Radi podsticanja rađanja dece i podrške porodici sa decom, Skupština grada Beograda donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji Grada Beograda („Sl. list Grada Beograda”, br. 64/2018 – u daljem tekstu: Izmena Odluke) koja je stupila na snagu 10. jula 2018. godine. Izmenom Odluke uvedeno je pravo na novčano davanje porodilji za trećerođeno dete. Ako u jednom porođaju rodi troje ili više dece, porodilja će ostvariti pravo za svako rođeno dete u tom porođaju.

Od dana stupanja Izmene Odluke na snagu, dakle od 10. jula 2018. godine, do kraja 2018. godine jednokratno novčano davanje porodilji za trećerođeno dete iznosi 30.000 dinara. Pravo ostvaruje porodilja (zaposlena i nezaposlena) za dete rođeno od dana stupanja na snagu Izmene Odluke (10. jula 2018. godine) do kraja 2018. godine.

Pravo na novčanu naknadu može ostvariti porodilja nezavisno od visine prihoda.

 

Ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje porodilji (zaposlenoj i nezaposlenoj)

Pravo na jednokratno novčano davanje za trećerođeno dete ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda nadležnoj za poslove socijalne zaštite u roku od šest meseci od dana rođenja deteta, neposredno ili preporučeno putem pošte. Zahtev se podnosi Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Beograd, 27. marta 43–45, neposredne preko pisarnice Gradske uprave Grada Beograda, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova ili preporučenom poštom.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje porodilji (zaposlenoj i nezaposlenoj), bez obzira na visinu prihoda, za trećerođeno dete prilaže se:

1) Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete – decu;

2) fotokopija lične karte ili očitana lična karta, fotokopija prijave boravka za interno raseljeno lice iz Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, fotokopija izbegličke legitimacije za izbeglice iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, fotokopija prijave boravka za strane državljane;

3) Izvod iz matične knjige rođenih za dete – decu prethodnog reda rođenja.

O pravu na novčanu naknadu rešenjem odlučuje organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove socijalne zaštite.

Isplata novčanih davanja vrši se jednokratno na namenski tekući račun porodilje, otvoren kod finansijske organizacije sa kojim Gradska uprava Grada Beograda ima zaključen ugovor, a sredstva za isplatu obezbeđuju se iz budžeta Grada Beograda.