Prema
definiciji iz člana 36. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
(„Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015 i 113/2017
u daljem tekstu: Zakon), aktivnapolitika zapošljavanja predstavlja sistem planova, programa i mera usmerenih
ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti. Član 37. ovog zakona definiše
da je osnovni instrument aktivne politike zapošljavanja na godišnjem nivou – Nacionalni
akcioni plan zapošljavanja, koji za svaku godinu utvrđuje Vlada.

Na
osnovu ovog zakonskog ovlašćenja Vlada je donela Nacionalni akcioni planzapošljavanja
za 2018. godinu
(„Sl. glasnik RS” broj 120/2017 – u daljem tekstu: NAPZ). NAPZ
predstavlja osnovni instrument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja kojim se
definišu ciljevi i prioriteti, odnosno utvrđuju programi i mere politike zapošljavanja
koji će se realizovati u toku 2018. godine, usmereni ka poboljšanju stanja na tržištu
rada, unapređenju zapošljivosti i zapošljavanju i u funkciji su ostvarivanja Nacionalne
strategije zapošljavanja za period 2011–2020. godine („Sl. glasnik RS”, broj
37/2011).

 

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja

Programi
i mere aktivne politike zapošljavanja utvrđeni ovim NAPZ, koje će tokom 2018. godini
sprovoditi Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ), realizuju se
u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakonom
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i propisima
o državnoj pomoći, a kriterijumi, način i druga pitanja od značaja za sprovođenje
mera aktivne politike zapošljavanja uređuju se opštim aktom NSZ.

Programi i mere aktivne politike
zapošljavanja koji će se realizovati u cilju podsticanja zapošljavanja u 2018. godini,
slede u nastavku:

 

1. Posredovanje u zapošljavanju
lica koja traže zaposlenje:

Povezivanje
ponude i tražnje na tržištu rada kroz pružanje usluga poslodavcima i tražiocima zaposlenja
– podrška licima u procesu aktivnog traženja posla u skladu sa dogovorenim individualnim
planom zapošljavanja (savetovanje usmereno na izbor odgovarajućih poslova, razvijanje
veština aktivnog traženja posla putem obuka za aktivno traženje posla, kluba za traženje
posla), uspostavljanje kontakata sa poslodavcima i zadovoljavanje iskazanih potreba,
selekcija i upućivanje lica koje traži zaposlenje poslodavcu radi izbora za zasnivanje
radnog odnosa ili drugog radnog angažovanja, organizovanje sajmova zapošljavanja i dr.

 

2. Profesionalna orijentacija
i savetovanje o planiranju karijere:


informisanje i savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere;


psihološka procena za potrebe zapošljavanja, uključivanja u programe dodatnog obrazovanja
i obuka i programe preduzetništva;


trening samoefikasnosti;


radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla, radionica za psihološku podršku
planiranju karijere (za potencijalne viškove zaposlenih),


organizovanje sajmova profesionalne orijentacije,


učešće na drugim manifestacijama koje se tiču planiranja karijere i dr.

 

3. Subvencije za zapošljavanje
nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

Poslodavci
koji pripadaju privatnom sektoru, prvenstveno mikro, mala i srednja preduzeća, za
zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih mogu da ostvare subvenciju
za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Subvencija se isplaćuje poslodavcu
u jednokratnom iznosu, ali je krajnji korisnik subvencije nezaposleno lice koje se
zapošljava kroz ovu meru.

Nezaposlena
lica iz kategorije teže zapošljivih, na koja se ova subvencija primenjuje, jesu:

1)
mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi
koji posao traže duže od 12 meseci i mladi koji su imali/imaju status deteta bez
roditeljskog staranja;

2)
stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih;

3)
Romi;

4)
osobe sa invaliditetom;

5)
radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći;

6)
dugoročno nezaposleni;

7)
žrtve porodičnog nasilja.

Visina
subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2018.
godini, prema stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđenim u skladu
sa posebnim propisom Vlade, iznosi:

1)
za četvrtu grupu (stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka) i za devastirana
područja (stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka) – 250.000,00 dinara
po korisniku;

2)
za treću grupu (u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka) – 200.000,00 dinara
po korisniku;

3)
za drugu grupu (u rasponu od 80% do 100% republičkog proseka) i ostale jedinice
lokalne samouprave – 150.000,00 dinara po korisniku.

