Према члану 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003 ….и 142/2014, у даљем тексту: Закон), лица која нису обавезно осигурана у смислу Закона, могу се укључити у обавезно осигурање и обезбедити права из овог осигурања. Да би то учинила, ова лица морају уплаћивати допринос за пензијско и инвалидско осигурање под условима утврђеним подзаконским прописима који регулишу ово питање. Укључивање у обавезно осигурање, после доношења одговарајућег решења лицу које жели да се укључи, значи и уплату доприноса за пензијско-инвалидско осигурање. Без уплате тих доприноса нема признавања траженог стажа. Истовремено, према члану 29. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004…и 112/2015), основицу доприноса за лица укључена у обавезно социјално осигурање представљају основице прописане актом организације за обавезно социјално осигурање, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

Ради спровођења одредаба поменута два закона, донета су два подзаконска акта:

1) Одлука о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“, бр. 69/2008 – у даљем тексту: Одлука) и
2) Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање („Службени гласник РС“, бр. 42/2017 – у даљем тексту: Решење).

Одлуком су утврђене месечне основице у одређеном проценту од просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици у претходном кварталу. На те основице се обрачунавају и плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање из члана 15. Закона. На основу тог процента, Решењем су одређени номинални износи месечних основица на које се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање. Истовремено, треба подсетити да стопа доприноса коју плаћају лица укључена у обавезно осигурање на прописану основицу износи 26%, према одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

На основу ових законских и подзаконских одредаба, у наредној табели су дати елементи за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање:

 

Основице осигурања на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање

Варијанта

Просечна зарада у Републици за период јануар-март 2017.

Проценат за утврђивање основице осигурања

Износ основице

осигурања

Износ доприноса за уплату – месечно

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

62.588

35%

21.906

5.695,56

2.

62.588

40%

25.035

6.509,10

3.

62.588

54%

33.798

8.787,48

4.

62.588

65%

40.682

10.577,32

5.

62.588

80%

50.070

13.018,20

6.

62.588

87%

54.452

14.157,52

7.

62.588

115%

71.976

18.713,76

8.

62.588

127%

79.487

20.666,62

9.

62.588

155%

97.011

25.222,86

10.

62.588

200%

125.176

32.545,76

11.

62.588

300%

187.764

48.818,64

12.

62.588

400%

250.352

65.091,52

13.

62.588

500%

312.940

81.364,40

 

Наведене основице се примењују од 1. маја 2017. године, а лице, односно осигураник се подношењем захтева за укључивање у обавезно осигурање, опредељује за једну од изнетих 13 основица доприноса, без обзира на стручну спрему коју је стекао. Лице које већ плаћа ово осигурање, од 1. маја треба да има у виду нову, вишу основицу на коју ће плаћати допринос за ПИО.

Допринос се обрачунава и уплаћује до 15. у месецу за претходни месец а уплатни рачун је 840-721413843-95 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која се укључују у обавезно осигурање. У позив на број одобрења уписује се контролни број, шифра општине и обележје за идентификацију обвезника (ПИБ или јединствени матични број грађана или шифра пореског обвезника).