Članom 266. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“ broj 25/19), koji je stupio na snagu 11.04.2019. godine, propisano je da osigurana lica koja na dan stupanja na snagu Zakona koriste prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nastavljaju da koriste ta prava po odredbama zakona koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona.
Iz navedenog razloga, osiguranici ostvaruju pravo na  naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad u zavisnosti  od toga da li su započeli sa ostvarivanjem tog prava pre ili posle 11.04.2019. godine.

NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD KOJA JE NASTUPILA PRE 11.04.2019. GODINE

1.Za zaposlene

1.1. Fotokopija ugovora o otvaranju posebnog računa poslodavca za isplatu naknade zarade (samo kada poslodavac prvi put ima zaposlenog koji je privremeno sprečen za rad ili u slučaju promene posebnog računa za isplatu naknade zarade);

1.2. Izvod iz pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose po odbitku a ako je poslodavac isplatio naknadu zarade iz svojih sredstava – izvod iz pojedinačne poreske prijave za mesec za koji traži isplatu;

1.3. Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade  – Obrazac OZ -7 u bruto iznosu (tri meseca koja prethode mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad ili pretpostavljena zarada za mesec za koji se isplaćuje naknada zarade iz sredstava RFZO);

1.4. Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad  (Obrazac OZ-6 – Doznaka) na poleđini obračunat, potpisan i pečatiran (bez pečata za poslodavce osnovane po odredbama Zakona o privrednim društvima);

1.5. Spisak obračunatih – isplaćenih naknada zarada (u duplikatu) – Obrazac    OZ-10, uredno popunjeni, overeni pečatom (bez pečata za poslodavce    osnovane po odredbama Zakona o privrednim društvima) i potpisani     (dva potpisa);

1.6. Potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade – Obrazac OZ-8, a za sva   naredna    usklađenja Potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca    za naredna usklađivanja osnova za naknadu zarade –  Obrazac OZ-9;

Izuzetno: Overene kopije  obračuna zarada (platnih listića) za mesece   koji čine   osnov za obračun naknade zarade iz Obrasca OZ-7 –   ako   postoji potreba za dodatnom proverom podataka iz Obrasca OZ-7;

1.7.     Dodatna dokumentacija.

2. Za preduzetnike, samostalne umetnike, sveštenike i verske službenike

2.1. Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad  (Obrazac OZ-6 – Doznaka);

2.2. Fotokopija broja tekućeg računa za osiguranika-fizičko lice, za koje obračun i isplatu naknade zarade vrši Republički fond;

2.3. Potvrda ili rešenje odgovarajućeg udruženja, saveza ili komore o privremenoj odjavi obavljanja delatnosti a za preduzetnika, ukoliko nema zaposlene – uvid u podatke sa sajta APR o privremenoj odjavi obavljanja delatnosti;

2.4. Uverenje iz nadležne Poreske uprave o visini  prosečne mesečne osnovice na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđena u kalendarskom tromesečju koje prethodi tromesečju u kojem je  nastupio slučaj po kojem se stiče pravo na naknadu zarade i o izmirenim dospelim doprinosima do datuma podnošenja dokumentacije za utvrđivanje prava i isplatu naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad- postupanje po  ZUP-u;

2.5. Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu

Dokumentacija kao za zaposlene.

2.6. Dodatna dokumentacija.

3. Dodatna dokumentacija

3.1. Ako je u pitanju privremena sprečenost za rad radi nege deteta,  neophodno je dostaviti potvrdu za drugog roditelja da je u navedenom periodu bio zaposlen, odnosno da je obavljao delatnost preduzetnika, odnosno da  iz zdravstvenih razloga nije sposoban da se stara o detetu

3.2  Po isteku 6 meseci neprekidne privremene sprečenosti za rad, odnosno 12 meseci sa prekidima u periodu od 18 meseci, dostaviti potvrdu o podnetom zahtevu RF PIO za utvrđivanje radne sposobnosti za svaki mesec sprečenosti za rad do donošenja rešenja RF PIO.