Navedeni
iznosi subvencije za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne
pomoći i mlade do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog
staranja i žrtava porodičnog nasilja uvećavaju se za 20%, tako da iznose:

1)
za četvrtu grupu (stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka) i za devastirana
područja (stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka) – 300.000,00 dinara
po korisniku;

2)
za treću grupu (u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka) – 240.000,00 dinara
po korisniku;

3)
za drugu grupu (u rasponu od 80% do 100% republičkog proseka) i ostale jedinice
lokalne samouprave – 180.000,00 dinara po korisniku.

Realizacija
programa prati se 12 meseci.

 

4. Podrška samozapošljavanju

Podrška
samozapošljavanju obuhvata stručnu pomoć i sredstva u vidu subvencije za samozapošljavanje.
Stručna pomoć koju može da ostvari nezaposleni koji se samozapošljava sastoji se
od informativnih i savetodavnih usluga, obuke za razvoj preduzetništva, kao i podrške
u prvoj godini poslovanja koja se realizuje kroz mentoring program i specijalističke
obuke u poslovnim centrima NSZ, regionalnim razvojnim agencijama i dr.

Sredstva
za samozapošljavanje u 2018. godini odobravaju se u vidu subvencije, u jednokratnom
iznosu od 180.000,00 dinara po korisniku, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog
oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva
u njemu radni odnos.

Prioritet
prilikom odobravanja subvencije za samozapošljavanje imaju:

1)
mladi do 30 godina starosti,

2)
viškovi zaposlenih,

3)
Romi,

4)
osobe sa invaliditetom,

5)
žene.

U
slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih subvencija se odobrava u jednokratnom
iznosu od 200.000,00 dinara po korisniku, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog
oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva
u njemu radni odnos.

U
slučaju samozapošljavanja osoba sa invaliditetom subvencija se odobrava u jednokratnom
iznosu od 220.000,00 dinara po korisniku, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog
oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač u njemu
zasniva radni odnos.

Realizacija
programa prati se 12 meseci.

Korisniku
novčane naknade za slučaj nezaposlenosti može se, radi samozapošljavanja, isplatiti
novčana naknada u jednokratnom iznosu, bez doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

5. Dodatno obrazovanje i obuka

Godišnjim
programom dodatnog obrazovanja i obuke utvrđuju se programi i mere dodatnog obrazovanja
i obuke koji se realizuju u 2018. godini, odnosno programi i mere kojima lica stiču
nova znanja, veštine i radno iskustvo. Ovaj program zasniva se na analizi potreba
tržišta rada, odnosno potreba poslodavaca u pogledu potrebnih znanja i veština neophodnih
za obavljanje konkretnih poslova, utvrđenih u kontaktima sa poslodavcima. U skladu
sa tim realizovaće se dodatno obrazovanje i obuke za ona područja rada u kojima postoji
deficit znanja i veština.

 

6. Podsticaji za zapošljavanje
korisnika novčane naknade

Nezaposlenom
licu koje je korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti najmanje tri meseca
od momenta priznavanja prava, a zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, jednokratno
se isplaćuje 30% ukupnog iznosa novčane naknade (bez doprinosa za obavezno socijalno
osiguranje) koja bi mu bila isplaćena za preostalo vreme do isteka prava na novčanu
naknadu.

 

7. Javni radovi

Javni
radovi se organizuju u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih
lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih
sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

U
ukupnom broju nezaposlenih lica uključenih u program javnih radova, osim osoba sa
invaliditetom čiji je broj posebno utvrđen, najmanje 70% nezaposlenih lica treba
da pripada sledećim kategorijama:

1)
radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,

2)
Romi,

3)
lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama,

4)
viškovi zaposlenih,

5)
lica koja posao traže duže od 18 meseci.

Utvrđeni
procenat učešća navedenih kategorija nezaposlenih lica odnosi se na javni rad koji
kroz redovne javne konkurse samostalno sprovodi NSZ.

Poslodavac
koji sprovodi javne radove zaključuje sa nezaposlenim ugovor o radnom angažovanju
u skladu sa propisima o radu i javnim konkursom. Sredstva namenjena za organizovanje
javnih radova koriste se za:

1)
isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima (po osnovu
ugovora o privremenim i povremenim poslovima u visini do 18.000,00 dinara na mesečnom
nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na
mesečnom nivou), koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno
osiguranje;

2)
naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica (maksimalno do
2.000 dinara po licu za svaki mesec angažovanja);

3)
naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu (maksimalno do 2.000 dinara
po licu, jednokratno, u zavisnosti od trajanja javnog rada);

4)
naknadu troškova obuke (u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom
licu koje je završilo obuku), koja se u zavisnosti od vrste i složenosti poslova
može organizovati po internom programu poslodavca izvođača javnog rada ili programu
obrazovne ustanove, pri čemu se po završetku obuke licu izdaje potvrda o stečenim
kompetencijama.

