Narodna banka Srbije (NBS) nikad nije zauzela stav da banke nemaju pravo na naknadu obrade kredita, što navode neki mediji, a što bi moglo izazvati rizike po stabilnost finansijskog sistema, saopštila je danas NBS.

Kako je objašnjeno, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga je propisano da ugovor o kreditu mora da sadrži vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita.

„Važno je ukazati na to da naknade i troškovi u vezi sa realizacijom kredita (troškovi obrade, praćenja i administriranja kredita), koje banka naplaćuje od korisnika, ulaze u obračun efektivne kamatne stope i zakonska je obaveza banke da iste jasno predoči korisniku u predugovornoj fazi, odnosno, iskaže ih u ponudi, kako bi korisnik na transparentan način bio upoznat sa svim troškovima koji padaju na njegov teret“, navela je NBS.

Istaknuto je da su banke dužne da efektivnu kamatnu stopu obračunavaju na jedinstven propisani način radi poređenja istovrsnih ponuda različitih banaka.

NBS je navela da je kroz zakonodavni okvir propisala obavezu za banke da korisniku pruže potpune i jasne informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o kreditu, a koje obuhvataju i informacije o troškovima koje korisnik ima u vezi sa kreditom.

I Vrhovni kasacioni sud je, kako je podsetila NBS, zauzeo stav da „banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da ponuda banke sadrži jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita“.

Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope, stav je tog suda.

Izvor: sajt Danas
Naslov: Redakcija