Према
дефиницији из члана 36. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017
у даљем тексту: Закон), активна политика запошљавања представља систем планова, програма и мера усмерених
ка повећању запослености и смањењу незапослености. Члан 37. овог закона дефинише
да је основни инструмент активне политике запошљавања на годишњем нивоу – Национални
акциони план запошљавања, који за сваку годину утврђује Влада.

На
основу овог законског овлашћења Влада је донела Национални акциони план запошљавања
за 2018. годину
(„Сл. гласник РС” број 120/2017 – у даљем тексту: НАПЗ). НАПЗ
представља основни инструмент за спровођење активне политике запошљавања којим се
дефинишу циљеви и приоритети, односно утврђују програми и мере политике запошљавања
који ће се реализовати у току 2018. године, усмерени ка побољшању стања на тржишту
рада, унапређењу запошљивости и запошљавању и у функцији су остваривања Националне
стратегије запошљавања за период 2011–2020. године („Сл. гласник РС”, број
37/2011).

 

Програми и мере активне политике запошљавања

Програми
и мере активне политике запошљавања утврђени овим НАПЗ, које ће током 2018. години
спроводити Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ), реализују се
у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и прописима
о државној помоћи, а критеријуми, начин и друга питања од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања уређују се општим актом НСЗ.

Програми и мере активне политике
запошљавања који ће се реализовати у циљу подстицања запошљавања у 2018. години,
следе у наставку:

 

1. Посредовање у запошљавању
лица која траже запослење:

Повезивање
понуде и тражње на тржишту рада кроз пружање услуга послодавцима и тражиоцима запослења
– подршка лицима у процесу активног тражења посла у складу са договореним индивидуалним
планом запошљавања (саветовање усмерено на избор одговарајућих послова, развијање
вештина активног тражења посла путем обука за активно тражење посла, клуба за тражење
посла), успостављање контаката са послодавцима и задовољавање исказаних потреба,
селекција и упућивање лица које тражи запослење послодавцу ради избора за заснивање
радног односа или другог радног ангажовања, организовање сајмова запошљавања и др.

 

2. Професионална оријентација
и саветовање о планирању каријере:


информисање и саветовање о могућностима за развој каријере;


психолошка процена за потребе запошљавања, укључивања у програме додатног образовања
и обука и програме предузетништва;


тренинг самоефикасности;


радионица за превладавање стреса услед губитка посла, радионица за психолошку подршку
планирању каријере (за потенцијалне вишкове запослених),


организовање сајмова професионалне оријентације,


учешће на другим манифестацијама које се тичу планирања каријере и др.

 

3. Субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих

Послодавци
који припадају приватном сектору, првенствено микро, мала и средња предузећа, за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих могу да остваре субвенцију
за запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу
у једнократном износу, али је крајњи корисник субвенције незапослено лице које се
запошљава кроз ову меру.

Незапослена
лица из категорије теже запошљивих, на која се ова субвенција примењује, јесу:

1)
млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади
који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без
родитељског старања;

2)
старији од 50 година који имају статус вишка запослених;

3)
Роми;

4)
особе са инвалидитетом;

5)
радно способни корисници новчане социјалне помоћи;

6)
дугорочно незапослени;

7)
жртве породичног насиља.

Висина
субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018.
години, према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу
са посебним прописом Владе, износи:

1)
за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана
подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) – 250.000,00 динара
по кориснику;

2)
за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) – 200.000,00 динара
по кориснику;

3)
за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице
локалне самоуправе – 150.000,00 динара по кориснику.

Наведени
износи субвенције за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне
помоћи и младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског
старања и жртава породичног насиља увећавају се за 20%, тако да износе:

1)
за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана
подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) – 300.000,00 динара
по кориснику;

2)
за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) – 240.000,00 динара
по кориснику;

3)
за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице
локалне самоуправе – 180.000,00 динара по кориснику.

Реализација
програма прати се 12 месеци.

 

4. Подршка самозапошљавању

Подршка
самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се
од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке
у првој години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке
обуке у пословним центрима НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др.

