Ради подстицања рађања деце и подршке породици са децом, Скупштина града Београда донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда („Сл. лист Града Београда”, бр. 64/2018 – у даљем тексту: Измена Одлуке) која је ступила на снагу 10. јула 2018. године. Изменом Одлуке уведено је право на новчано давање породиљи за трећерођено дете. Ако у једном порођају роди троје или више деце, породиља ће остварити право за свако рођено дете у том порођају.

Од дана ступања Измене Одлуке на снагу, дакле од 10. јула 2018. године, до краја 2018. године једнократно новчано давање породиљи за трећерођено дете износи 30.000 динара. Право остварује породиља (запослена и незапослена) за дете рођено од дана ступања на снагу Измене Одлуке (10. јула 2018. године) до краја 2018. године.

Право на новчану накнаду може остварити породиља независно од висине прихода.

 

Остваривање права на једнократно новчано давање породиљи (запосленој и незапосленој)

Право на једнократно новчано давање за трећерођено дете остварује се на основу захтева поднетог организационој јединици Градске управе Града Београда надлежној за послове социјалне заштите у року од шест месеци од дана рођења детета, непосредно или препоручено путем поште. Захтев се подноси Секретаријату за социјалну заштиту Београд, 27. марта 43–45, непосредне преко писарнице Градске управе Града Београда, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова или препорученом поштом.

Уз захтев за остваривање права на новчано давање породиљи (запосленој и незапосленој), без обзира на висину прихода, за трећерођено дете прилаже се:

1) Извод из матичне књиге рођених за новорођено дете – децу;

2) фотокопија личне карте или очитана лична карта, фотокопија пријаве боравка за интерно расељено лице из Аутономне Покрајине Косово и Метохија, фотокопија избегличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, фотокопија пријаве боравка за стране држављане;

3) Извод из матичне књиге рођених за дете – децу претходног реда рођења.

О праву на новчану накнаду решењем одлучује организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове социјалне заштите.

Исплата новчаних давања врши се једнократно на наменски текући рачун породиље, отворен код финансијске организације са којим Градска управа Града Београда има закључен уговор, а средства за исплату обезбеђују се из буџета Града Београда.