Obrazac OZ-7 možete preuzeti ovde

Obrazac OZ-8 možete preuzeti ovde

Obrazac OZ-9 možete preuzeti ovde

Obrazac OZ-10 možete preuzeti ovde

NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD KOJA JE NASTUPILA 11.04.2019. GODINE I KASNIJE

4. Za zaposlene

4.1. Zahtev za isplatu naknade zarade u pisanoj formi (nije propisan poseban  obrazac) uz napomenu da li je poslodavac  isplatio naknadu zarade iz svojih sredstava ili ne  (član- 102. ZZO)

4.2. Fotokopija ugovora o otvaranju posebnog računa poslodavca za isplatu naknade zarade (samo kada poslodavac prvi put ima zaposlenog koji je privremeno sprečen za rad ili u slučaju promene posebnog računa za isplatu naknade zarade);

4.3. Izvod iz pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose po odbitku, a ako je poslodavac isplatio naknadu zarade iz svojih sredstava – izvod iz pojedinačne poreske prijave za mesec za koji traži isplatu;

4.4. Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade – Obrazac OZ -7 (12 meseci koji prethode mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad). Ako je osiguranik bio zaposlen kod više poslodavaca u 12 meseci koji prethode mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad, svaki poslodavac popunjava Obrazac OZ-7 za odgovarajući period kada je osiguranik radio kod njega. Ako je neki od prethodnih poslodavaca prestao da postoji, odnosno nije dostupan osiguraniku, uz Potvrdu na Obrascu OZ-7, poslodavac koji podnosi zahtev za isplatu naknade zarade (kod koga je osiguranik u radnom odnosu), dostavlja platne listiće ili drugu vrstu potvrde o ostvarenoj zaradi kod prethodnih poslodavaca  koja ulazi u osnov za obračun naknade zarade, odnosno izjavu osiguranika ako ni na koji način osiguranik ne može da pribavi podatke o ostvarenoj zaradi kod prethodnih poslodavaca (kako bi Republički fond u tom slučaju po službenoj dužnosti za nedostajuće mesece uneo podatak o minimalnoj zaradi);

4.5. Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad  (Obrazac OZ-6 – Doznaka) na poleđini obračunat, potpisan i pečatiran (bez pečata za poslodavce osnovane po odredbama zakona o privrednim društvima);

4.6. Spisak obračunatih – isplaćenih naknada zarade (u duplikatu) – Obrazac    OZ-10, uredno popunjeni overeni pečatom (bez pečata za poslodavce    osnovane po odredbama Zakona o privrednim društvima) i potpisani     (dva potpisa)

Izuzetno: Overene kopije  obračuna zarada (platnih listića) za mesece koji čine   osnov za obračun naknade zarade iz Obrasca OZ-7 – akopostoji potreba za dodatnom proverom podataka iz Obrasca OZ-7;

4.7. Dodatna dokumentacija.

5. Za preduzetnike, samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike, javne beležnike i javne izvršitelje

5.1. Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad  (Obrazac OZ-6 – Doznaka)

5.2. Fotokopija broja tekućeg računa za osiguranika-fizičko lice za koje obračun i isplatu naknade zarade vrši Republički fond;

5.3. Potvrda ili rešenje odgovarajućeg udruženja, saveza ili komore o privremenoj odjavi obavljanja delatnosti a za preduzetnika, ukoliko nema zaposlene – uvid u podatke sa sajta APR o privremenoj odjavi obavljanja delatnosti;

5.4. Uverenje Poreske uprave o  prosečnoj mesečnoj osnovici na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupio slučaj po kojem se stiče pravo na naknadu zarade, sa naznakom da su plaćeni dospeli doprinosi podnošenja dokumentacije za utvrđivanje prava i isplatu naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad.- postupanje po ZUP-u.

5.5. Za preduzetnike koji  su se opredelili za liču zaradu

Dokumentacija kao za zaposlene.

5.6. Dodatna dokumentacija

6. Dodatna dokumentacija

6.1. Ako je u pitanju privremena sprečenost za rad radi nege deteta,  neophodno je dostaviti  izjavu roditelja koji ostvaruje pravo na naknadu za negu deteta o LBO za drugog roditelja u pisanoj formi,  radi utvrđivanja osnova osiguranja iz člana 11. stav 1. tač. 1)-7), 18), 20) i 23) Zakona o zdravstvenom osiguranju u navedenom periodu, a ako drugi roditelj nije osiguran po nekom od navedenih osnova osiguranja, potrebno je dostaviti potvrdu da je iz zdravstvenih razloga nesposoban da neguje dete. Ako dete ima samo jednog roditelja ili samo jedan roditelj vrši     roditeljsko pravo, dokaz da taj roditelj sām vrši roditeljsko pravo.
Pod istim uslovima pravo na naknadu zarade za negu deteta ostvaruje usvojitelj, hranitelj, očuh ili maćeha.

6.2. Po isteku 6 meseci neprekidne privremene sprečenosti za rad, odnosno 12 meseci sa prekidima u periodu od 18 meseci, dostaviti potvrdu o podnetom zahtevu RF PIO za utvrđivanje radne sposobnosti za svaki mesec  sprečenosti za rad do donošenja rešenja RF PIO.

Obrazac OZ-7 možete preuzeti ovde

Obrazac OZ-10 možete preuzeti ovde