На основу члана 112. став 2. Закона о раду („Сл. гласник ПЦ”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Сл. гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада Републике Србије је на седници одржаној 13. 9. 2016. године, донела Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2017. године.

Према овој Одлуци, минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар – децембар 2017. године износи 130,00 динара (нето), по радном часу.

Одлука је објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 77/2016 од 14. 9. 2016. године.