Jedan od osnovnih principa u sadašnjem sistemu obračuna doprinosa za socijalno osiguranje jeste institut „najviše osnovice“. On utvrđuje da se doprinosi na zarade ili na primanja osiguranika samostalnih delatnosti, na mesečnom i na godišnjem nivou, mogu obračunavati najviše na petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici. Da bi se omogućila pravovremena evidencija plaćanja doprinosa za obavezno osiguranje po svim osnovama i da bi se uredio postupak vraćanja eventualno pretplaćenih doprinosa, upravni odbori Republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i samostalnih delatnosti doneli su Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini („Sl. glasnik RS“, broj 100/04, u daljem tekstu: Pravilnik). Radi sprovođenja Pravilnika, ministar finansija je u „Sl. glasniku RS“, broj 11/2015 objavio da „konačna“ najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu iznosi 3.685.560 dinara.

Da podsetimo, svaki poslodavac koji je u toku 2014. godine vršio isplatu naknade po osnovu nekog od ugovornih poslova, bio je dužan da obračunate doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje na tu naknadu prilikom svake isplate unese u obrasce M-UN ili M-UNK. Naime, prema članu 5. Pravilnika, poslodavac – isplatilac naknade podnosi prijavu o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade na propisanom obrascu, koji sadrži: ime, prezime, jedinstven matični broj osiguranika, kategoriju osiguranika, naziv, matični broj, PIB račun i šifru delatnosti poslodavca – isplatioca naknade, uplatni račun javnih prihoda, osnov za isplatu ugovorene naknade, visinu osnovice za plaćanja doprinosa, visinu uplaćenog doprinosa.

Ove odredbe Pravilnika odnose se na sledeće ugovorne poslove na koje se plaća doprinos za PIO:

– Naknada po ugovoru o delu,

– Naknada po autorskom ugovoru,

– Naknada po ugovoru o dopunskom radu, 

– Naknada članova upravnog, odnosno nadzornog odbora,

– Naknada poslanicima, opštinskim odbornicima, sudijama i sudijama porotnicima, sudskim tumačima i sudskim veštacima, i

– Naknada po osnovu drugih ugovora za koje se po osnovu rada ostvaruje naknada.

Za svaki prihod po osnovu ovih poslova u toku 2014. godine koje je obavljalo zaposleno lice podnosila se prijava o uplaćenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje Fondu PIO. Za sve takve slučajeve, najviša osnovica za 2014. godinu utvrđena je u iznosu od 3.685.560 dinara.

 

Povraćaj više uplaćenih doprinosa

Prema članu 2. Pravilnika, osiguranik za koga je u toku godine uplaćen doprinos na osnovicu koju čini ugovorena naknada, koja zajedno sa zaradom i drugom osnovicom, odnosno najnižom osnovicom, iznosi više od petostrukog iznosa prosečne zarade po zaposlenom u Republici na godišnjem nivou (u daljem tekstu: najviša osnovica), koja za 2014. godinu iznosi 3.685.560 dinara, ima pravo na povraćaj više uplaćenog doprinosa.

Povraćaj više uplaćenog doprinosa za 2014. godinu vršiće se u prvom kvartalu 2015. godine, na osnovu unetih podataka u matičnu evidenciju. Prema članu 3. Pravilnika, povraćaj više plaćenog doprinosa vrši se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, na osnovu unetih podataka u matičnu evidenciju nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i na osnovu potvrda isplatilaca prihoda o visini osnovice doprinosa i obračunatim i plaćenim doprinosima po odbitku i podataka nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini obračunatog i plaćenog doprinosa po rešenju. Obveznik doprinosa može da podnese zahtev nadležnoj organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za izdavanje uverenja o osnovici na koju je plaćen doprinos za prethodnu godinu, počev od 1. februara tekuće za prethodnu godinu.

Zahtev za povraćaj više uplaćenih doprinosa obveznik doprinosa podnosi organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje kod koje se vodi kao osiguranik u matičnoj evidenciji preko nadležne organizacione jedinice, i to:

1) prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice u kojoj radi – ako ima status osiguranika zaposlenog;

2) prema mestu u kome je registrovano obavljanje samostalne delatnosti, odnosno prema prebivalištu – ako ima status osiguranika samostalnih delatnosti;

3) prema sedištu organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za utvrđivanje poreza na prihod od poljoprivredne delatnosti – ako ima status osiguranika poljoprivrednika.

Uverenje o uplaćenim doprinosima izdaje se na osnovu raspoloživih podataka, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, na Obrascu 1, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo, koji dajemo u nastavku:

 

Obrazac 1

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANJE

FILIJALA ____________________________

Broj: ________________________

Datum ________________20___ godine

               

JMBG obveznika doprinosa

 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Na osnovu člana 142. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, na zahtev ________________, iz_______________, za izdavanje uverenja o visini osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za__________ 201_ godinu, izdaje se

U V E R E NJ E

Na osnovu podataka unetih u matičnu evidenciju utvrđeno je da je za obveznika doprinosa ______________ iz _____________, ulica i broj ___________, za ______

godinu uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na ukupnu osnovicu od _________________ dinara.

