Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine iznosi 73.718 dinara. Na osnovu ovoga podatka mogu da se izračunaju novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa koji će važiti u 2020. godini. Prema tome, novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa koji će važiti u 2020. godini su:

  • najniža mesečna osnovica doprinosa u 2020. godini iznosi 25.801 dinar (73.718 × 0,35);
  • najviša mesečna osnovica doprinosa u 2020. godini iznosi 368.590 dinara (73.718 × 5).

Očekuje se da ovi iznosi budu i zvanično objavljeni u toku decembra meseca.

Ova najniža i najviša osnovica se primenjuje od prvog dana narednog meseca po objavljivanju, dakle od 1. januara 2020. godine, i važiće do 31. decembra 2020. godine.

Osim toga, nove mesečne osnovice doprinosa se primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. januara 2020. godine, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši. Drugim rečima, ako se u januaru 2020. isplaćuje zarada za decembar 2019. godine, primenjuju se novi iznosi mesečnih osnovica doprinosa.

Granične vrednosti neto zarada i formule za prevođenje u bruto:

Polazeći od sledećih osnovnih veličina u obračunu zarada:

Bruto iznos Neto iznos
Poresko umanjenje na zarade 16.300,00 11.165,60
Najniža mesečna osnovica doprinosa 25.801,00 19.716,50
Najviša mesečne osnovica doprinosa 368.590,00 260.011,59

Formule za preračun neto zarada u bruto iznos su sledeće:

Opis Formula za preračun
Ako je neto zarada veća od neto najniže osnovice a manja od neto najviše osnovice doprinosa Bruto zarada = (Neto zarada – 1.630,00) : 0,701,(ako je neto zarada veća od 19.716,50 din. a manja od 260.011,59 din.)
Ako je neto zarada veća od neto poreskog umanjenja a manja od neto najniže osnovice doprinosa Bruto zarada = (Neto zarada + 3.504,40) : 0,90(ako je neto zarada veća od 11.165,60 din. a manja od 19.716,50 din.)
Ako je neto zarada manja od neto poreskog umanjenja Bruto zarada = Neto zarada + 5.134,40(ako je neto zarada manja od 11.165,60 din.)
Ako je neto zarada veća od neto najviše osnovice doprinosa Bruto zarada = (Neto zarada + 71.719,41) : 0,90.(ako je neto zarada veća od 260.011,59 din.)


O novim parametrima za obračun zarade od 1. 1. 2020. godine detaljno pišemo u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik.