Према члану 15. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – Одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/ /2005 – др. закон, 63/2006 – Одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014, у даљем тексту: Закон), лица која нису обавезно осигурана у смислу Закона, могу се укључити у обавезно осигурање и обезбедити права из овог осигурања. Да би то учинила, ова лица морају уплаћивати допринос за пензијско и инвалидско осигурање под условима утврђеним подзаконским прописима који регулишу ово питање.

Укључивање у обавезно осигурање, после доношења одговарајућег решења лицу које жели да се укључи, значи и уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Без уплате тих доприноса нема признавања траженог стажа. Истовремено, према члану 29. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/13, 47/2013, 108/2013, 57/2014 и 68/2014 – др. закон), основицу доприноса за лица укључена у обавезно социјално осигурање представљају основице прописане актом организације за обавезно социјално осигурање, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

Ради спровођења одредаба поменута два закона, донета су два подзаконска акта:

1) Одлука о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 69/2008 – у даљем тексту: Одлука) и

2) Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 117/2014 – у даљем тексту: Решење).

Одлуком су утврђене месечне основице у одређеном проценту од просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици у претходном кварталу. На те основице обрачунавају се и плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање из члана 15. Закона. На основу тог процента, Решењем су одређени номинални износи месечних основица на које се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање.

Истовремено, треба подсетити да стопа доприноса коју плаћају лица укључена у обавезно осигурање на прописану основицу износи 26%, према одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

На основу ових законских и подзаконских одредаба, у наредној табели су дати елементи за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање:

Варијанта

Просечна зарада у Републици за период јул-септембар 2014.

Проценат за утврђивање основице осигурања

Износ основице

осигурања

Износ доприноса за уплату

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

62.051

35%

21.718

5.646,68

2.

62.051

40%

24.820

6.453,20

3.

62.051

54%

33.508

8.712,08

4.

62.051

65%

40.333

10.486,58

5.

62.051

80%

49.641

12.906,66

6.

62.051

87%

53.984

14.035,84

7.

62.051

115%

71.359

18.553,34

8.

62.051

127%

78.805

20.489,30

9.

62.051

155%

96.179

25.006,54

10.

62.051

200%

124.102

32.266,52

11.

62.051

300%

186.153

48.399,78

12.

62.051

400%

248.204

64.533,04

13.

62.051

500%

310.255

80.666,30

 

Наведене основице се примењују од 1. новембра 2014. године, а лице односно осигураник, подношењем захтева за укључивање у обавезно осигурање, опредељује се за једну од 13 изнетих основица доприноса, без обзира на стручну спрему коју је стекао. Лице које већ плаћа ово осигурање, од 1. новембра треба да има у виду нову, вишу основицу на коју ће плаћати допринос за ПИО.

Допринос се обрачунава и уплаћује до 15. у месецу за претходни месец, а уплатни рачун гласи: 840-721413843-95 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која се укључују у обавезно осигурање. У позив на број одобрења уписује се контролни број, шифра општине и обележје за идентификацију обвезника (ПИБ или јединствени матични број грађана или шифра пореског обвезника).