Један од основних принципа у садашњем систему обрачуна доприноса за социјално осигурање јесте институт „највише основице“. Он утврђује да се доприноси на зараде или на примања осигураника самосталних делатности, на месечном и на годишњем нивоу, могу обрачунавати највише на петоструки износ просечне месечне зараде у Републици. Да би се омогућила правовремена евиденција плаћања доприноса за обавезно осигурање по свим основама и да би се уредио поступак враћања евентуално претплаћених доприноса, управни одбори Републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање запослених и самосталних делатности донели су Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Сл. гласник РС“, број 100/04, у даљем тексту: Правилник). Ради спровођења Правилника, министар финансија је у „Сл. гласнику РС“, број 11/2015 објавио да „коначна“ највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2014. годину износи 3.685.560 динара.

Да подсетимо, сваки послодавац који је у току 2014. године вршио исплату накнаде по основу неког од уговорних послова, био је дужан да обрачунате доприносе за пензијско-инвалидско осигурање на ту накнаду приликом сваке исплате унесе у обрасце М-УН или М-УНК. Наиме, према члану 5. Правилника, послодавац – исплатилац накнаде подноси пријаву о уплати доприноса по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде на прописаном обрасцу, који садржи: име, презиме, јединствен матични број осигураника, категорију осигураника, назив, матични број, ПИБ рачун и шифру делатности послодавца – исплатиоца накнаде, уплатни рачун јавних прихода, основ за исплату уговорене накнаде, висину основице за плаћања доприноса, висину уплаћеног доприноса.

Ове одредбе Правилника односе се на следеће уговорне послове на које се плаћа допринос за ПИО:

– Накнада по уговору о делу,

– Накнада по ауторском уговору,

– Накнада по уговору о допунском раду, 

– Накнада чланова управног, односно надзорног одбора,

– Накнада посланицима, општинским одборницима, судијама и судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, и

– Накнада по основу других уговора за које се по основу рада остварује накнада.

За сваки приход по основу ових послова у току 2014. године које је обављало запослено лице подносила се пријава о уплаћеним доприносима за пензијско-инвалидско осигурање Фонду ПИО. За све такве случајеве, највиша основица за 2014. годину утврђена је у износу од 3.685.560 динара.

 

Повраћај више уплаћених доприноса

Према члану 2. Правилника, осигураник за кога је у току године уплаћен допринос на основицу коју чини уговорена накнада, која заједно са зарадом и другом основицом, односно најнижом основицом, износи више од петоструког износа просечне зараде по запосленом у Републици на годишњем нивоу (у даљем тексту: највиша основица), која за 2014. годину износи 3.685.560 динара, има право на повраћај више уплаћеног доприноса.

Повраћај више уплаћеног доприноса за 2014. годину вршиће се у првом кварталу 2015. године, на основу унетих података у матичну евиденцију. Према члану 3. Правилника, повраћај више плаћеног доприноса врши се по истеку календарске године за претходну годину, на основу унетих података у матичну евиденцију надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и на основу потврда исплатилаца прихода о висини основице доприноса и обрачунатим и плаћеним доприносима по одбитку и података надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини обрачунатог и плаћеног доприноса по решењу. Обвезник доприноса може да поднесе захтев надлежној организацији за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за издавање уверења о основици на коју је плаћен допринос за претходну годину, почев од 1. фебруара текуће за претходну годину.

Захтев за повраћај више уплаћених доприноса обвезник доприноса подноси организацији за обавезно пензијско и инвалидско осигурање код које се води као осигураник у матичној евиденцији преко надлежне организационе јединице, и то:

1) према седишту послодавца, односно његове организационе јединице у којој ради – ако има статус осигураника запосленог;

2) према месту у коме је регистровано обављање самосталне делатности, односно према пребивалишту – ако има статус осигураника самосталних делатности;

3) према седишту организационе јединице Пореске управе надлежне за утврђивање пореза на приход од пољопривредне делатности – ако има статус осигураника пољопривредника.

Уверење о уплаћеним доприносима издаје се на основу расположивих података, у року од 15 дана од дана подношења захтева, на Обрасцу 1, који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део, који дајемо у наставку:

 

Образац 1

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ФИЛИЈАЛА ____________________________

Број: ________________________

Датум ________________20___ године

               

ЈМБГ обвезника доприноса

 

л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л

На основу члана 142. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, на захтев ________________, из_______________, за издавање уверења о висини основице на коју је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање за__________ 201_ годину, издаје се

У В Е Р Е Њ Е

На основу података унетих у матичну евиденцију утврђено је да је за обвезника доприноса ______________ из _____________, улица и број ___________, за ______

годину уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање на укупну основицу од _________________ динара.

