По конкретној иницијативи, Уставни суд Србије је на 27. седници одржаној 9. 10. 2014. године разматрао уставност појединих одредаба Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС и 119/2012.). Како је објављено на сајту суда, у предметима оцене уставности овог закона:

 1. Уставни суд је утврдио да у Закону о здравственом осигурању одредбе члана 142. став 4. и члана 146. ст. 4. и 5. Закона о здравственом осигурању нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговорима;

 2. Уставни суд је укинуо меру обуставе извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу одредаба члана 142. став 4. и члана 146. став 5. наведеног Закона, која је утврђена тачком 2. Решења Уставног суда ИУз-361/2012 од 22. маја 2013. године („Сл. гласник РС“, број 55/13).

 

Према наведеним одлукама Уставног суда, неуставне су одредбе:

 

1. члана 142. став 4. Закона о здравственом осигурању, којом је за оверу здравствене књижице неопходно да осигураник има изабраног лекара;

2. члана 146. ст. 4. и 5. Закона о здравственом осигурању којима се намеће обавеза вршења избора изабраног лекара као и сужавање обима права на здравствену заштиту у случају да осигурано лице не изврши избор изабраног лекара.

 

У наставку дајемо одредбе чланова Закона о здравственом осигурању чији поједини ставови су проглашени неуставним (неуставни ставови су болдирани):

Члан 142.

 

Права из здравственог осигурања остварују се на основу оверене исправе о осигурању, односно здравствене картице, односно посебне исправе о коришћењу здравствене заштите.

Оверу докумената из става 1. овог члана врши матична филијала на основу расположивих података, односно на основу доказа да је уплаћен доспели допринос у складу са законом, као и послодавац коме је матична филијала, на основу доказа о уплаћеним доприносима, издала посебно средство (маркица и др.), којим се врши оверавање исправе о осигурању у складу са прописима донетим за спровођење овог закона.

Оверу здравствене картице из члана 112. став 3. овог закона врши матична филијала уношењем података о уплаћеним доспелим доприносима, у складу са законом, у простор за машински читљиву зону за потребе аутоматског очитавања података.

Накнадна овера исправе о осигурању, односно здравствене картице, односно посебне исправе о коришћењу здравствене заштите може се извршити под условом да је осигурано лице извршило избор изабраног лекара у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Ако исправа о осигурању, односно здравствена картица, односно исправа о коришћењу здравствене заштите није оверена због тога што доспели допринос није плаћен, извршиће се накнадна овера када тај допринос буде у целини уплаћен.

У случају да није извршена уплата доспелог доприноса за обавезно здравствено осигурање, односно да није извршена у целини, право на здравствену заштиту у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона може да се користи на терет средстава обавезног здравственог осигурања, само у случају хитне медицинске помоћи.

Изабрани лекар

Члан 146.

Изабрани лекар је:

1) доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада;

2) доктор медицине специјалиста педијатрије;

3) доктор медицине специјалиста гинекологије;

4) доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечије и превентивне стоматологије.

Изузетно од става 1. овог члана, изабрани лекар може бити и доктор медицине друге специјалности, под условима које прописује министар на основу закона којим се уређује здравствена заштита.

Осигурано лице може имати само једног изабраног лекара из грана медицине наведених у ст. 1. и 2. овог члана.

Осигурано лице дужно је да код прве посете здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите у којој послове обавља изабрани лекар, а најкасније у року од шест месеци од дана стицања својства осигураног лица у складу са овим законом, изврши избор изабраног лекара.

Ако осигурано лице не изврши избор изабраног лекара у року из става 4. овог члана, има право само на пружање хитне медицинске помоћи до момента избора изабраног лекара у складу са овим законом.

Републички фонд општим актом из члана 141. став 4. овог закона ближе уређује услове и начин коришћења здравствене заштите и других права из обавезног здравственог осигурања код изабраног лекара, начин и поступак слободног избора изабраног лекара, као и стандард броја осигураних лица по једном изабраном лекару.

Министар даје претходну сагласност на стандард броја осигураних лица по једном изабраном лекару из става 4. овог члана.“

 

Након овакве одлуке Уставног суда, и њеног званичног објављивања, односно ступања на снагу, треба очекивати измену законске и подзаконске регулативе, односно иновирање решења у домену изабраног лекара.