На основу члана 24. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16), чл. 7, 15, 19, 20, 21. и 22. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и Овлашћења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 021-01-34/3/2014-05 од 1. 4. 2015. године, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

РЕШЕЊЕ
О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И ЦЕНЗУСИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧЈИ ДОДАТАК ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ,
бр. 401-00-00257/2017-12 од 14. 8. 2017

I

Номинални
износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. априла 2017. до
30. септембра 2017. 

 

 

 –

за
прво дете – једнократно 

39.345,83

 

 –

за
друго дете – 153.857,09 у 24 рате 

6.410,71

 

 –

за
треће дете – 276.930,09 у 24 рате 

11.538,75

 

 –

за
четврто дете – 369.236,22 у 24 рате 

15.384,84

 

2)

ДЕЧЈИ ДОДАТАК од 1. априла 2017. до
30. септембра 2017.
(прво, друго,
треће и четврто дете) 

2.749,95

3.574,94

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за јул
2017. 

10.178,55

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права
на дечји додатак за август 2017.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са
чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.561,80

10.274,15

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде 

 

 

 –

члан 19. став 1. тачка 1. Закона 

2,85

3,41

 –

члан 19. став 1. тачка 2. Закона 

6,64

7,97

< <
Образложење:
На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС”, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).