Ово уверење издаје се ради остваривања права на повраћај више плаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са чланом 66. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Референт матичне евиденције

________________     МП         Одговорно лице

__________________

 

У случају да пријаве података за матичну евиденцију, на основу којих се утврђује податак о висини основице на коју је плаћен допринос за претходну годину, нису достављене до истека рока за издавање уверења, Фонд ПИО је дужан да осигураника обавести да, на основу расположивих података, нема основа за издавање уверења.

У даљем поступку, на основу уверења Фонда ПИО на Обрасцу број 1, осигураник подноси захтев за повраћај више плаћеног доприноса надлежној организационој јединици Пореске управе, на Обрасцу 2, који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део, а који дајемо у наставку:

 

Образац 2

ЈМБГ подносиоца захтева

л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л_л

Име и презиме

_________________________

Адреса

_________________________

Датум:_________201__. године

 

ПОРЕСКА УПРАВА

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА______________

 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 20__. ГОДИНУ

На основу члана 66. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, подносим захтев за повраћај више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање за 20__. годину, с обзиром да је допринос плаћен на основицу која је виша од највише годишње основице доприноса, и то за:

 

1. Пензијско                                   2. Здравствено                                        3. За случај

   и инвалидско                                                                                        незапослености

(заокружити врсту доприноса)

До подношења овог захтева доприноси за обавезно социјално осигурање плаћени су по следећим основима (заокружити основ по коме су плаћени доприноси):

 

1. По основу запослења, односно својства осигураника запосленог

                2. По основу обављања самосталне делатности (предузетник, оснивач, односно власник предузећа)

 

3. По основу уговорених накнада    (ауторски уговор, уговор о делу и др.)     4. По основу обављања пољопривредне делатности

 

5. По другом основу: _________________________________________

(навести основ)

 

Повраћај доприноса извршити на текући рачун број:

________________код__________________.

                                              (назив банке)

 

У прилогу достављам следеће доказе:

1. Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање ________, Филијала   ________, број _______ од _______ 20__. године;

2. Потврду о исплаћеној заради код послодавца________(назив), _______ (ПИБ),  седиште и адреса ________, број________од_________ 20__. године;

3. Потврде исплатилаца других прихода:

                                                                     

 Подносилац захтева

                                                               ________________________

 

 

Према члану 6. Правилника, уверење надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, потврде исплатилаца прихода о висини основице и обрачунатим и плаћеним доприносима по одбитку и подаци надлежне организационе јединице Пореске управе о основици доприноса и обрачунатим и плаћеним доприносима по решењу, сматрају се релевантном документацијом за остваривање права на повраћај више плаћеног доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, обавезно здравствено осигурање и обавезно осигурање за случај незапослености.

Према томе, сви осигураници (запослени или приватни предузетници) који сматрају да су за 2014. годину платили доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на основицу која је виша од 3.685.560 динара, могу путем Обрасца бр. 1. покренути поступак за повраћај износа доприноса који су уплаћени на основицу већу од 3.685.560 динара.

 

Највиша аконтативна основица за уплату доприноса за 2015. годину

Уз највишу коначну основицу доприноса за 2014. годину, министар финансија је објавио и процењену највишу основицу доприноса за 2015. годину. Она износи 3.729.787 динара, а објављена је у „Сл. гласнику РС“, број 11/2015. 

Чему служи утврђена аконтативна највиша основица за 2015. годину? Конкретно, пошто је аконтациона највиша основица за 2015. годину 3.729.787 динара, лица која сматрају да су у неком делу године достигла износ те основице, могу тражити обуставу плаћања доприноса на приходе од уговорних односа. На пример, имају основицу по основу зараде од 2.800.000 динара, а остварили су у неком делу године основицу од уговорних послова 1.000.000 динара. Пошто збир ових износа даје више од граничних 3.729.787 динара, ова лица могу тражити обуставу уплате доприноса на уговорне послове.

Оваква ситуација конкретно је регулисана чланом 7. Правилника, где се каже: Осигураник за кога је у току године уплаћен допринос на основицу коју чини уговорена накнада, која заједно са зарадом и другим основама достигне износ процењене највише годишње основице, може да поднесе захтев Фонду ПИО за издавање потврде о основици на коју је уплаћен допринос до дана поднетог захтева. Даље, у члану 8. Правилника се прецизира да овај захтев се подноси Фонду ПИО, односно његовој организационој јединици према седишту послодавца, односно његове организационе јединице код које је запослен.

Дакле, овај поступак ће у току 2015. године моћи да покрену осигураници када утврде да су у току 2015. године остварили основицу за уплату доприноса за ПИО већу од 3.729.787 динара.