По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање («Службени гласник РС» број 84/2004….и 112/2015, у даљем тексту: Закон), Министар финансија утврдио је и објавио да најнижа месечна основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно социјално осигурање износи 23.229 динара („Службени гласник РС“ број 7/2017, у даљем тексту: најнижа основица). Ова најнижа основица примењује се од 1. фебруара  2017. и важиће три месеца, до 30. априла 2017. године.  

Према члану 36. став 1. Закона, месечна основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса. У случају да је конкретна исплата нижа од важеће најниже месечне основице, обрачун и плаћање доприноса врши се на ту најнижу месечну основицу. Изузетно, према члану 36. став 3. Закона, најнижа месечна основица не примењује се за обрачун и плаћање доприноса код исплате примања из чл. 17. – 21. и чл. 28. и 35б Закона, односно за:

1) разлике плате коју остварују изабрана, именована и постављена лица за време обављања јавне функције – основица за обрачун доприноса у овом случају је та разлика плате;

2) накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

3) накнаде зараде по основу привремене спречености за рад из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

4) пензије и накнаде по основу инвалидности из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ пензије, односно накнаде;

5) новчане накнаде из средстава организације надлежне за запошљавање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те новчане накнаде;

6) уговорене накнаде –  основица за обрачун доприноса у овом случају је опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана;

7) основица доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, је месечна основица доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици исплаћене по запосленом у претходној години, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Према члану 37. Закона, најнижу месечну основицу  чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Пошто је у претходном кварталу, октобар децембар 2016. године, остварена просечна месечна зарада по запосленом у Републици од 66.368,00 динара, најнижа основица за наредна три месеца израчуната је у висини од 35% тог просека, што износи 23.229,00 динара. Износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, у овом случају од 1. фебруара 2017. године.

Изузетно, према члану 38. Закона, најнижу месечну основицу за осигуранике:

– свештенике и верске службенике,

– пољопривреднике, односно земљораднике, и

– самосталне уметнике

чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у четвртом кварталу претходне године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ ове најниже месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају. За ове осигуранике, најнижа основица доприноса за целу 2017. годину износи 23.229,00 динара, са применом од 1. јануара 2017. године.

 

Најниже месечне основице за обрачун доприноса у 2016. и 2017. години

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

„Sl. glasnik RS“

od 1.11.2015. do 31.01.2016.

21.552(35% od 61.578)

90/2015

od 1.02.2016. do 30.04.2016.

22.449 (35% od 64.139)

7/2016

od 1.05.2016. do 31.07.2016.

21.012 (35% od 60.034)

44/2016

od 1.08.2016. do 31.10.2016.

22.400 (35% od 64.001)

65/2016

од 1.11.2016. до 31.01.2017.

22.204 (35% od 63.441)

88/2016

од 1.02.2017. до 30.04.2017.

23.229 (35% od 66.368)

7/2017