По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, број 84/2004… и 57/2014, у даљем тексту: Закон), министар финансија утврдио је и објавио да најнижа месечна основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно социјално осигурање износи 21.718 динара („Сл. гласник РС“, број 118/2014, у даљем тексту: најнижа основица). Ова најнижа основица примењује се од 1. новембра 2014. и важиће три месеца, до 31. јануара 2015. године.

Према одредбама Закона, основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за запослене јесте једна од следеће три величине:

1) бруто износ зараде, односно накнаде зараде обрачунате у складу са Законом о раду, општим актом послодавца односно уговором о раду, или

2) бруто износ најниже месечне основице доприноса, утврђене у складу са Законом, или

3) бруто износ највише месечне основице доприноса, утврђене у складу са Законом.

Бруто зарада, као основица за обрачун доприноса, дефинисана је Законом о раду, а остварује се на основу зараде на радном месту, увећања зараде и обавеза које се плаћају по основу пореза и доприноса из зараде. Овако дефинисана зарада као основица важи само под условом да је конкретна бруто зарада запосленог виша од важеће најниже месечне бруто основице, а нижа од важеће највише месечне основице. Тако, при обрачуну зарада, послодавци морају водити рачуна о следећем:

1) ако је обрачуната бруто зарада запосленог већа од најниже месечне основице доприноса, доприноси ће се обрачунати на већу основицу – дакле, на стварно обрачунату бруто зараду;

2) ако је обрачуната бруто зарада запосленог мања од најниже месечне основице доприноса, доприноси ће се и тада обрачунати на већу основицу – овог пута на прописану најнижу месечну бруто основицу;

3) ако је обрачуната бруто зарада запосленог виша од највише месечне основице доприноса, доприноси ће се обрачунати на прописану највишу месечну бруто основицу.

На који начин је Закон регулисао најнижу и највишу основицу доприноса?

 

– Најнижа месечна основица доприноса

Према члану 36. став 1. Закона, месечна основица доприноса не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса. У случају да је конкретна исплата нижа од важеће најниже месечне основице, обрачун и плаћање доприноса врши се на ту најнижу месечну основицу. Изузетно, према члану 36. став 3. Закона, најнижа месечна основица не примењује се за обрачун и плаћање доприноса код следећих исплата:

1) на исплату разлике зараде коју остварују изабрана, именована и постављена лица која, поред зараде код послодавца код кога су у радном односу, остварују и разлику зараде, односно плате за време обављања јавне функције – основица за обрачун доприноса у овом случају је та разлика зараде, односно плате;

2) на исплату накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге детета и одсуства с рада ради посебне неге детета у складу са законом који уређује финансијску подршку породици с децом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

3) на исплату накнаде зараде по основу привремене спречености за рад из средстава организације за обавезно здравствено осигурање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те накнаде зараде;

4) на исплату пензије и накнаде по основу инвалидности из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ пензије, односно накнаде;

5) на исплату новчане накнаде из средстава организације надлежне за запошљавање, у складу са законом – основица за обрачун доприноса у овом случају је износ те новчане накнаде;

6) на исплату уговорене накнаде – основица за обрачун доприноса у овом случају је опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана;

7) на плаћање доприноса за социјално осигурање за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике – основица је просечна месечна зарада у Републици исплаћена у четвртом кварталу претходне године.

Према члану 37. Закона, најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Пошто је у претходном кварталу, јул–септембар 2014. године, остварена просечна месечна зарада по запосленом у Републици од 62.051 динара, најнижа основица за наредна три месеца израчуната је у висини од 35% тог просека, што износи 21.718,00 динара. Износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, у овом случају од 1. новембра 2014. године.

Изузетно, према члану 38. Закона, најнижу месечну основицу за осигуранике:

– свештенике и верске службенике,

– пољопривреднике, односно земљораднике, и

– самосталне уметнике

чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у четвртом кварталу претходне године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ ове најниже месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају. За ове осигуранике, најнижа основица доприноса за целу 2014. годину износи 22.282 динара, с применом од 1. јануара 2014. године.

