Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у сарадњи са програмом СИГМА/ОЕЦД припремила документ Анализа најчешћих грешака у поступцима јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки.

Анализом донетих одлука, уочена су одређена неправилна поступања наручилаца која се могу окарактерисати као учестала, те је потребно наручиоцима указати на њих у циљу смањења оваквих поступања и смањења броја захтева за заштиту права. Републичка комисија је у 2016. години донела укупно 1370 одлука поводом поднетих захтева за заштиту права, од тога је делимично поништила 656 поступака јавних набавки, док је у целини поништено 126 поступака. На основу ових одлука направљена је анализа и уочено је да се одређена неправилна поступања наручилаца могу окарактерисати као учестала. Дакле, наглашавамо да је циљ документа да се наручиоцима укаже на таква неправилна поступања, у циљу смањења оваквих грешака од стране наручиоца и последично смањења укупног броја захтева за заштиту права. Упознавање наручилаца са најчешћим грешкама у раду те будућем смањењу оваквих грешака, утицаће на унапређење система јавних набавки у Републици Србији. Анализа се фокусира на неправилна поступања у следећих 11 сегмената:
1. Teхничке спецификације
2. Финансијски капацитет
3. Пословни капацитет
4. Кадровски капацитет
5. Технички капацитет
6. Критеријуми за доделу уговора
7. Непотпуно утврђено чињенично стање
8. Неуобичајено ниска цена
9. Необразложена стручна оцена понуда
10. Погрешна оцена достављених доказа
11. Одбијање понуда због „формалних“ недостатакa

Комплетан документ можете преузети овде:
 
Анализа најчешћих грешака у поступцима јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки.pdf