U
2018. godini organizovaće se javni radovi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti,
održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine
i prirode. Javni radovi mogu da se organizuju i za oblast kulture, pri čemu se isključivo
angažuju osobe sa invaliditetom.

Pravo
učestvovanja u postupku organizovanja javnih radova imaju organi autonomne pokrajine
i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna
društva, preduzetnici, zadruge i udruženja.

 

8. Mere aktivne politike zapošljavanja
za osobe sa invaliditetom

Pored
prioritetnog uključivanja u programe i mere aktivne politike zapošljavanja utvrđene
ovim NAPZ, za nezaposlene osobe sa invaliditetom, u cilju podsticanja zapošljavanja,
realizuju se i sledeće mere u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba sa invaliditetom:

1) Subvencija zarade za osobe sa invaliditetom
bez radnog iskustva
– poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom, bez radnog
iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu u trajanju od 12 meseci. Subvencija
zarade odobrava se u visini do 75% ukupnih troškova zarade, sa pripadajućim doprinosima
za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene
u skladu sa propisima o radu.

2) Podrška osobama sa invaliditetom koje
se zapošljavaju pod posebnim uslovima, uz:

– prilagođavanje radnog mesta (kroz tehničko i tehnološko opremanje radnog
mesta, sredstava za rad, prostora i opreme u skladu sa mogućnostima i potrebama
zaposlene osobe sa invaliditetom) refundacijom poslodavcu primerenih troškova prilagođavanja
radnog mesta u visini do 400.000,00 dinara stvarnih troškova za prilagođavanje radnog
mesta po osobi sa invaliditetom;

– pružanje stručne podrške novozaposlenoj
osobi sa invaliditetom (radna
asistencija kod uvođenja u posao ili na radnom mestu) refundacijom poslodavcu troškova
zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške u visini do
50.000,00 dinara mesečno za pun fond radnih sati, odnosno srazmerno broju radnih
sati pružene stručne podrške osobi sa invaliditetom na mesečnom nivou, uvećanih
za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do
12 meseci.

 

9. Sufinansiranje programa ili
mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja
(LAPZ)

Autonomna
pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave može da do 15. februara 2018. godine,
putem NSZ, podnese ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja zahtev za učešće
u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih LAPZ.

U
2018. godini odobravaće se učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike
zapošljavanja iz sredstava opredeljenih za realizaciju NAPZ, i to:

1) Program javnih radova – u program javnih radova mogu se uključiti
nezaposlena lica iz svih kategorija teže zapošljivih, u skladu sa stanjem i potrebama
lokalnog tržišta rada utvrđenim u LAPZ.

2) Obuka na zahtev poslodavca – u obuku se uključuju nezaposlena lica ukoliko
na evidenciji nezaposlenih NSZ nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama, odnosno
postojeća znanja i veštine ne odgovaraju potrebama konkretnog radnog mesta.

3) Program sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana
lica, viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlene.

4) Subvencija za samozapošljavanje – odobrava se radi osnivanja radnje, zadruge
ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač
zasniva u njemu radni odnos, u delatnostima definisanim u skladu sa potrebama lokalnog
ekonomskog razvoja u LAPZ.

5) Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih
lica iz kategorije teže zapošljivih
– može se dodeliti za zapošljavanje nezaposlenih lica iz jedne ili više kategorija
teže zapošljivih koje su utvrđene u skladu sa stanjem i potrebama lokalnog tržišta
i navedene u LAPZ.

Uslov za podnošenje zahteva za finansiranje programa
ili mera aktivne politike zapošljavanja iz sredstava opredeljenih za realizaciju NAPZ
jeste da autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave ima:

1)
formiran lokalni savet za zapošljavanje,

2)
usvojen LAPZ,

3)
usaglašen LAPZ sa NAPZ i pokrajinskim APZ i

4)
obezbeđeno više od polovine potrebnih sredstava za finansiranje određenog programa
ili mere.

Izuzetno,
ukoliko se radi o nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave, ministar nadležan za
poslove zapošljavanja, u skladu sa članom 60. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za
slučaj nezaposlenosti, može da odobri učešće u finansiranju i kada je obezbeđeno
manje od polovine potrebnih sredstava.

