800×600

<<

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona
o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik
RS”, broj 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011,
47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015 i 113/2017 u
daljem tekstu: Zakon) ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava
i plaća doprinos za
obavezno socijalno
osiguranje iznosi 23.053 dinara
(u daljem tekstu: najniža osnovica). Ova najniža
osnovica primenjuje se od 6. januara  2018.
i važiće do kraja 2018. godine.

Naime, prema inoviranom članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos
od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih
12 meseci, počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za
koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa
nadležnog za poslove statistike. Iznos ove najniže mesečne osnovice svake godine
objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa
počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.
Izuzetno, za 2018. godinu, shodno
članu 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), najnižu osnovica
doprinosa čini 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u
periodu od decembra 2016. godine, zaključno sa novembrom 2017. godine, a primenjivaće
se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u „Službenom glasniku
Republike Srbije”. Iznos ove osnovice doprinosa objavljuje ministar nadležan
za poslove finansija.

Prema podacima Republičke statistike, prosečna mesečna zarada
po zaposlenom u Republici isplaćena u periodu decembar 2016
– novembar 2017.
godine iznosi 65.866 dinara („Sl.
glasnik RS” broj 117/2017 od 27.
12.
2017), što znači da najniža osnovica doprinosa za
2018. godinu iznosi (65.866 x 35%) 23.053 dinara
. Ovaj iznos najniže osnovice
objavio je ministar nadležan za poslove finansija
u „Službenom glasniku RS” broj
2/2018 od 5. 1.
2018. godine,
što znači da se ona primenjuje od narednog dana po objavljivanju, dakle od 6. januara
2018. godine, pa sve do 31. 12.
2018. godine.

 

Podsećamo da su iznosi
najnižih osnovica za obračun doprinosa u 2018. godini sledeći:

 

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2018.
 GODINI

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne

osnovice  doprinosa

Sl. glasnik RS

od 1. 1. 2018. do 5. 1. 2018.

23.074 (35% od 65.927)

96/2017

od
6. 1. 2018. do 31. 12. 2018.

23.053 (35% od 65.866)

2/2018

 

Najviša mesečna osnovica
doprinosa

Prema odredbi člana 41. Zakona, ako je
propisana osnovica doprinosa viša od najviše mesečne osnovice doprinosa, obračun
i plaćanje doprinosa vrši se na najvišu mesečnu osnovicu doprinosa.  

Prema inoviranom
članu 42. Zakona, najvišu mesečnu osnovicu
doprinosa
čini
petostruki
iznos
prosečne mesečne zarade
po
zaposlenom
u
Republici
isplaćene u periodu
za
prethodnih
12 meseci, počev od meseca
novembra
u
godini
koja
prethodi
godini
za
koju
se
utvrđuju i plaćaju doprinosi,
prema
objavljenom
podatku
republičkog organa
nadležnog za poslove
statistike.
Iznos
ove najviše mesečne osnovice
svake
godine
objavljuje
ministar
nadležan za poslove
finansija,
a
služi za obračun i plaćanje doprinosa
počev od prvog januara
godine
za
koju
se
doprinosi
utvrđuju i plaćaju.
Izuzetno, za
2018. godinu
, shodno članu 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona
o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik
RS”, broj 113/17), najvišu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne
zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. godine, zaključno
sa novembrom 2017. godine, a primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja
iznosa osnovice u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Iznos
ove osnovice doprinosa objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Prema podacima Republičke statistike, prosečna mesečna zarada
po zaposlenom u Republici isplaćena u periodu decembar 2016
– novembar 2017.
godine iznosi 65.866 dinara („Sl.
glasnik RS” broj 117/2017 od 27.
12.
2017), što znači da najviša osnovica doprinosa za
2018. godinu iznosi (65.866 x 5) 329.330 dinara
. Ovaj iznos najviše osnovice
objavio je ministar nadležan za poslove finansija
u „Službenom glasniku RS” broj
2/2018 od 5. 1.
2018. godine,
što znači da se ona primenjuje od narednog dana po objavljivanju, dakle od 6. januara
2018. godine, pa sve do 31. 12.
2018. godine.

Preko tog iznosa neće se plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (već samo porez).Stoga, ako je zarada
koja se isplaćuje u nekom od meseca u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine
viša od 329.330 dinara, doprinosi se plaćaju na najvišu osnovicu, tj. na iznos od
329.330 dinara.

Izuzetno, najviša mesečna osnovica
doprinosa ne primenjuje se prilikom obračuna i plaćanja
doprinosa na primanja po osnovu ugovorenih naknada (za ugovorne poslove, a to su poslovi po osnovu
ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili
po nekom drugom osnovu po kome se za izvršen rad ostvaruje ugovorena naknada). Osnovica za doprinose u ovom slučaju je oporezivi
prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje
porez na dohodak građana.

U toku 2018.godine najviša mesečna
osnovica je:

 

NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2018.
GODINI

 

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje

IZNOS

 „Sl. glasnik RS


od 1. 1. 2018.
do 5.
1. 2018.

328.045 (5 x
65.609)

117/2017

od 6.
1. 2018.
do 31. 12. 2018.

329.330 (5 x
65.
866)

2/2018

 

Treba napomenuti da najviša mesečna osnovica doprinosa važi u svim slučajevima
isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice, bez obzira na to da li se radi o zaradi za pun fond sati
ili za manji broj sati rada u mesecu. U ovom slučaju bitna je činjenica da je iznos
zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada
ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).