Средства
за самозапошљавање у 2018. години одобравају се у виду субвенције, у једнократном
износу од 180.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива
у њему радни однос.

Приоритет
приликом одобравања субвенције за самозапошљавање имају:

1)
млади до 30 година старости,

2)
вишкови запослених,

3)
Роми,

4)
особе са инвалидитетом,

5)
жене.

У
случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном
износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива
у њему радни однос.

У
случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном
износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему
заснива радни однос.

Реализација
програма прати се 12 месеци.

Кориснику
новчане накнаде за случај незапослености може се, ради самозапошљавања, исплатити
новчана накнада у једнократном износу, без доприноса за обавезно социјално осигурање.

 

5. Додатно образовање и обука

Годишњим
програмом додатног образовања и обуке утврђују се програми и мере додатног образовања
и обуке који се реализују у 2018. години, односно програми и мере којима лица стичу
нова знања, вештине и радно искуство. Овај програм заснива се на анализи потреба
тржишта рада, односно потреба послодаваца у погледу потребних знања и вештина неопходних
за обављање конкретних послова, утврђених у контактима са послодавцима. У складу
са тим реализоваће се додатно образовање и обуке за она подручја рада у којима постоји
дефицит знања и вештина.

 

6. Подстицаји за запошљавање
корисника новчане накнаде

Незапосленом
лицу које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање три месеца
од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено време, једнократно
се исплаћује 30% укупног износа новчане накнаде (без доприноса за обавезно социјално
осигурање) која би му била исплаћена за преостало време до истека права на новчану
накнаду.

 

7. Јавни радови

Јавни
радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

У
укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим особа са
инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица треба
да припада следећим категоријама:

1)
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,

2)
Роми,

3)
лица без квалификација/са ниским квалификацијама,

4)
вишкови запослених,

5)
лица која посао траже дуже од 18 месеци.

Утврђени
проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на јавни рад који
кроз редовне јавне конкурсе самостално спроводи НСЗ.

Послодавац
који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању
у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање
јавних радова користе се за:

1)
исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу
уговора о привременим и повременим пословима у висини до 18.000,00 динара на месечном
нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на
месечном нивоу), која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање;

2)
накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица (максимално до
2.000 динара по лицу за сваки месец ангажовања);

3)
накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (максимално до 2.000 динара
по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);

4)
накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом
лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова
може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму
образовне установе, при чему се по завршетку обуке лицу издаје потврда о стеченим
компетенцијама.

У
2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине
и природе. Јавни радови могу да се организују и за област културе, при чему се искључиво
ангажују особе са инвалидитетом.

Право
учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне покрајине
и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.

 

8. Мере активне политике запошљавања
за особе са инвалидитетом

Поред
приоритетног укључивања у програме и мере активне политике запошљавања утврђене
овим НАПЗ, за незапослене особе са инвалидитетом, у циљу подстицања запошљавања,
реализују се и следеће мере у складу са Законом о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом:

1) Субвенција зараде за особе са инвалидитетом
без радног искуства
– послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом, без радног
искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу у трајању од 12 месеци. Субвенција
зараде одобрава се у висини до 75% укупних трошкова зараде, са припадајућим доприносима
за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене
у складу са прописима о раду.

2) Подршка особама са инвалидитетом које
се запошљавају под посебним условима, уз:

– прилагођавање радног места (кроз техничко и технолошко опремање радног
места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама
запослене особе са инвалидитетом) рефундацијом послодавцу примерених трошкова прилагођавања
радног места у висини до 400.000,00 динара стварних трошкова за прилагођавање радног
места по особи са инвалидитетом;

– пружање стручне подршке новозапосленој
особи са инвалидитетом (радна
асистенција код увођења у посао или на радном месту) рефундацијом послодавцу трошкова
зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке у висини до
50.000,00 динара месечно за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних
сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом на месечном нивоу, увећаних
за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до
12 месеци.

 

9. Суфинансирање програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања
(ЛАПЗ)

Аутономна
покрајина, односно јединица локалне самоуправе може да до 15. фебруара 2018. године,
путем НСЗ, поднесе министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ.