Kriterijumi na osnovu kojih se odobrava visina iznosa
sredstava po zahtevu jedinice lokalne samouprave za učešće u finansiranju programa
ili mera jesu:


stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave,


pripadnost jedinice lokalne samouprave grupi III i IV stepena razvijenosti i posebno devastirana
područja (utvrđeni u skladu sa posebnim propisom Vlade),


formiran lokalni savet za područje više jedinica lokalnih samouprava i usvojen zajednički
plan zapošljavanja za područje tih jedinica lokalnih samouprava.

Po
isteku roka za podnošenje zahteva NSZ proverava ispunjenost uslova za finansiranje
programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, priprema mišljenje o svakom pojedinačnom
LAPZ (usklađenost sa ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i indikatorima na lokalnom
tržištu rada) i daje predlog za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike
zapošljavanja na osnovu kriterijuma i raspoloživih sredstava.

Ministarstvu
nadležnom za poslove zapošljavanja NSZ dostavlja predlog za učešće u finansiranju programa
ili mera aktivne politike zapošljavanja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje
zahteva, na osnovu koga ministar nadležan za poslove zapošljavanja donosi odluku.

NSZ
i jedinice lokalne samouprave obuhvaćene odlukom zaključuju sporazume o načinu i
postupku realizacije programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, kao i o drugim
pitanjima od značaja za sprovođenje ove odluke.

Jedinice
lokalne samouprave mogu da, u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada, planiraju
i druge programe ili mere aktivne politike zapošljavanja, da ih utvrde u LAPZ i da
njihovu realizaciju finansiraju u celosti iz sredstava budžeta autonomne pokrajine
i/ili budžeta jedinica lokalne samouprave. U realizaciji programa ili mera aktivne
politike zapošljavanja koje se u celosti finansiraju iz budžeta autonomne pokrajine
i/ili budžeta jedinica lokalne samouprave, NSZ pruža stručnu i tehničku podršku.

 

Nosioci poslova realizacije
NAPZ

Mere
aktivne politike zapošljavanja i druge planirane aktivnosti u okviru NAPZ sprovodi
ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja, NSZ i drugi organi, institucije i
socijalni partneri.

 

Kategorije teže zapošljivih
lica

U
skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, teže zapošljiva
lica su nezaposlena lica koja zbog zdravstvenog stanja, nedovoljnog ili neodgovarajućeg
obrazovanja, sociodemografskih karakteristika, regionalne ili profesionalne neusklađenosti
ponude i tražnje na tržištu rada ili zbog drugih objektivnih okolnosti, teže pronalaze
posao. Posebno su ugrožena lica koja se istovremeno suočavaju sa više faktora ranjivosti/otežane
zapošljivosti. Određenim programima i merama aktivne politike zapošljavanja podstiče
se ravnopravniji položaj ovih lica na tržištu rada.

U
2018. godini status teže zapošljivih lica koja će imati prioritet pri uključivanju
u mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa procenom zapošljivosti, imaju: mladi
do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija
i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane
socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci, a posebno
nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci), mladi do 30 godina starosti
koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja.

Takođe,
u programe i mere aktivne politike zapošljavanja potrebno je uključivati i ostala teže
zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija nezaposlenih, kao što su: žene (posebno
žene žrtve trgovine ljudima), izbegla i raseljena lica, povratnici prema sporazumu
o readmisiji, samohrani roditelji, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika
nezaposlena, roditelji dece sa smetnjama u razvoju, bivši izvršioci krivičnih dela
i sl., na način kojim se omogućava njihova integracija na tržište rada.

Poseban
prioritet pri uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja imaju nezaposlena lica
koja se istovremeno suočavaju sa više faktora otežane zapošljivosti.

Zbog
neophodnosti intenziviranja aktivnosti u cilju unapređenja položaja mladih, viškova
zaposlenih, lica bez kvalifikacija ili niskokvalifikovanih, dugoročno nezaposlenih
i osoba sa invaliditetom, pripremljeni su
posebni paketi usluga
:

1.
Paket usluga za viškove zaposlenih

Za
viškove zaposlenih čija se prijava na evidenciju nezaposlenih očekuje zbog završetka
procesa restrukturiranja, kao i zbog racionalizacije javnog sektora, pripremljen je
paket usluga koji podrazumeva nekoliko koraka, i to u zavisnosti od toga da li su
u pitanju aktivnosti kojima se reaguje unapred, pre prestanka radnog odnosa ili nakon
prijave na evidenciju nezaposlenih.

