Po konkretnoj inicijativi, Ustavni sud Srbije je na 27. sednici održanoj 9. 10. 2014. godine razmatrao ustavnost pojedinih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US i 119/2012.). Kako je objavljeno na sajtu suda, u predmetima ocene ustavnosti ovog zakona:

 1. Ustavni sud je utvrdio da u Zakonu o zdravstvenom osiguranju odredbe člana 142. stav 4. i člana 146. st. 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima;

 2. Ustavni sud je ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba člana 142. stav 4. i člana 146. stav 5. navedenog Zakona, koja je utvrđena tačkom 2. Rešenja Ustavnog suda IUz-361/2012 od 22. maja 2013. godine („Sl. glasnik RS“, broj 55/13).

 

Prema navedenim odlukama Ustavnog suda, neustavne su odredbe:

 

1. člana 142. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojom je za overu zdravstvene knjižice neophodno da osiguranik ima izabranog lekara;

2. člana 146. st. 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se nameće obaveza vršenja izbora izabranog lekara kao i sužavanje obima prava na zdravstvenu zaštitu u slučaju da osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara.

 

U nastavku dajemo odredbe članova Zakona o zdravstvenom osiguranju čiji pojedini stavovi su proglašeni neustavnim (neustavni stavovi su boldirani):

Član 142.

 

Prava iz zdravstvenog osiguranja ostvaruju se na osnovu overene isprave o osiguranju, odnosno zdravstvene kartice, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite.

Overu dokumenata iz stava 1. ovog člana vrši matična filijala na osnovu raspoloživih podataka, odnosno na osnovu dokaza da je uplaćen dospeli doprinos u skladu sa zakonom, kao i poslodavac kome je matična filijala, na osnovu dokaza o uplaćenim doprinosima, izdala posebno sredstvo (markica i dr.), kojim se vrši overavanje isprave o osiguranju u skladu sa propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Overu zdravstvene kartice iz člana 112. stav 3. ovog zakona vrši matična filijala unošenjem podataka o uplaćenim dospelim doprinosima, u skladu sa zakonom, u prostor za mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Naknadna overa isprave o osiguranju, odnosno zdravstvene kartice, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite može se izvršiti pod uslovom da je osigurano lice izvršilo izbor izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Ako isprava o osiguranju, odnosno zdravstvena kartica, odnosno isprava o korišćenju zdravstvene zaštite nije overena zbog toga što dospeli doprinos nije plaćen, izvršiće se naknadna overa kada taj doprinos bude u celini uplaćen.

U slučaju da nije izvršena uplata dospelog doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno da nije izvršena u celini, pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona može da se koristi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, samo u slučaju hitne medicinske pomoći.

Izabrani lekar

Član 146.

Izabrani lekar je:

1) doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada;

2) doktor medicine specijalista pedijatrije;

3) doktor medicine specijalista ginekologije;

4) doktor stomatologije ili doktor stomatologije specijalista dečije i preventivne stomatologije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, izabrani lekar može biti i doktor medicine druge specijalnosti, pod uslovima koje propisuje ministar na osnovu zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Osigurano lice može imati samo jednog izabranog lekara iz grana medicine navedenih u st. 1. i 2. ovog člana.

Osigurano lice dužno je da kod prve posete zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj poslove obavlja izabrani lekar, a najkasnije u roku od šest meseci od dana sticanja svojstva osiguranog lica u skladu sa ovim zakonom, izvrši izbor izabranog lekara.

Ako osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara u roku iz stava 4. ovog člana, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći do momenta izbora izabranog lekara u skladu sa ovim zakonom.

Republički fond opštim aktom iz člana 141. stav 4. ovog zakona bliže uređuje uslove i način korišćenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kod izabranog lekara, način i postupak slobodnog izbora izabranog lekara, kao i standard broja osiguranih lica po jednom izabranom lekaru.

Ministar daje prethodnu saglasnost na standard broja osiguranih lica po jednom izabranom lekaru iz stava 4. ovog člana.“

 

Nakon ovakve odluke Ustavnog suda, i njenog zvaničnog objavljivanja, odnosno stupanja na snagu, treba očekivati izmenu zakonske i podzakonske regulative, odnosno inoviranje rešenja u domenu izabranog lekara.