Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), Ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos zaobavezno socijalno osiguranje iznosi 21.906 dinara („Sl. glasnik RS” broj 41/2017 – u daljem tekstu: najniža osnovica). Ova najniža osnovica primenjuje se od 1. maja  2017. i važiće tri meseca, do 31. jula 2017. godine.  

Prema članu 36. stav 1. Zakona, mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. U slučaju da je konkretna isplata niža od važeće najniže mesečne osnovice, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na tu najnižu mesečnu osnovicu. Izuzetno, prema članu 36. stav 3. Zakona, najniža mesečna osnovica ne primenjuje se za obračun i plaćanje doprinosa pri isplati primanja iz čl. 17–21. i čl. 28. i 35b Zakona, odnosno za:

1) razlike plate koju ostvaruju izabrana, imenovana i postavljena lica za vreme obavljanja javne funkcije – osnovica za obračun doprinosa je ta razlika plate;

2) naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, u skladu sa zakonom koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom – osnovica za obračun doprinosa je iznos te naknade zarade;

3) naknade zarade po osnovu privremene sprečenosti za rad, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa je iznos te naknade zarade;

4) penzije i naknade po osnovu invalidnosti, iz sredstava organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa je iznos penzije, odnosno naknade;

5) novčane naknade iz sredstava organizacije nadležne za zapošljavanje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa je iznos te novčane naknade;

6) ugovorene naknadeosnovica za obračun doprinosa je oporezivi prihod od ugovorene naknade – u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana;

7) osnovicu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republikemesečna je osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici, isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prema članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici, isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Pošto je u prethodnom kvartalu, januar–mart 2017. godine, ostvarena prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici od 62.588,00 dinara, najniža osnovica za naredna tri meseca izračunata je u visini od 35% tog proseka, što iznosi21.906,00 dinara. Iznos najniže mesečne osnovice utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu od meseca objavljivanja tog iznosa, u ovom slučaju od 1. maja 2017. godine.

Izuzetno, prema članu 38. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu za osiguranike:

– sveštenike i verske službenike,

– poljoprivrednike, odnosno zemljoradnike, i

– samostalne umetnike,

čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici, isplaćene u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos ove najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa, počev od 1. januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju. Za ove osiguranike najniža osnovica doprinosa za celu 2017. godinu iznosi 23.229,00 dinara, sa primenom od 1. januara 2017. godine.

 

Najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa u 2017. godini

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

„Sl. glasnik RS”

od 1. 11. 2016. do 31. 1. 2017.

22.204 (35% od 63.441)

88/2016

od 1. 2. 2017. do 30. 4. 2017.

23.229 (35% od 66.368)

7/2017

od 1. 5. 2017. do 31. 7. 2017.

21.906 (35% od 62.588)

41/2017