По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 112/2015 – у даљем тексту: Закон), Министар финансија утврдио је и објавио да најнижа месечна основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно социјално осигурање, износи 23.446 динара („Сл. гласник РС” број 73/2017 – у даљем тексту: најнижа основица). Ова најнижа основица примењује се од 1. августа 2017. године и важиће три месеца, до 31. октобра 2017. године.  

Према члану 36. став 1. Закона, месечна основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса. У случају да је конкретна исплата нижа од важеће најниже месечне основице, обрачун и плаћање доприноса врши се на ту најнижу месечну основицу. Изузетно, према члану 36. став 3. Закона, најнижа месечна основица не примењује се за обрачун и плаћање доприноса приликом исплате примања из чл. 17–21. и чл. 28. и 35б Закона, односно за:

1) разлику плате коју остварују изабрана, именована и постављена лица за време обављања јавне функције – основица за обрачун доприноса у овом случају је та разлика плате;

2) накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, у складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

3) накнаду зараде по основу привремене спречености за рад из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

4) пензије и накнаде по основу инвалидности из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ пензије, односно накнаде;

5) новчане накнаде из средстава организације надлежне за запошљавање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те новчане накнаде;

6) уговорене накнадеосновица за обрачун доприноса у овом случају је опорезиви приход од уговорене накнаде, у складу са законом који уређује порез на доходак грађана;

7) основица доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, јесте месечна основица доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене по запосленом у претходној години, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Према члану 37. Закона, најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Пошто је у претходном кварталу, април–јун 2017. године, остварена просечна месечна зарада по запосленом у Републици од 66.989,00 динара, најнижа основица за наредна три месеца израчуната је у висини од 35% тог просека, што износи 23.446,00 динара. Износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, у овом случају од 1. августа 2017. године.

Изузетно, према члану 38. Закона, најнижу месечну основицу за осигуранике:

– свештенике и верске службенике,

– пољопривреднике, односно земљораднике и

– самосталне уметнике

чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене у четвртом кварталу претходне године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ ове најниже месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају. За ове осигуранике најнижа основица доприноса за целу 2017. годину износи 23.229,00 динара, са применом од 1. јануара 2017. године.

 

Најниже месечне основице за обрачун доприноса у 2017. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне
основице доприноса

„Сл. гласник РС”

од 1. 11. 2016. до 31. 1. 2017.

22.204 (35% од 63.441)

88/2016

од 1. 2. 2017. до 30. 4. 2017.

23.229 (35% од 66.368)

7/2017

од 1. 5. 2017. до 31. 7. 2017.

21.906 (35% од 62.588)

41/2017

од 1. 8. 2017. до 31. 10. 2017.

23.466 (35% од 66.989)

73/2017