Одлуком Уставног суда бр. IУо-279/2016 која је објављена у „Сл. гласнику РС“ бр. 48/2018 утврђено је да одредба члана 4. Одлуке о утврђивању својства осигураника и обавези плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, број 43/11) није у сагласности са Уставом и законом.

Члан 4 који гласи:“ Ова одлука примењује се и на осигуранике којима допринос и додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање није утврђен, односно није утврђен и наплаћен у складу са законом“ престао је да важи даном објаве Одлуке Уставног суда, односно 22. 6. 2018. године.