Ključni razlog za predloženim izmenama su problemi do kojih je dovela izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, uz veliko negodovanje i protivljenje kako građana koji žive u neposrednom okruženju odnosno u tim zaštićenim područjima, tako i stručne javnosti, mnogobrojnih predstavnika stručnih i drugih  institucija, Zaštitnika građana, nevladinog sektora i drugih. Takođe, i činjenica da broj već izdatih odobrenja za izgradnju minihidroelektrana u zaštićenim područjima prevazilazi kapacitet prostora i znatno ugrožava  i degradira  prirodu biljni i životinjski svet, kao i same rečne tokove i riblji fond u tim tokovima.

Takođe,  pojedine odredbe Zakona kojima je izvršeno usklađivanje sa propisima Evropske Unije, potrebno je precizirati i otkloniti nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni tih odredaba Zakona. U tom smislu odredbe koje se odnose na postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu kao i odredbe o ekološkoj mreži su detaljnije razrađene i  potpunije definisane, čime se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode,  a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske Unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa  zahtevima Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta (u daljem tekstu: Direktiva o staništima) i Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica (u daljem tekstu: Direktiva o pticama).

U vezi sa navedenim Vlada je donela Zaključak kojim se usvaja Program o sprovođenju javne rasprave.

Izvor: sajt Ministarstva zaštite životne sredine