По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, број 84/04… и 112/15, у даљем тексту: Закон), министар финансија утврдио је и објавио да најнижа месечна основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно социјално осигурање износи 22.400 динара („Сл. гласник РС“, број 65/16, у даљем тексту: најнижа основица). Ова најнижа основица примењује се од 1. августа 2016. и важиће три месеца, до 31. октобра 2016. године.   

 

Према члану 36. став 1. Закона, месечна основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса. У случају да је конкретна исплата нижа од важеће најниже месечне основице, обрачун и плаћање доприноса врши се на ту најнижу месечну основицу. Изузетно, према члану 36. став 3. Закона, најнижа месечна основица не примењује се за обрачун и плаћање доприноса код исплате примања из чл. 17–21. и чл. 28. и 35б Закона, односно за:

 

1) разлике плате коју остварују изабрана, именована и постављена лица за време обављања јавне функције – основица за обрачун доприноса у овом случају је та разлика плате;

 

2) накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

 

3) накнаде зараде по основу привремене спречености за рад из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

 

4) пензије и накнаде по основу инвалидности из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ пензије, односно накнаде;

 

5) новчане накнаде из средстава организације надлежне за запошљавање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те новчане накнаде;

 

6) уговорене накнаде –  основица за обрачун доприноса у овом случају је опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана;

 

7) основица доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, је месечна основица доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици исплаћене по запосленом у претходној години, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

 

Према члану 37. Закона, најнижу месечну основицу  чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Пошто је у претходном кварталу, април–јун 2015. године, остварена просечна месечна зарада по запосленом у Републици од 64.001,00 динара, најнижа основица за наредна три месеца израчуната је у висини од 35% тог просека, што износи 22.400,00 динара. Износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, у овом случају од 1. августа 2016. године.

 

Изузетно, према члану 38. Закона, најнижу месечну основицу за осигуранике:

 

– свештенике и верске службенике,

 

– пољопривреднике, односно земљораднике, и

 

– самосталне уметнике

 

чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у четвртом кварталу претходне године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ ове најниже месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају. За ове осигуранике, најнижа основица доприноса за целу 2016. годину износи 22.449,00 динара, са применом од 1. јануара 2016. године.

 

 

Најниже месечне основице за обрачун доприноса у 2016. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне
основице доприноса

Сл. гласник РС

од 1. 11. 2015. до 31. 1. 2016.

21.552(35% од 61.578)

90/2015

од 1. 2. 2016. до 30. 4. 2016.

22.449 (35% од 64.139)

7/2016

од 1. 5. 2016. до 31. 7. 2016.

20.012 (35% од 60.034)

44/2016

од 1. 8. 2016. до 31. 10. 2016.

22.400 (35% од 64.001)

65/2016