Ovo uverenje izdaje se radi ostvarivanja prava na povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Referent matične evidencije

________________     MP         Odgovorno lice

__________________

 

U slučaju da prijave podataka za matičnu evidenciju, na osnovu kojih se utvrđuje podatak o visini osnovice na koju je plaćen doprinos za prethodnu godinu, nisu dostavljene do isteka roka za izdavanje uverenja, Fond PIO je dužan da osiguranika obavesti da, na osnovu raspoloživih podataka, nema osnova za izdavanje uverenja.

U daljem postupku, na osnovu uverenja Fonda PIO na Obrascu broj 1, osiguranik podnosi zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, na Obrascu 2, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koji dajemo u nastavku:

 

Obrazac 2

JMBG podnosioca zahteva

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Ime i prezime

_________________________

Adresa

_________________________

Datum:_________201__. godine

 

PORESKA UPRAVA

ORGANIZACIONA JEDINICA______________

 

PREDMET: ZAHTEV ZA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 20__. GODINU

Na osnovu člana 66. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podnosim zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 20__. godinu, s obzirom da je doprinos plaćen na osnovicu koja je viša od najviše godišnje osnovice doprinosa, i to za:

 

1. Penzijsko                                   2. Zdravstveno                                        3. Za slučaj

   i invalidsko                                                                                        nezaposlenosti

(zaokružiti vrstu doprinosa)

Do podnošenja ovog zahteva doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćeni su po sledećim osnovima (zaokružiti osnov po kome su plaćeni doprinosi):

 

1. Po osnovu zaposlenja, odnosno svojstva osiguranika zaposlenog

                2. Po osnovu obavljanja samostalne delatnosti (preduzetnik, osnivač, odnosno vlasnik preduzeća)

 

3. Po osnovu ugovorenih naknada    (autorski ugovor, ugovor o delu i dr.)     4. Po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti

 

5. Po drugom osnovu: _________________________________________

(navesti osnov)

 

Povraćaj doprinosa izvršiti na tekući račun broj:

________________kod__________________.

                                              (naziv banke)

 

U prilogu dostavljam sledeće dokaze:

1. Uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ________, Filijala   ________, broj _______ od _______ 20__. godine;

2. Potvrdu o isplaćenoj zaradi kod poslodavca________(naziv), _______ (PIB),  sedište i adresa ________, broj________od_________ 20__. godine;

3. Potvrde isplatilaca drugih prihoda:

                                                                     

 Podnosilac zahteva

                                                               ________________________

 

 

Prema članu 6. Pravilnika, uverenje nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, potvrde isplatilaca prihoda o visini osnovice i obračunatim i plaćenim doprinosima po odbitku i podaci nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici doprinosa i obračunatim i plaćenim doprinosima po rešenju, smatraju se relevantnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Prema tome, svi osiguranici (zaposleni ili privatni preduzetnici) koji smatraju da su za 2014. godinu platili doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovicu koja je viša od 3.685.560 dinara, mogu putem Obrasca br. 1. pokrenuti postupak za povraćaj iznosa doprinosa koji su uplaćeni na osnovicu veću od 3.685.560 dinara.

 

Najviša akontativna osnovica za uplatu doprinosa za 2015. godinu

Uz najvišu konačnu osnovicu doprinosa za 2014. godinu, ministar finansija je objavio i procenjenu najvišu osnovicu doprinosa za 2015. godinu. Ona iznosi 3.729.787 dinara, a objavljena je u „Sl. glasniku RS“, broj 11/2015. 

Čemu služi utvrđena akontativna najviša osnovica za 2015. godinu? Konkretno, pošto je akontaciona najviša osnovica za 2015. godinu 3.729.787 dinara, lica koja smatraju da su u nekom delu godine dostigla iznos te osnovice, mogu tražiti obustavu plaćanja doprinosa na prihode od ugovornih odnosa. Na primer, imaju osnovicu po osnovu zarade od 2.800.000 dinara, a ostvarili su u nekom delu godine osnovicu od ugovornih poslova 1.000.000 dinara. Pošto zbir ovih iznosa daje više od graničnih 3.729.787 dinara, ova lica mogu tražiti obustavu uplate doprinosa na ugovorne poslove.

Ovakva situacija konkretno je regulisana članom 7. Pravilnika, gde se kaže: Osiguranik za koga je u toku godine uplaćen doprinos na osnovicu koju čini ugovorena naknada, koja zajedno sa zaradom i drugim osnovama dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice, može da podnese zahtev Fondu PIO za izdavanje potvrde o osnovici na koju je uplaćen doprinos do dana podnetog zahteva. Dalje, u članu 8. Pravilnika se precizira da ovaj zahtev se podnosi Fondu PIO, odnosno njegovoj organizacionoj jedinici prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice kod koje je zaposlen.

Dakle, ovaj postupak će u toku 2015. godine moći da pokrenu osiguranici kada utvrde da su u toku 2015. godine ostvarili osnovicu za uplatu doprinosa za PIO veću od 3.729.787 dinara.