Агенција за привредне регистре (АПР) још једном подсећа сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, да су у складу с наведеним Законом били дужни да изврше своју обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2014, у року до 30. 6. 2015, а уколико своју обавезу из неког разлога нису извршили у наведеном року, то могу учинити најкасније до 31. 12. 2015.
Истовремено, подсећамо сва правна лица и предузетнике, који су саставили и доставили податке за статистичке и друге потребе у складу са чланом 35. Закона, а нису испунили обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. у складу са чл. 33. и 34. Закона, да то могу учинити такође у напред наведеном року.
Посебно, скрећемо пажњу оним обвезницима у чијим су финансијским извештајима за 2014. утврђени одговарајући недостаци и којима су послата обавештења, да их отклоне у предвиђеним роковима, односно да своју обавезу отклањања утврђених недостатака изврше најкасније до краја новембра, у супротном Агенција је у обавези да их јавно објави на својој интернет страни као непотпуне и рачунски нетачне финансијске извештаје за 2014.
Такође, обавештавамо сва правна лица (мала, средња и велика), која су редовне годишње финансијске извештаје саставила и доставила без квалификованог електронског потписа законског заступника (папирна форма), што је супротно закону и о чему су добили допис, да своју обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. изврше такође најкасније до 31. 12. 2015. у електронској форми с квалификованим електронским потписом законског заступника.
Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2014. годину, обвезници могу пратити у одељку Финансијски извештаји,  линк  „Претрага извештаја за 2014“.
За додатна објашњења на располагању је и Инфо центар Агенције, на број 011/2023-350, као и електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs. 

Извор: сајт Агенције за привредне регистре