Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18), člana 23. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka („Službeni glasnik RS“, broj 54/18), ministar nadležan za socijalna pitanja doneo je

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JULA 2019. GODINE

 

Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. jula 2019. godine i kasnije iznosi za:
– prvo dete jednokratno – 101.496,60 dinara
– drugo dete 243.591,84 dinara – 24 rate po 10.149,66 dinara
– treće dete 1.461.551,04 dinara – 120 rata po 12.179,59 dinara
– četvrto dete 2.192.326,56 dinara – 120 rata po 18.269,39 dinara 
– treće i četvrto dete u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona jednokratno – 202.993,20 dinara

 

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. jula 2019. godine i kasnije iznosi 5.074,83 dinara 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice iznosi: 
  –  9.134,69 dinara 
  – 11.875,10 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
   – 10.961,63 za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini iznosi: 
  – 2,88 dinara 
  – 3,74 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
  – 3,45 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja

 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini iznosi: 
  – 6,72 dinara 
  – 8,73 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
   – 8,05 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja

 

Dečiji dodatak od 1. jula 2019. godine:
– za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.044,90 dinara 
– za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% iznosi 3.958,37 dinara 
– za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% iznosi 4.567,35 dinara 
– za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona iznosi 5.480,82 dinara 


Obrazloženje:

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da se iznosi roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete, a Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka, cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i iznos dečijeg dodatka, usklađuju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula počev od januara 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije, u prethodnih šest meseci.

Ovo rešenje dostavlja se opštinskim – gradskim upravama i službama dečije zaštite, a podaci iz njega unose se i u Informacioni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.