Poštovani korisnici, obaveštavamo vas da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u saradnji sa programom SIGMA/OECD pripremila dokument Analiza najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Analizom donetih odluka, uočena su određena nepravilna postupanja naručilaca koja se mogu okarakterisati kao učestala, te je potrebno naručiocima ukazati na njih u cilju smanjenja ovakvih postupanja i smanjenja broja zahteva za zaštitu prava. Republička komisija je u 2016. godini donela ukupno 1370 odluka povodom podnetih zahteva za zaštitu prava, od toga je delimično poništila 656 postupaka javnih nabavki, dok je u celini poništeno 126 postupaka. Na osnovu ovih odluka napravljena je analiza i uočeno je da se određena nepravilna postupanja naručilaca mogu okarakterisati kao učestala. Dakle, naglašavamo da je cilj dokumenta da se naručiocima ukaže na takva nepravilna postupanja, u cilju smanjenja ovakvih grešaka od strane naručioca i posledično smanjenja ukupnog broja zahteva za zaštitu prava. Upoznavanje naručilaca sa najčešćim greškama u radu te budućem smanjenju ovakvih grešaka, uticaće na unapređenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. Analiza se fokusira na nepravilna postupanja u sledećih 11 segmenata:
1. Tehničke specifikacije
2. Finansijski kapacitet
3. Poslovni kapacitet
4. Kadrovski kapacitet
5. Tehnički kapacitet
6. Kriterijumi za dodelu ugovora
7. Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
8. Neuobičajeno niska cena
9. Neobrazložena stručna ocena ponuda
10. Pogrešna ocena dostavljenih dokaza
11. Odbijanje ponuda zbog „formalnih“ nedostataka

Kompletan dokument možete preuzeti ovde:
 
Analiza najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.pdf