U skupštinsku proceduru je ušao Predlog zakona o javnim nabavkama. Novi zakon  bi trebalo da doprinese da se pojednostavi postupak javne nabavke, da se smanji administrativno opterećenje i na strani naručioca i na strani ponuđača i a se smanje troškovi učešća u postupku.

– PROPISANI SU NOVI PRAGOVI DO KOJIH SE OVAJ ZAKON NE PRIMENJUJE, KAO I EVROPSKI PRAGOVI

– UVEDENI SU NOVI KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (ugovor se dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu cene ili troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti ili odnosa cene i kvaliteta) <0}

– IZJAVA O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA (formalnu izjavu privrednog subjekta da ispunjava sve tražene kriterijume i da nije u nekoj od situacija zbog koje se isključuje ili može da se isključi iz postupka javne nabavke. Navedena izjava dostavlja se u ponudi ili zahtevu za učešće i služi kao preliminarni dokaz umesto izvoda i potvrda koje izdaju nadležni organi)

– NOVINE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Partnerstvo za inovacije – naručioci mogu da sprovode ovaj novi postupak ako imaju potrebu za inovativnim dobrima, uslugom ili radovima, koja se ne može realizovati nabavkom proizvoda, uslugama ili radovima koji su dostupni na tržištu.

Predlog zakona o javnim nabavkama više ne predviđa kvalifikacioni postupak, kao ni postupak javne nabavke male vrednosti. Isti postupci javne nabavke primenjivaće se bez obzira na vrednost nabavke (osim nabavki na koje se, prema njihovoj vrednosti, Zakon ne primenjuje), s tim da se za nabavke većih vrednosti primenjuju duži rokovi za dostavljanje ponuda i prijava za učešće i sl.

Uređuju se i sistem dinamične nabavke, kao tehnika i instrument u postupcima javnih nabavki koji naručilac može da uspostavlja i vodi, koristeći isključivo elektronska sredstva, za kupovinu uobičajenih predmeta nabavke koji su opštedostupni na tržištu i koji kao takvi zadovoljavaju potrebe naručilaca.

– KOMUNIKACIJA ELEKTRONSKIM SREDSTVIMA

Predlog zakona o javnim nabavkama donosi pravilo da se sva komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, prema propisanoj dinamici, sprovodi elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki.

– ELEKTRONSKI KATALOG

Predviđeno je elektronsko podnošenje ponuda i prijava za učešće, elektronski katalozi, kao mogućnost za naručioca da u postupku javne nabavke, u slučajevima kada se koriste elektronska sredstva, zahteva ili dozvoli da se ponude podnose u formi elektronskog kataloga ili da ponude sadrže elektronski katalog.

– POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA

 1. Suštinski se razlikuju dva roka:

–  jedan koji se odnosi na zahteve za zaštitu prava čijim podnošenjem se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom i

– drugi koji se odnosi na zahteve za zaštitu prava čijim podnošenjem se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili prijava, i koji se podnose nakon objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno nakon prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ovim zakonom;

 1. Uvodi se mogućnost da se o navodima iznetim u zahtevu za zaštitu prava izjasni i ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci;
 2. Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava

Obezbeđeno je da u javnom interesu ovo pravno sredstvo mogu da upotrebe Kancelarija za javne nabavke, Državna revizorska institucija i javni pravobranilac, kada u vršenju svojih ovlašćenja saznaju za nepravilnosti u postupcima javnih nabavki;

 1. Omogućeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava kojim se osporava zakonitost dodele ugovora primenom odredbi ovog zakona kojima su propisani uslovi za izuzeće od njegove primene (čl. 1121. ovog zakona), odnosno zakonitost zaključenja takvog ugovora što do sada nije bilo obuhvaćeno pravnom zaštitom;
 2. Kao opšte pravilo, uspostavljeno je suspenzivno dejstvo podnetog zahteva za zaštitu prava na dalji tok postupka javne nabavke;
 3. Za naručioca je utvrđeno zakonsko ovlašćenje da donese rešenje kojim usvaja zahtev za zaštitu prava i delimično poništava postupak javne nabavke ako smatra da su izneti navodi osnovani, dok u svim ostalim slučajevima o zahtevu za zaštitu prava odlučuje Republička komisija;
 4. Određen je jedinstven iznos takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom, odnosno za koji se podnosi u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva a kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom obaveštenja o sprovođenju pregovaračkog postupka, poziva za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom.
 5. U slučaju nepoštovanja procesne discipline prilikom sprovođenja postupka zaštite prava ustanovljeno je zakonsko ovlašćenje za Republičku komisiju da izriče novčane kazne naručiocima i podnosiocima zahteva;
 6. Ustanovljeno je zakonsko ovlašćenje za Republičku komisiju da poništi ugovor o javnoj nabavci iz razloga utvrđenih ovim zakonom;
 7. Propisano je da je prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse, a u suprotnom takav zahtev će se odbaciti rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev;
 8. Propisano je da će se ako u sadržini podnetog zahteva za zaštitu prava koji je u ime stranke podneo punomoćnik postoje nedostaci koji onemogućavaju dalje postupanje, takav zahtev odbaciti rešenjem bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva da dopuni zahtev;
 9. Propisano je da će se ako u slučaju kad naručilac ne postupi na jedan od načina propisanih odredbama zakona podnosilac zahteva ne inicira nastavak postupka pred Republičkom komisijom u roku koji je propisan zakonom, smatrati da postupak zaštite prava nije ni započet.

Stupanjem na snagu ovog zakona Uprava za javne nabavke će nastaviti sa radom kao Kancelarija za javne nabavke.

Predviđeno je da se Zakon  primenjuje od 1. jula 2020. godine.

Pogledati: Predlog zakona o javnim nabavkama.

O novim rešenjima pisaćemo detaljnije u našem časopisu Lege Artis Propisi u praksi u rubrici Javne nabavke.