800×600

< <

Према члану 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник
РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у даљем
тексту: Закон), лица која нису обавезно осигурана у смислу Закона, могу се
укључити у обавезно осигурање и обезбедити права из овог осигурања. Да би то
учинила, ова лица морају уплаћивати допринос за пензијско и инвалидско
осигурање под условима утврђеним подзаконским прописима који регулишу ово
питање. Укључивање у обавезно осигурање после доношења одговарајућег решења
лицу које жели да се укључи, значи и уплату доприноса за пензијско-инвалидско
осигурање. Без уплате тих доприноса нема признавања траженог стажа.
Истовремено, према члану 29. Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 112/2015), основицу доприноса за лица укључена у обавезно социјално осигурање
представљају основице прописане актом организације за обавезно социјално
осигурање, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

Ради спровођења одредаба поменута два закона, донета су два подзаконска
акта:

1) Одлука о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно
осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Сл. гласник
РС”, бр. 69/2008 – у даљем тексту: Одлука) и
2) Решење о одређивању основице
осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско
осигурање за лица укључена у обавезно осигурање („Сл. гласник РС”, бр.
97/2017 – у даљем тексту: Решење).

Одлуком су утврђене месечне основице у одређеном проценту од просечне
месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици у претходном кварталу. На те
основице обрачунавају се и плаћају доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање за лица укључена у обавезно осигурање из члана 15. Закона. На основу
тог процента су поменутим решењем одређени номинални износи месечних основица
на које се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за
лица укључена у обавезно осигурање. Истовремено треба подсетити на то да стопа
доприноса коју плаћају лица укључена у обавезно осигурање на прописану основицу
износи 26%, према одредбама Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање.

На основу ових законских и подзаконских одредаба у наредној табели су дати
елементи за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лица
укључена у обавезно осигурање – за уплате од 1. августа 2017. године:

Основице осигурања на које се обрачунава
допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање

Варијанта

Просечна
зарада у Републици за период јулсептембар

Проценат
за утврђивање основице осигурања

Износ
основице

осигурања

Износ
доприноса за уплату – месечно

1

2

3

4
(2 x 3)

5
(4 x 26%)

1.

65.927

35%

23.074

5.999,24

2.

65.927

40%

26.371

6.856,46

3.

65.927

54%

35.601

9.256,26

4.

65.927

65%

42.853

11.141,78

5.

65.927

80%

52.742

13.712,92

6.

65.927

87%

57.356

14.912,56

7.

65.927

115%

75.816

19.712,16

8.

65.927

127%

83.727

21.769,02

9.

65.927

155%

102.187

26.568,62

10.

65.927

200%

131.854

34.282,04

11.

65.927

300%

197.781

51.423,06

12.

65.927

400%

263.708

68.564,08

13.

65.927

500%

329.635

85.705,10

 

Наведене основице
се примењују од 1. новембра 2017. године, а
лице односно осигураник се, подношењем захтева за укључивање у обавезно осигурање,
опредељује за једну од изнетих 13 основица доприноса, без обзира на стручну спрему
коју је стекао. Лице које већ плаћа ово осигурање, од 1. новембра треба
да има у виду нову, нижу основицу на коју ће плаћати допринос
за ПИО.

Допринос се обрачунава
и уплаћује до 15. у месецу за претходни месец, а уплатни рачун је
840-721413843-95 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која се
укључују у обавезно осигурање. У позив на број одобрења уписује се контролни број,
шифра општине, шифра града и обележје за идентификацију обвезника (ПИБ или ЈМБГ
или шифра пореског обвезника).