Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 84/04… i 112/15, u daljem tekstu: Zakon), ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje iznosi 22.400 dinara („Sl. glasnik RS“, broj 65/16, u daljem tekstu: najniža osnovica). Ova najniža osnovica primenjuje se od 1. avgusta 2016. i važiće tri meseca, do 31. oktobra 2016. godine.   

 

Prema članu 36. stav 1. Zakona, mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. U slučaju da je konkretna isplata niža od važeće najniže mesečne osnovice, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na tu najnižu mesečnu osnovicu. Izuzetno, prema članu 36. stav 3. Zakona, najniža mesečna osnovica ne primenjuje se za obračun i plaćanje doprinosa kod isplate primanja iz čl. 17–21. i čl. 28. i 35b Zakona, odnosno za:

 

1) razlike plate koju ostvaruju izabrana, imenovana i postavljena lica za vreme obavljanja javne funkcije – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je ta razlika plate;

 

2) naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u skladu sa zakonom koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

 

3) naknade zarade po osnovu privremene sprečenosti za rad iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

 

4) penzije i naknade po osnovu invalidnosti iz sredstava organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos penzije, odnosno naknade;

 

5) novčane naknade iz sredstava organizacije nadležne za zapošljavanje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te novčane naknade;

 

6) ugovorene naknade –  osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana;

 

7) osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

 

Prema članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu  čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Pošto je u prethodnom kvartalu, april–jun 2015. godine, ostvarena prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici od 64.001,00 dinara, najniža osnovica za naredna tri meseca izračunata je u visini od 35% tog proseka, što iznosi 22.400,00 dinara. Iznos najniže mesečne osnovice utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa, u ovom slučaju od 1. avgusta 2016. godine.

 

Izuzetno, prema članu 38. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu za osiguranike:

 

– sveštenike i verske službenike,

 

– poljoprivrednike, odnosno zemljoradnike, i

 

– samostalne umetnike

 

čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos ove najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju. Za ove osiguranike, najniža osnovica doprinosa za celu 2016. godinu iznosi 22.449,00 dinara, sa primenom od 1. januara 2016. godine.

 

 

Najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa u 2016. godini

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

Sl. glasnik RS

od 1. 11. 2015. do 31. 1. 2016.

21.552(35% od 61.578)

90/2015

od 1. 2. 2016. do 30. 4. 2016.

22.449 (35% od 64.139)

7/2016

od 1. 5. 2016. do 31. 7. 2016.

20.012 (35% od 60.034)

44/2016

od 1. 8. 2016. do 31. 10. 2016.

22.400 (35% od 64.001)

65/2016