По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 112/2015 – у даљем тексту: Закон), Министар финансија утврдио је и објавио да најнижа месечна основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно социјално осигурање износи 21.906 динара („Сл. гласник РС” број 41/2017 – у даљем тексту: најнижа основица). Ова најнижа основица примењује се од 1. маја  2017. и важиће три месеца, до 31. јула 2017. године.  

Према члану 36. став 1. Закона, месечна основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса. У случају да је конкретна исплата нижа од важеће најниже месечне основице, обрачун и плаћање доприноса врши се на ту најнижу месечну основицу. Изузетно, према члану 36. став 3. Закона, најнижа месечна основица не примењује се за обрачун и плаћање доприноса при исплати примања из чл. 17–21. и чл. 28. и 35б Закона, односно за:

1) разлике плате коју остварују изабрана, именована и постављена лица за време обављања јавне функције – основица за обрачун доприноса је та разлика плате;

2) накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, у складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом – основица за обрачун доприноса је износ те накнаде зараде;

3) накнаде зараде по основу привремене спречености за рад, из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом – основица за обрачун доприноса је износ те накнаде зараде;

4) пензије и накнаде по основу инвалидности, из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса је износ пензије, односно накнаде;

5) новчане накнаде из средстава организације надлежне за запошљавање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса је износ те новчане накнаде;

6) уговорене накнадеосновица за обрачун доприноса је опорезиви приход од уговорене накнаде – у складу са законом који уређује порез на доходак грађана;

7) основицу доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републикемесечна је основица доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене по запосленом у претходној години, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Према члану 37. Закона, најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Пошто је у претходном кварталу, јануар–март 2017. године, остварена просечна месечна зарада по запосленом у Републици од 62.588,00 динара, најнижа основица за наредна три месеца израчуната је у висини од 35% тог просека, што износи 21.906,00 динара. Износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу од месеца објављивања тог износа, у овом случају од 1. маја 2017. године.

Изузетно, према члану 38. Закона, најнижу месечну основицу за осигуранике:

– свештенике и верске службенике,

– пољопривреднике, односно земљораднике, и

– самосталне уметнике,

чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене у четвртом кварталу претходне године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ ове најниже месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса, почев од 1. јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају. За ове осигуранике најнижа основица доприноса за целу 2017. годину износи 23.229,00 динара, са применом од 1. јануара 2017. године.

 

Најниже месечне основице за обрачун доприноса у 2017. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне
основице доприноса

„Сл. гласник РС”

од 1. 11. 2016. до 31. 1. 2017.

22.204 (35% од 63.441)

88/2016

од 1. 2. 2017. до 30. 4. 2017.

23.229 (35% од 66.368)

7/2017

од 1. 5. 2017. до 31. 7. 2017.

21.906 (35% од 62.588)

41/2017