Према члану 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003 … и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), лица која нису обавезно осигурана у смислу Закона, могу се укључити у обавезно осигурање и обезбедити права из овог осигурања. Да би то учинила, ова лица морају уплаћивати допринос за пензијско и инвалидско осигурање под условима утврђеним подзаконским прописима који регулишу ово питање. Укључивање у обавезно осигурање после доношења одговарајућег решења лицу које жели да се укључи, значи и уплату доприноса за пензијско-инвалидско осигурање. Без уплате тих доприноса нема признавања траженог стажа. Истовремено, према члану 29. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 112/2015), основицу доприноса за лица укључена у обавезно социјално осигурање представљају основице прописане актом организације за обавезно социјално осигурање, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

Ради спровођења одредаба поменута два закона, донета су два подзаконска акта:

1) Одлука о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 69/2008 – у даљем тексту: Одлука); и
2) Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 7/2017 – у даљем тексту: Решење).

Одлуком су утврђене месечне основице у одређеном проценту од просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици у претходном кварталу. На те основице се обрачунавају и плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање из члана 15. Закона. На основу тог процента су Решењем одређени номинални износи месечних основица на које се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање. Истовремено, треба подсетити да стопа доприноса коју плаћају лица укључена у обавезно осигурање, на прописану основицу износи 26% према одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

На основу ових законских и подзаконских одредаба су у наредној табели дати елементи за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање:

 

Основице осигурања на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање

Варијанта

Просечна зарада у Републици за период октобар–децембар 2016.

Проценат за утврђивање основице осигурања

Износ основице

осигурања

Износ доприноса за уплату – месечно

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

66.368

35%

23.229

6.039,54

2.

66.368

40%

26.547

6.902,22

3.

66.368

54%

35.839

9.318,14

4.

66.368

65%

43.139

11.216,14

5.

66.368

80%

53.094

13.804,44

6.

66.368

87%

57.740

15.012,40

7.

66.368

115%

76.323

19.843,98

8.

66.368

127%

84.287

21.914,62

9.

66.368

155%

102.870

26.746,62

10.

66.368

200%

132.736

34.511,36

11.

66.368

300%

199.104

51.767,04

12.

66.368

400%

265.472

69.022,72

13.

66.368

500%

331.840

86.278,40

 

Наведене основице се примењују од 1. фебруара 2017. године, а лице односно осигураник се, подношењем захтева за укључивање у обавезно осигурање, опредељује за једну од изнетих 13 основица доприноса, без обзира на стручну спрему коју је стекло. Лице које већ плаћа ово осигурање, од 1. фебруара треба да има у виду нову вишу основицу на коју ће плаћати допринос за ПИО.

Допринос се обрачунава и уплаћује до 15. у месецу за претходни месец, а уплатни рачун је 840-721413843-95 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која се укључују у обавезно осигурање. У позив на број одобрења уписује се контролни број, шифра општине и обележје за идентификацију обвезника (ПИБ или јединствени матични број грађана или шифра пореског обвезника).