800×600

<<

Na osnovu člana 23. stav
2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i
99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16) i čl.
7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik
RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09), Ministar
za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA
NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČJI
DODATAK ZA MESEC OKTOBAR 2017. GODINE
,

br. 401-00-00257/2017-12 od 17. 10. 2017,
koje je dato u nastavku: 

 

I

Nominalni
iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

RODITELJSKI
DODATAK od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018. 

 

 

 –

za
prvo dete – jednokratno 

39.503,21

 

 –

za
drugo dete – 154.472,52 u 24 rate 

6.436,35

 

 –

za
treće dete – 278.037,81 u 24 rate 

11.584,91

 

 –

za
četvrto dete – 370.713,16 u 24 rate 

15.446,38

 

2)

DEČJI
DODATAK od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018.

(prvo, drugo, treće i četvrto
dete) 

2.760,95

3.589,23

3)

NOVČANA
POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za septembar 2017. 

9.764,10

 

II

CENZUS
za ostvarivanje prava na dečji dodatak za oktobar 2017.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa
čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.587,50

10.305,00

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 

 

 

 –

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,85

3,41

 –

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

6,64

7,97

 

Obrazloženje:
Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom
(„Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg
dodatka usklađuju se dva puta godišnje, i to 1. aprila i 1. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje
prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se
mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana
10. Uredbe o zbrinjavanju
izbeglica („Sl. glasnik RS”, broj 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i
36/04).