U Danu za glasanje, 4. februara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019), koje treba da reši više nedoumica u vezi sa naplatom troškova advokata.

Član 48. stav 6 Zakona o izvršenju i obezbeđenju glasi:

“Kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu po zakonu overenog punomoćja kojim ga izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun.“

Ovu odredbu treba razumeti tako da advokatu nije potrebno overeno punomoćje da bi primio sudske troškove i troškove izvršenja na svoj račun, osim ako zakon kojim se uređuje sudski postupak u kome je nastala izvršna isprava zahteva overu punomoćja.

Izvor: sajt Narodne skupštine
Naslov: Redakcija