Чланом 50. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) прописано је да зa свaку кaлeндaрску гoдину jaвнo прeдузeћe и зaвиснo друштвo кaпитaлa чиjи je oснивaч jaвнo прeдузeћe, дoнoсe гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и дoстaвљajу гa oснивaчу рaди дaвaњa сaглaснoсти.

Чланом 52. став 1. Закона прописано је да су јaвнo прeдузeћe и зaвиснo друштвo кaпитaлa чиjи je oснивaч jaвнo прeдузeћe дужни дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe тргoвинe, министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe рaдa и рeсoрнoм министaрству дoстaвљajу трoмeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи прoгрaмa из члaнa 50. oвoг зaкoнa, у ком контексту је донет Правилник о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач Република Србија, као и зависних друштава чији је оснивач то предузеће („Сл. гласник РС“, број 36/13, 27/14 и 38/15).

Чланом 52. Закона о јавним предузећима  регулисано је праћење реализације пословања и контрола редовности плаћања по којим су одредбама јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће дужни да министарству надлежном за послове финансија, министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове рада и ресорном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији програма из члана 50. овог закона.

На основу ових тромесечних извештаја ресорно министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

На основу овлашћења из става 3. овог члана министар надлежан за послове финансија донео је Правилник о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл. гласник РС, бр. 36/13, 27/14  и 38/15) у којем је прописao обрасце извештаја.

Овим правилником је предвиђено 13 образаца с редним бројевима од 1) до 13) и они су његов саставни део. То су обрасци о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће. Одредбе овог правилника сходно се примењују на друштва капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва која обављају делатност од општег интереса, у складу са законом.

У вези с начином пријема и роковима за достављање поменутих образаца, дато је Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће. Форме нових образаца можете погледати у оквиру издања Прописи.нет или на сајту Министарства финансија.

Попуњени обрасци се достављају у писаном облику и на компакт диску (CD) у истом формату како су и преузети уз пропратно писмо потписано од овлашћеног лица и оверено печатом, у року од 30 дана од дана завршетка тромесечја (до 30. априла, до 30. јула, до 30. октобра и до 30. јануара наредне године).

Ко је у обавези да доставља обрасце

Обрасце достављају:

 јавна предузећа чији је оснивач Република Србија;

 надлежни орган аутономне покрајине (за јавна предузећа чији је оснивач аутономна покрајина);

 надлежни орган јединице локалне самоуправе (за јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе).

Коме се достављају обрасци

Обрасци се достављају:

 Министарству финансија – организационој јединици Управе за трезор према седишту јавног предузећа, односно према седишту надлежног органа.

По пријему образаца, организациона јединица Управе, доставља их електронским путем Министарству финансија – Сектору за јавна предузећа, у року од три дана од дана пријема образаца.

Упутство о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће налази се на интернет страници Министарства финансија:www.mfin.gov.rs

Дакле, најновијим изменама овог правилника које су ступиле на снагу 30. априла 2015. године мењани су следећи обрасци:

1) ОБРАЗАЦ 1. Биланс успеха;

2) ОБРАЗАЦ 1 А. Биланс стања

3) ОБРАЗАЦ 1 Б. Извештај о токовима готовине

4) ОБРАЗАЦ 2. Трошкови запослених;

5) ОБРАЗАЦ 3. Динамика запослених;

6) ОБРАЗАЦ 4. Кретање цена производа и услуга;

7) ОБРАЗАЦ 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

8) ОБРАЗАЦ 6. Средства за посебне намене;

9) ОБРАЗАЦ 7. Нето добит;

10) ОБРАЗАЦ 8. Кредитна задуженост;

11) ОБРАЗАЦ 9. Готовински еквиваленти и готовина;

12) ОБРАЗАЦ 10. Извештај о инвестицијама;

13) ОБРАЗАЦ 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви  јавног предузећа.