800×600

<<

Na
osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05,
101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”,
br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,
99/16) i čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa
decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09), ministar za rad, zapošljavanje,
boračka i socijalna pitanja doneo je

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČJI DODATAK ZA MESEC JANUAR 2018. GODINE, 

br.
401-00-00005/28/2017-12 od 15. 1. 2018
, koje dajemo
u nastavku:

 

 

I

Nominalni
iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)


RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2017. do 31. marta
2018. 


 


 

 –


za prvo dete – jednokratno 

39.503,21

 

 –


za drugo dete – 154.472,52 u 24 rate 

6.436,35

 

 –


za treće dete – 278.037,81 u 24 rate 

11.584,91

 

 –


za četvrto dete – 370.713,16 u 24 rate 

15.446,38

 

2)


DEČJI DODATAK od 1. oktobra 2017. do 31. marta
2018.

(prvo, drugo, treće i četvrto
dete) 

2.760,95

3.589,23

3)


NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar
2017. 

9.841,35

 

II


CENZUS za ostvarivanje prava na dečji dodatak za
januar 2018.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u
skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje:
Zakon)

8.604,68

10.325,61

b)

Cenzus za ostvarene prihode od
poljoprivrede 

 

 

 –

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,85

3,41

 –

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

6,64

7,97

 

Obrazloženje:
Na
osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik
RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju
se dva puta godišnje, i to 1. aprila i 1. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih
cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa
indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje
se mesečno, u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana
10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS”, broj 20/92, 70/93, 105/93,
8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).