У
2018. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ, и то:

1) Програм јавних радова – у програм јавних радова могу се укључити
незапослена лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама
локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ.

2) Обука на захтев послодавца – у обуку се укључују незапослена лица уколико
на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама, односно
постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места.

3) Програм стицања практичних знања за неквалификована
лица, вишкове запослених и дугорочно незапослене.

4) Субвенција за самозапошљавање – одобрава се ради оснивања радње, задруге
или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач
заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног
економског развоја у ЛАПЗ.

5) Субвенција за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих
– може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија
теже запошљивих које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта
и наведене у ЛАПЗ.

Услов за подношење захтева за финансирање програма
или мера активне политике запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ
јесте да аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе има:

1)
формиран локални савет за запошљавање,

2)
усвојен ЛАПЗ,

3)
усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ и

4)
обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма
или мере.

Изузетно,
уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за
послове запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, може да одобри учешће у финансирању и када је обезбеђено
мање од половине потребних средстава.

Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа
средстава по захтеву јединице локалне самоуправе за учешће у финансирању програма
или мера јесу:


степен развијености јединице локалне самоуправе,


припадност јединице локалне самоуправе групи III и IV степена развијености и посебно девастирана
подручја (утврђени у складу са посебним прописом Владе),


формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојен заједнички
план запошљавања за подручје тих јединица локалних самоуправа.

По
истеку рока за подношење захтева НСЗ проверава испуњеност услова за финансирање
програма или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о сваком појединачном
ЛАПЗ (усклађеност са циљевима локалног економског развоја и индикаторима на локалном
тржишту рада) и даје предлог за учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања на основу критеријума и расположивих средстава.

Министарству
надлежном за послове запошљавања НСЗ доставља предлог за учешће у финансирању програма
или мера активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
захтева, на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку.

НСЗ
и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују споразуме о начину и
поступку реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и о другим
питањима од значаја за спровођење ове одлуке.

Јединице
локалне самоуправе могу да, у складу са потребама локалног тржишта рада, планирају
и друге програме или мере активне политике запошљавања, да их утврде у ЛАПЗ и да
њихову реализацију финансирају у целости из средстава буџета аутономне покрајине
и/или буџета јединица локалне самоуправе. У реализацији програма или мера активне
политике запошљавања које се у целости финансирају из буџета аутономне покрајине
и/или буџета јединица локалне самоуправе, НСЗ пружа стручну и техничку подршку.

 

Носиоци послова реализације
НАПЗ

Мере
активне политике запошљавања и друге планиране активности у оквиру НАПЗ спроводи
министарство надлежно за послове запошљавања, НСЗ и други органи, институције и
социјални партнери.

 

Категорије теже запошљивих
лица

У
складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, теже запошљива
лица су незапослена лица која због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег
образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености
понуде и тражње на тржишту рада или због других објективних околности, теже проналазе
посао. Посебно су угрожена лица која се истовремено суочавају са више фактора рањивости/отежане
запошљивости. Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања подстиче
се равноправнији положај ових лица на тржишту рада.

У
2018. години статус теже запошљивих лица која ће имати приоритет при укључивању
у мере активне политике запошљавања, у складу са проценом запошљивости, имају: млади
до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација
и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане
социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади до 30 година старости
који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља.

Такође,
у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже
запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених, као што су: жене (посебно
жене жртве трговине људима), избегла и расељена лица, повратници према споразуму
о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника
незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела
и сл., на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.

Посебан
приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања имају незапослена лица
која се истовремено суочавају са више фактора отежане запошљивости.

Због
неопходности интензивирања активности у циљу унапређења положаја младих, вишкова
запослених, лица без квалификација или нискоквалификованих, дугорочно незапослених
и особа са инвалидитетом, припремљени су
посебни пакети услуга
:

1.
Пакет услуга за вишкове запослених

За
вишкове запослених чија се пријава на евиденцију незапослених очекује због завршетка
процеса реструктурирања, као и због рационализације јавног сектора, припремљен је
пакет услуга који подразумева неколико корака, и то у зависности од тога да ли су
у питању активности којима се реагује унапред, пре престанка радног односа или након
пријаве на евиденцију незапослених.