Radi
prevencije nezaposlenosti, pre nego što se potencijalni
viškovi zaposlenih prijave na evidenciju nezaposlenih NSZ će realizovati informativne
sastanke sa poslodavcem koji se suočava sa viškom zaposlenih i sindikatima i sa
potencijalnim viškovima zaposlenih u prostorijama poslodavca i organizovati savetovanja
za zapošljavanje sa potencijalnim viškovima zaposlenih koji su se izjasnili da žele
individualno savetovanje. Na osnovu popunjenog upitnika ili individualnog razgovora
sa savetnikom za zapošljavanje potencijalni viškovi zaposlenih uključivaće se u sledeće
mere: klub za traženje posla (petodnevni program posebno dizajniran za viškove zaposlenih),
radionica za psihološku podršku planiranju karijere (jednodnevni program posebno
dizajniran za potencijalne viškove zaposlenih), obuka za razvoj preduzetništva i
obuka za aktivno traženje posla. Nakon prijave viškova zaposlenih
na evidenciju nezaposlenih NSZ prioritetno će uključivati viškove zaposlenih
u programe i mere aktivne politike zapošljavanja, a posebno:

1)
izvršiti procenu zapošljivosti lica;

2)
utvrditi individualni plan zapošljavanja i odrediti mere koje su najpogodnije za aktivaciju
i unapređenje zapošljivosti (radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla,
program sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, viškove zaposlenih i dugoročno
nezaposlene i druge mere);

3)
organizovati posebno informisanje o mogućnostima i prednostima ulaganja otpremnina
u samozapošljavanje, udruživanje otpremnina radi zapošljavanja i sl.

Takođe,
NSZ će, u cilju preveniranja dugoročne nezaposlenosti, odnosno brže reintegracije
na tržište rada viškova zaposlenih, intenzivirati posete poslodavcima, posebno u
jedinicama lokalne samouprave u kojima se planira realizacija programa rešavanja
viška zaposlenih, sa ciljem prikupljanja podataka o potrebama za zapošljavanjem.

2.
Paket usluga za mlade

podrazumeva set koraka koje NSZ realizuje za svaku mladu osobu prijavljenu na evidenciju
nezaposlenih lica sa ciljem prevencije zastarevanja kompetencija (znanja i veština)
od značaja za konkurentno istupanje na tržište rada i pada u dugoročnu nezaposlenost
i obuhvata:

1)
procenu zapošljivosti lica;

2)
utvrđivanje individualnog plana zapošljavanja i mera koje su najpogodnije za aktivaciju
i podizanje zapošljivosti mladih;

3)
posredovanje u zapošljavanju ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja koje
mogu doprineti zapošljavanju (profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju
karijere, program stručne prakse, subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, program
funkcionalnog osnovnog obrazovanja i dr.).

3.
Paket usluga za lica bez kvalifikacija, niskokvalifikovane i dugoročno nezaposlene
obuhvata:

1)
procenu zapošljivosti lica;

2)
utvrđivanje individualnog plana zapošljavanja i mera koje su najpogodnije za aktivaciju
i podizanje zapošljivosti lica bez kvalifikacija i dugoročno nezaposlene;

3)
uključivanje u mere za aktivno traženje posla (trening samoefikasnosti za kvalifikovana
dugoročno nezaposlena lica i motivaciono-aktivacione obuke za lica bez kvalifikacija
i niskokvalifikovane);

4)
uključivanje u programe dodatnog obrazovanja i obuke (program funkcionalnog osnovnog
obrazovanja odraslih, program sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, viškove
zaposlenih i dugoročno nezaposlene i dr.), javne radove i dr.

4.
Paket usluga za osobe sa invaliditetom
– podrazumeva posredovanje u zapošljavanju i uključivanje osoba
sa invaliditetom u mere aktivne politike zapošljavanja pod opštim uslovima i po prilagođenim
programima, u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom, procenjenim profesionalnim
mogućnostima, radnom sposobnošću i identifikovanim potrebama na tržištu rada, i
obuhvata:

1)
procenu profesionalnih mogućnosti, odnosno procenu zapošljivosti lica;

2)
utvrđivanje individualnog plana zapošljavanja i mera koje su najpogodnije za aktivaciju
i podizanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom;

3)
posredovanje u zapošljavanju ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja koje
doprinose podizanju zapošljivosti i zapošljavanju.