800×600

< <

На основу члана 23. став
2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и
99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16) и чл.
7, 15, 19, 20, 21. и 22. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник
РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

РЕШЕЊЕ
О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА ПРАВА
НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И ЦЕНЗУСИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧЈИ
ДОДАТАК ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ
,

бр. 401-00-00257/2017-12 од 17. 10. 2017,
које је дато у наставку: 

 

I

Номинални
износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

РОДИТЕЉСКИ
ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до 31. марта 2018. 

 

 

 –

за
прво дете – једнократно 

39.503,21

 

 –

за
друго дете – 154.472,52 у 24 рате 

6.436,35

 

 –

за
треће дете – 278.037,81 у 24 рате 

11.584,91

 

 –

за
четврто дете – 370.713,16 у 24 рате 

15.446,38

 

2)

ДЕЧЈИ
ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до 31. марта 2018.

(прво, друго, треће и четврто
дете) 

2.760,95

3.589,23

3)

НОВЧАНА
ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за септембар 2017. 

9.764,10

 

II

ЦЕНЗУС
за остваривање права на дечји додатак за октобар 2017.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са
чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.587,50

10.305,00

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде 

 

 

 –

члан 19. став 1. тачка 1. Закона 

2,85

3,41

 –

члан 19. став 1. тачка 2. Закона 

6,64

7,97

 

Образложење:
На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом
(„Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег
додатка усклађују се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање
права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се
месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана
10. Уредбе о збрињавању
избеглица („Сл. гласник РС”, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и
36/04).