На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) и чл. 7, 15, 19, 20, 21. и 22. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

РЕШЕЊЕ
О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И ЦЕНЗУСИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧЈИ ДОДАТАК ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ,

бр. службено/2018-12 од 17. 4. 2018, које дајемо у наставку:

 

I

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. априла 2018. до 30. септембра 2018.

 

 

за прво дете – једнократно

39.898,24

 

за друго дете – 156.017,25 у 24 рате

6.500,72

 

за треће дете – 280.818,19 у 24 рате

11.700,76

 

за четврто дете – 374.420,29 у 24 рате

15.600,85

 

2)

ДЕЧЈИ ДОДАТАКод 1. априла 2018. до 30. септембра 2018.
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.788,56

3.625,13

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за фебруар 2018.

10.382,70

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечји додатак за март 2018.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.665,04

10.398,04

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,84

3,40

члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,62

7,94

 

Образложење:
На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС”, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).