Уставни суд је на 8. седници одржаној 12. маја 2016. године (предмет ИУз-166/2014) утврдио да нису у сагласности са Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06) следећи ставови Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/2015, у даљем тексту: Закон):

1) Одредбе става 5. члана 54. Закона неуставне су у делу који гласи: „или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина утврђено да су од посебног значаја за националну мањину“.

Став 5. члана 54. Закона сада гласи: У установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну мањину, национални савет националне мањине предлаже три члана – представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.

2) Одредбе става 8. члана 54. Закона неуставне су у делу који гласи: „или за коју је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну мањину“.

Став 8. члана 54. Закона сада гласи: У средњој стручној школи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за коју је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну мањину, национални савет националне мањине у орган управљања од три члана најмање једног предлаже из реда представника социјалних партнера из подручја рада школе.

3) Став 3. члана 60. Закона, који гласи: „У установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за коју је, у складу са законом којим се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну мањину, орган управљања бира директора уз претходну сагласност одговарајућег националног савета националне мањине“, у целини је проглашен неуставним.