Ради
превенције незапослености, пре него што се потенцијални
вишкови запослених пријаве на евиденцију незапослених НСЗ ће реализовати информативне
састанке са послодавцем који се суочава са вишком запослених и синдикатима и са
потенцијалним вишковима запослених у просторијама послодавца и организовати саветовања
за запошљавање са потенцијалним вишковима запослених који су се изјаснили да желе
индивидуално саветовање. На основу попуњеног упитника или индивидуалног разговора
са саветником за запошљавање потенцијални вишкови запослених укључиваће се у следеће
мере: клуб за тражење посла (петодневни програм посебно дизајниран за вишкове запослених),
радионица за психолошку подршку планирању каријере (једнодневни програм посебно
дизајниран за потенцијалне вишкове запослених), обука за развој предузетништва и
обука за активно тражење посла. Након пријаве вишкова запослених
на евиденцију незапослених НСЗ приоритетно ће укључивати вишкове запослених
у програме и мере активне политике запошљавања, а посебно:

1)
извршити процену запошљивости лица;

2)
утврдити индивидуални план запошљавања и одредити мере које су најпогодније за активацију
и унапређење запошљивости (радионица за превладавање стреса услед губитка посла,
програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно
незапослене и друге мере);

3)
организовати посебно информисање о могућностима и предностима улагања отпремнина
у самозапошљавање, удруживање отпремнина ради запошљавања и сл.

Такође,
НСЗ ће, у циљу превенирања дугорочне незапослености, односно брже реинтеграције
на тржиште рада вишкова запослених, интензивирати посете послодавцима, посебно у
јединицама локалне самоуправе у којима се планира реализација програма решавања
вишка запослених, са циљем прикупљања података о потребама за запошљавањем.

2.
Пакет услуга за младе

подразумева сет корака које НСЗ реализује за сваку младу особу пријављену на евиденцију
незапослених лица са циљем превенције застаревања компетенција (знања и вештина)
од значаја за конкурентно иступање на тржиште рада и пада у дугорочну незапосленост
и обухвата:

1)
процену запошљивости лица;

2)
утврђивање индивидуалног плана запошљавања и мера које су најпогодније за активацију
и подизање запошљивости младих;

3)
посредовање у запошљавању или укључивање у мере активне политике запошљавања које
могу допринети запошљавању (професионална оријентација и саветовање о планирању
каријере, програм стручне праксе, субвенција за запошљавање и самозапошљавање, програм
функционалног основног образовања и др.).

3.
Пакет услуга за лица без квалификација, нискоквалификоване и дугорочно незапослене
обухвата:

1)
процену запошљивости лица;

2)
утврђивање индивидуалног плана запошљавања и мера које су најпогодније за активацију
и подизање запошљивости лица без квалификација и дугорочно незапослене;

3)
укључивање у мере за активно тражење посла (тренинг самоефикасности за квалификована
дугорочно незапослена лица и мотивационо-активационе обуке за лица без квалификација
и нискоквалификоване);

4)
укључивање у програме додатног образовања и обуке (програм функционалног основног
образовања одраслих, програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове
запослених и дугорочно незапослене и др.), јавне радове и др.

4.
Пакет услуга за особе са инвалидитетом
– подразумева посредовање у запошљавању и укључивање особа
са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања под општим условима и по прилагођеним
програмима, у складу са потребама особа са инвалидитетом, процењеним професионалним
могућностима, радном способношћу и идентификованим потребама на тржишту рада, и
обухвата:

1)
процену професионалних могућности, односно процену запошљивости лица;

2)
утврђивање индивидуалног плана запошљавања и мера које су најпогодније за активацију
и подизање запошљивости особа са инвалидитетом;

3)
посредовање у запошљавању или укључивање у мере активне политике запошљавања које
доприносе подизању запошљивости и запошљавању.