Članom 50. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) propisano je da za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće, donose godišnji program poslovanja i dostavljaju ga osnivaču radi davanja saglasnosti.

Članom 52. stav 1. Zakona propisano je da su javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija, ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada i resornom ministarstvu dostavljaju tromesečne izveštaje o realizaciji programa iz člana 50. ovog zakona, u kom kontekstu je donet Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, kao i zavisnih društava čiji je osnivač to preduzeće („Sl. glasnik RS“, broj 36/13, 27/14 i 38/15).

Članom 52. Zakona o javnim preduzećima  regulisano je praćenje realizacije poslovanja i kontrola redovnosti plaćanja po kojim su odredbama javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija, ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada i resornom ministarstvu dostavljaju tromesečne izveštaje o realizaciji programa iz člana 50. ovog zakona.

Na osnovu ovih tromesečnih izveštaja resorno ministarstvo sačinjava i dostavlja Vladi informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti.

Na osnovu ovlašćenja iz stava 3. ovog člana ministar nadležan za poslove finansija doneo je Pravilnik o načinu dostavljanja tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće („Sl. glasnik RS, br. 36/13, 27/14  i 38/15) u kojem je propisao obrasce izveštaja.

Ovim pravilnikom je predviđeno 13 obrazaca s rednim brojevima od 1) do 13) i oni su njegov sastavni deo. To su obrasci o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće. Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju na društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.

U vezi s načinom prijema i rokovima za dostavljanje pomenutih obrazaca, dato je Uputstvo o načinu dostavljanja obrazaca tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće. Forme novih obrazaca možete pogledati u okviru izdanja Propisi.net ili na sajtu Ministarstva finansija.

Popunjeni obrasci se dostavljaju u pisanom obliku i na kompakt disku (CD) u istom formatu kako su i preuzeti uz propratno pismo potpisano od ovlašćenog lica i overeno pečatom, u roku od 30 dana od dana završetka tromesečja (do 30. aprila, do 30. jula, do 30. oktobra i do 30. januara naredne godine).

Ko je u obavezi da dostavlja obrasce

Obrasce dostavljaju:

 javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija;

 nadležni organ autonomne pokrajine (za javna preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina);

 nadležni organ jedinice lokalne samouprave (za javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave).

Kome se dostavljaju obrasci

Obrasci se dostavljaju:

 Ministarstvu finansija – organizacionoj jedinici Uprave za trezor prema sedištu javnog preduzeća, odnosno prema sedištu nadležnog organa.

Po prijemu obrazaca, organizaciona jedinica Uprave, dostavlja ih elektronskim putem Ministarstvu finansija – Sektoru za javna preduzeća, u roku od tri dana od dana prijema obrazaca.

Uputstvo o načinu dostavljanja tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće nalazi se na internet stranici Ministarstva finansija:www.mfin.gov.rs

Dakle, najnovijim izmenama ovog pravilnika koje su stupile na snagu 30. aprila 2015. godine menjani su sledeći obrasci:

1) OBRAZAC 1. Bilans uspeha;

2) OBRAZAC 1 A. Bilans stanja

3) OBRAZAC 1 B. Izveštaj o tokovima gotovine

4) OBRAZAC 2. Troškovi zaposlenih;

5) OBRAZAC 3. Dinamika zaposlenih;

6) OBRAZAC 4. Kretanje cena proizvoda i usluga;

7) OBRAZAC 5. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta;

8) OBRAZAC 6. Sredstva za posebne namene;

9) OBRAZAC 7. Neto dobit;

10) OBRAZAC 8. Kreditna zaduženost;

11) OBRAZAC 9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina;

12) OBRAZAC 10. Izveštaj o investicijama;

13) OBRAZAC 11. Izveštaj o stanju pojedinih finansijskih instrumenata u bilansnoj aktivi i pasivi  javnog preduzeća.