Подсећамо, износи најнижих основица за обрачун доприноса у 2014. јесу:

Најниже месечне основице за обрачун доприноса у 2014. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне
основице доприноса

„Сл. гласник РС“

1

2

3

од 1. 11. 2013. до 31. 1. 2014.

21.210 (35% од 60.599)

95/2013

од 1. 2. 2014. до 30. 4. 2014.

22.282 (35% од 63.664)

8/2014

од 1. 5. 2014. до 31. 7. 2014.

20.198 (35% од 57.709)

46/2014

од 1. 8. 2014. до 31. 10. 2014.

21.716 (35% од 62.046)

79/2014

од 1. 11. 2014. до 31. 1. 2015.

21.718 (35% од 62.051)

118/2014

– Највиша месечна основица доприноса

Према одредби члана 41. Закона, ако је прописана основица доприноса виша од највише месечне основице доприноса, обрачун и плаћање доприноса врши се на највишу месечну основицу доприноса (у даљем тексту: највиша месечна основица). Највишу месечну основицу чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању податка. Преко тог износа неће се плаћати доприноси за обавезно социјално осигурање (већ само порез).

За период од 1. новембра до 31. новембра 2014. године највиша месечна основица за обрачун доприноса износи 304.015,00 динара, а добијена је на основу петоструког износа просечне зараде у Републици за септембар 2014. године (5 x 62.051,00 динара). Стога, ако је зарада која се исплаћује у периоду од 1. 11. 2014. до 30. 11. 2014. године виша од петоструког просека зараде у Републици, доприноси се плаћају на највишу основицу, тј. на износ од 304.015 динара.

Изузетно, највиша месечна основица доприноса не примењује се код обрачуна и плаћања доприноса на примања по основу уговорених накнада (за уговорне послове, а то су послови по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора о допунском раду и другог уговора или по неком другом основу, по коме за извршен рад се остварује уговорена накнада). Основица за доприносе у овом случају је опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана.

У току 2014. године највиша месечна основица је:

Највише месечне основице за обрачун доприноса у току 2014. године

ПЕРИОД ПРИМЕНЕ

НАЈВИША ОСНОВИЦА за плаћање
доприноса за социјално осигурање

ИЗНОС

„Сл. гласник РС“

од 1. 1. 2014. до 31. 1. 2014.

304.465 (5 x60.893)

115/2013

од 1. 2. 2014. до 28. 2. 2014.

350.355 (5 x70.071)

6/2014

од 1. 3. 2014. до 31. 3. 2014.

262.190 (5 x52.438)

23/2014

од 1. 4. 2014. до 30. 4. 2014.

304.225 (5 x60.845)

34/2014

од 1. 5. 2014. до 31. 5. 2014.

298.910 (5 x59.782)

44/2014

од 1. 6. 2014. до 30. 6. 2014.

315.835 (5 x63.167)

56/2014

од 1. 7. 2014. до 31. 7. 2014.

304.830 (5 x60.966)

65/2014

од 1. 8. 2014. до 31. 8. 2014.

309.960 (5 x61.992)

78/2014

од 1. 9. 2014. до 30. 9. 2014.

311.900 (5 x62.380)

88/2014

од 1. 10. 2014. до 31. 10. 2014.

314.960 (5 x62.992)

103/2014

од 1. 11. 2014. до 30. 11. 2014.

304.015 (5 x60.803)

115/2014

Треба напоменути да највиша месечна основица доприноса важи у свим случајевима исплате месечне зараде која је већа од највише месечне основице без обзира на то да ли се ради о заради за пун фонд сати или за мањи број сати рада у месецу. У овом случају, битна је чињеница да је износ зараде већи од највише месечне основице, а не за колики број сати је таква зарада остварена.