Према члану 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), лица која нису обавезно осигурана у смислу Закона, могу се укључити у обавезно осигурање и обезбедити права из овог осигурања. Да би то учинила, ова лица морају уплаћивати допринос за пензијско и инвалидско осигурање под условима утврђеним подзаконским прописима који регулишу ово питање. Укључивање у обавезно осигурање после доношења одговарајућег решења лицу које жели да се укључи, значи и уплату доприноса за пензијско-инвалидско осигурање. Без уплате тих доприноса нема признавања траженог стажа. Истовремено, према члану 29. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 112/2015), основицу доприноса за лица укључена у обавезно социјално осигурање представљају основице прописане актом организације за обавезно социјално осигурање, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

Ради спровођења одредаба поменута два закона, донета су два подзаконска акта:

1) Одлука о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 69/2008 – у даљем тексту: Одлука) и
2) Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 47/2017 – у даљем тексту: Решење).

Одлуком су утврђене месечне основице у одређеном проценту од просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици у претходном кварталу. На те основице се обрачунавају и плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање из члана 15. Закона. На основу тог процента су Решењем одређени номинални износи месечних основица на које се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање. Истовремено, треба подсетити да стопа доприноса коју плаћају лица укључена у обавезно осигурање на прописану основицу, износи 26% према одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. На основу ових законских и подзаконских одредаба у наредној табели су дати елементи за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање, за уплате од 1. августа 2017. године:

Основице осигурања на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање

Варијанта

Просечна зарада у Републици за период април–јун 2017.

Проценат за утврђивање основице осигурања

Износ основице

осигурања

Износ доприноса за уплату – месечно

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

66.989

35%

23.446;

6.095,96

2.

66.989

40%

26.796;

6.966,96

3.

66.989

54%

36.174;

9.405,24

4.

66.989

65%

43.543;

11.321,18

5.

66.989

80%

53.591;

13.933,66

6.

66.989

87%

58.280;

15.152,28

7.

66.989

115%

77.037;

20.029,62

8.

66.989

127%

85.076;

22.119,76

9.

66.989

155%

103.833;

26.996,58

10.

66.989

200%

133.978;

34.834,28

11.

66.989

300%

200.967;

52.251,42

12.

66.989

400%

267.956;

69.668,56

13.

66.989

500%

334.945.

87.085,57

 

Наведене основице се примењују од 1. августа 2017. године, а лице, односно осигураник се подношењем захтева за укључивање у обавезно осигурање, опредељује за једну од изнетих 13 основица доприноса, без обзира на стручну спрему коју је стекао. Лице које већ плаћа ово осигурање, од 1. августа треба да има у виду нову, вишу основицу на коју ће плаћати допринос за ПИО.

Допринос се обрачунава и уплаћује до 15. у месецу за претходни месец, а уплатни рачун је 840-721413843-95 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која се укључују у обавезно осигурање. У позив на број одобрења уписује се контролни број, шифра општине, шифра града и обележје за идентификацију обвезника (ПИБ или ЈМБГ или шифра пореског обвезника).