Saglasno inoviranom Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18), ministar finansija objavio je sledeće:

1) najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.921 dinar;

2) najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 341.725 dinara;

3) najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu iznosi 4.100.700 dinara.

Ove osnovice za obračun doprinosa objavljene su u „Službenom glasniku RS” broj 104/2018, primenuju se od 1. januara 2019. godine, a važe do 31. 12. 2019. godine.