају је опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана;

7) основица доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, је месечна основица доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици исплаћене по запосленом у претходној години, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Према члану 37. Закона, најнижу месечну основицу  чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Пошто је у претходном кварталу, октобар–децембар 2015. године, остварена просечна месечна зарада по запосленом у Републици од 64.139,00 динара, најнижа основица за наредна три месеца израчуната је у висини од 35% тог просека, што износи 22.449,00 динара. Износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, у овом случају од 1. фебруара 2016. године.

Изузетно, према члану 38. Закона, најнижу месечну основицу за осигуранике:

– свештенике и верске службенике,

– пољопривреднике, односно земљораднике, и

– самосталне уметнике

чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у четвртом кварталу претходне године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ ове најниже месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају. За ове осигуранике, најнижа основица доприноса за целу 2016. годину износи 22.449,00 динара, са применом од 1. јануара 2016. године.

Најниже месечне основице за обрачун доприноса у 2016. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне
основице доприноса

„Сл. гласник РС“

од 1. 11. 2015. до 31. 1. 2016.

21.552(35% од 61.578)

90/2015

од 1. 2. 2016. до 30. 4. 2016.

22.449 (35% од 64.139)

7/2016

– Највиша месечна основица доприноса

За период од 1. фебруара до 29. фебруара 2016. године највиша месечна основица за обрачун доприноса износи 353.815,00 динара, а добијена је на основу петоструког износа просечне зараде у Републици за децембар 2015. године (5 x 70.763,00 динар). Стога, ако је зарада која се исплаћује у периоду од 1. 2. до 29. 2. 2016. године виша од петоструког просека зараде у Републици, доприноси се плаћају на највишу основицу, тј. на износ од 353.815 динара.

Изузетно, највиша месечна основица доприноса не примењује се код обрачуна и плаћања доприноса на примања по основу уговорених накнада (за уговорне послове, а то су  послови по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора о допунском раду и другог уговора или по неком другом основу, по коме за извршен рад се остварује уговорена накнада). Основица за доприносе у овом случају је опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана.

 

Највише месечне основице за обрачун доприноса у току 2016. године

 

ПЕРИОД ПРИМЕНЕ

НАЈВИША ОСНОВИЦА за плаћање
доприноса за социјално осигурање

ИЗНОС

„Сл. гласник РС“

од 1. 1. 2016. до 31. 1. 2016.

304.565 (5 x 60.913)

109/2015

од 1. 2. 2016. до 29. 2. 2016.

53.815 (5 x 70.763)

5/2016