Odredbom člana 17. stav 2. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisana je obaveza registrovanih subjekata, osnovanih do 31. decembra 2018. godine, da evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika najkasnije do 31. januara 2019. godine.

Ovi subjekti, kao i subjekti osnovani posle 31. decembra 2018. godine, na osnovu člana 6. i 7. stav 3. Zakona, imaju obavezu da u roku od 15 dana od dana osnivanja ili promene vlasničke strukture, članova organa i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, evidentiraju nastale promene.

Posledice neispunjenja obaveze evidentiranja propisane su članom 13. i 14. Zakona o centralnoj evidenciji.

Prema odredbi člana 13. Zakona, ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Kao radnja prekršaja, članom 14. propisano je neevidentiranje podataka o stvarnom vlasniku roku od 15 dana od dana osnivanja ili promene vlasničke strukture, članova organa registrovanog subjekta i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta i neposedovanje i nečuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenta na osnovu kojih je evidentiran stvarni vlasnik registrovanog subjekta.

Za navedeni prekršaj kazniće se registrovani subjekat- pravno lice novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Izvor: sajt APR-a
Naslov: Redakcija