Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 84/04… i 112/15, u daljem tekstu: Zakon), Ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos zaobavezno socijalno osiguranje iznosi 22.204 dinara („Sl. glasnik RS“ br. 88/16, u daljem tekstu: najniža osnovica). Ova najniža osnovica primenjuje se od 1. novembra 2016. i važiće tri meseca, do 31. januara 2017. godine.  

Prema članu 36. stav 1. Zakona, mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. U slučaju da je konkretna isplata niža od važeće najniže mesečne osnovice, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na tu najnižu mesečnu osnovicu. Izuzetno, prema članu 36. stav 3. Zakona, najniža mesečna osnovica ne primenjuje se za obračun i plaćanje doprinosa kod isplate primanja iz čl. 17. – 21. i čl. 28. i 35b Zakona, odnosno za:

1) razlike plate koju ostvaruju izabrana, imenovana i postavljena lica za vreme obavljanja javne funkcije – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je ta razlika plate;

2) naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u skladu sa zakonom koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

3) naknade zarade po osnovu privremene sprečenosti za rad iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

4) penzije i naknade po osnovu invalidnosti iz sredstava organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos penzije, odnosno naknade;

5) novčane naknade iz sredstava organizacije nadležne za zapošljavanje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te novčane naknade;

6) ugovorene naknade – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana;

7) osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici, isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prema članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu  čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Pošto je u prethodnom kvartalu, jul – septembar 2016. godine, ostvarena prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici od 63.441,00 dinara, najniža osnovica za naredna tri meseca izračunata je u visini od 35% tog proseka, što iznosi22.204,00 dinara. Iznos najniže mesečne osnovice utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa, u ovom slučaju od 1. novembra 2016. godine.

Izuzetno, prema članu 38. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu za osiguranike:

– sveštenike i verske službenike,

– poljoprivrednike, odnosno zemljoradnike, i

– samostalne umetnike,

čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos ove najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju. Za ove osiguranike, najniža osnovica doprinosa za celu 2016. godinu iznosi 22.449,00 dinara, sa primenom od 1. januara 2016. godine.

Najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa u 2016. godini

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

„Sl. glasnik RS“

od 1. 11. 2015. do 31. 1. 2016.

21.552(35% od 61.578)

90/15

od 1. 2. 2016. do 30. 4. 2016.

22.449 (35% od 64.139)

7/16

od 1. 5. 2016. do 31. 7. 2016.

21.012 (35% od 60.034)

44/16

od 1. 8. 2016. do 31. 10. 2016.

22.400 (35% od 64.001)

65/16

od 1. 11. 2016. do 31. 1. 2017.

22.204 (35% od 63.441)

88/16