U Danu za glasanje, narodni poslanici usvojili su sa 156 glasova za, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada.

Većinom glasova narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu.

U nastavku glasanja, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
Narodna skupština, u Danu za glasanje, usvojila je većinom glasova Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala), Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Većinom glasova Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, tri predloga odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i pet predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a koje je podneo Visoki savet sudstva.

Takođe, Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije (SPS), Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA – NOVI DSS – POKS i Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su narodni poslanici ukazivali tokom sedinice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika Narodne skupštine nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.

Izvor: sajt Narodne skupštine