800×600
< <

На
основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,
99/16 и 113/17) и чл. 7, 15, 19, 20, 21. и 22. Закона о финансијској подршци породици
са децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања донео је

 

РЕШЕЊЕ О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА ПРАВА
НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И ЦЕНЗУСИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧЈИ
ДОДАТАК ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018. ГОДИНЕ

бр.
службено/2018-12 од 20. 3. 2018, које дајемо у наставку: 

 

 I

Номинални
износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)


РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до 31. марта
2018. 


 


 

 –


за прво дете – једнократно 

39.503,21

 

 –


за друго дете – 154.472,52 у 24 рате 

6.436,35

 

 –


за треће дете – 278.037,81 у 24 рате 

11.584,91

 

 –


за четврто дете – 370.713,16 у 24 рате 

15.446,38

 

2)


ДЕЧЈИ ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до 31. марта
2018.

(прво, друго, треће и четврто
дете) 

2.760,95

3.589,23

3)


НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за фебруар
2018. 

износ ће бити познат по објављивању података
о просечним зарадама

II


ЦЕНЗУС за остваривање права на дечји додатак за
март 2018.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у
складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље:
Закон)

8.656,38

10.387,66

б)

Цензус за остварене приходе од
пољопривреде 

 

 

 –

члан 19. став 1. тачка 1. Закона 

2,84

3,40

 –

члан 19. став 1. тачка 2. Закона 

6,62

7,94

 

Образложење:
На
основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник
РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују
се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких
цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са
индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује
се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана
10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС”, број 20/92, 70/93, 105/93,
8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).