Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik PC”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 13. 9. 2016. godine, donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2017. godine.

Prema ovoj Odluci, minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 77/2016 od 14. 9. 2016. godine.