800×600

< <

По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона
о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник
РС”, број 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011,
47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015 и 113/2017 у
даљем тексту: Закон) министар финансија утврдио је и објавио да најнижа месечна основица на коју се обрачунава
и плаћа допринос за
обавезно социјално
осигурање износи 23.053 динара
(у даљем тексту: најнижа основица). Ова најнижа
основица примењује се од 6. јануара  2018.
и важиће до краја 2018. године.

Наиме, према иновираном члану 37. Закона, најнижу месечну основицу доприноса чини износ
од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних
12 месеци, почев од месеца новембра у години која претходи години за
коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени подаци републичког органа
надлежног за послове статистике. Износ ове најниже месечне основице сваке године
објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса
почев од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају.
Изузетно, за 2018. годину, сходно
члану 15. Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање („Сл. гласник РС”, број 113/17), најнижу основица
доприноса чини 35% просечне месечне зараде по запосленом у Републици исплаћене у
периоду од децембра 2016. године, закључно са новембром 2017. године, а примењиваће
се од првог наредног дана од дана објављивања износа основице у „Службеном гласнику
Републике Србије”. Износ ове основице доприноса објављује министар надлежан
за послове финансија.

Према подацима Републичке статистике, просечна месечна зарада
по запосленом у Републици исплаћена у периоду децембар 2016
– новембар 2017.
године износи 65.866 динара („Сл.
гласник РС” број 117/2017 од 27.
12.
2017), што значи да најнижа основица доприноса за
2018. годину износи (65.866 x 35%) 23.053 динара
. Овај износ најниже основице
објавио је министар надлежан за послове финансија
у „Службеном гласнику РС” број
2/2018 од 5. 1.
2018. године,
што значи да се она примењује од наредног дана по објављивању, дакле од 6. јануара
2018. године, па све до 31. 12.
2018. године.

 

Подсећамо да су износи
најнижих основица за обрачун доприноса у 2018. години следећи:

 

НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА У 2018.
 ГОДИНИ

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне

основице  доприноса

Сл. гласник РС

од 1. 1. 2018. до 5. 1. 2018.

23.074 (35% од 65.927)

96/2017

од
6. 1. 2018. до 31. 12. 2018.

23.053 (35% од 65.866)

2/2018

 

Највиша месечна основица
доприноса

Према одредби члана 41. Закона, ако је
прописана основица доприноса виша од највише месечне основице доприноса, обрачун
и плаћање доприноса врши се на највишу месечну основицу доприноса.  

Према иновираном
члану 42. Закона, највишу месечну основицу
доприноса
чини
петоструки
износ
просечне месечне зараде
по
запосленом
у
Републици
исплаћене у периоду
за
претходних
12 месеци, почев од месеца
новембра
у
години
која
претходи
години
за
коју
се
утврђују и плаћају доприноси,
према
објављеном
податку
републичког органа
надлежног за послове
статистике.
Износ
ове највише месечне основице
сваке
године
објављује
министар
надлежан за послове
финансија,
а
служи за обрачун и плаћање доприноса
почев од првог јануара
године
за
коју
се
доприноси
утврђују и плаћају.
Изузетно, за
2018. годину
, сходно члану 15. Закона о изменама и допунама Закона
о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник
РС”, број 113/17), највишу основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне
зараде по запосленом у Републици исплаћене у периоду од децембра 2016. године, закључно
са новембром 2017. године, а примењиваће се од првог наредног дана од дана објављивања
износа основице у „Службеном гласнику Републике Србије”. Износ
ове основице доприноса објављује министар надлежан за послове финансија.

Према подацима Републичке статистике, просечна месечна зарада
по запосленом у Републици исплаћена у периоду децембар 2016
– новембар 2017.
године износи 65.866 динара („Сл.
гласник РС” број 117/2017 од 27.
12.
2017), што значи да највиша основица доприноса за
2018. годину износи (65.866 x 5) 329.330 динара
. Овај износ највише основице
објавио је министар надлежан за послове финансија
у „Службеном гласнику РС” број
2/2018 од 5. 1.
2018. године,
што значи да се она примењује од наредног дана по објављивању, дакле од 6. јануара
2018. године, па све до 31. 12.
2018. године.

Преко тог износа неће се плаћати доприноси за обавезно социјално осигурање (већ само порез). Стога, ако је зарада
која се исплаћује у неком од месеца у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2018. године
виша од 329.330 динара, доприноси се плаћају на највишу основицу, тј. на износ од
329.330 динара.

Изузетно, највиша месечна основица
доприноса не примењује се приликом обрачуна и плаћања
доприноса на примања по основу уговорених накнада (за уговорне послове, а то су послови по основу
уговора о делу, ауторског уговора, уговора о допунском раду и другог уговора или
по неком другом основу по коме се за извршен рад остварује уговорена накнада). Основица за доприносе у овом случају је опорезиви
приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује
порез на доходак грађана.

У току 2018. године највиша месечна
основица је:

 

НАЈВИШЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА У 2018.
ГОДИНИ

 

ПЕРИОД ПРИМЕНЕ

НАЈВИША ОСНОВИЦА за плаћање
доприноса за социјално осигурање

ИЗНОС

 „Сл. гласник РС


од 1. 1. 2018.
до 5.
1. 2018.

328.045 (5 x
65.609)

117/2017

од 6.
1. 2018.
до 31. 12. 2018.

329.330 (5 x
65.
866)

2/2018

 

Треба напоменути да највиша месечна основица доприноса важи у свим случајевима
исплате зараде за месец која је већа од највише месечне основице, без обзира на то да ли се ради о заради за пун фонд сати
или за мањи број сати рада у месецу. У овом случају битна је чињеница да је износ
зараде већи од највише месечне основице, а не за колики број сати је таква зарада
остварена (нема утврђивања сразмере).