Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u prethodnom periodu izradilo je pet važnih zakona čije se usvajanje očekuje na jesenjem skupštinskom zasedanju i čime će se obezbediti bolji standard građana Srbije, jednaka prava i kvalitetniji uslovi života.

Skupštini Republike Srbije biće predstavljen Zakon o socijalnoj karti, na koji se čekalo 30 godina. Svrha uvođenja sistema socijalna karta jeste da svi podaci građana budu na jednom mestu čime će se obezbediti pravičnija raspodela kao i transparentnije i efikasnije ostvarenje svih prava koja im po zakon pripadaju.

Takođe, Republika Srbija aktivno se zalaže za bolju zaštitu dece od bilo kog oblika nasilja i zlostavljanja, kao i za ostvarenje svih njihovih prava, te je u skladu sa tim resorno Ministarstvo izradilo i Zakon o zaštiti prava deteta i zaštitniku deteta. 

Kako je ministar Đorđević uvek naglašavao, Vlada Srbije, vođena politikom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, teži da stvori društvo u kom neće postojati diskriminacija po bilo kom osnovu. Izmena i dopuna Zakona o sprečavanju diskriminacije, značajno će unaprediti ovu oblast, a doprineće i osobama sa invaliditetom, pripadnicima romske i drugih nacionalnih manjina i verskih zajednica bolju integraciju u društvo, kao i ostvarenje jednakih prava.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti je još jedan zakon na koji se čekalo dugi niz godina i usko je povezan sa Zakonom o sprečavanju diskriminacije, a njegovim usvajanjem obezbediće se jednaka prava muškaraca i žena.

Prethodna godina proglašena je Godinom bezbednosti i zdravlja na radu u cilju obezbeđivanja većih prava radnika i njihove bolje zaštite, a Ministarstvo je izradilo i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji će značajno unaprediti ovu oblast, omogućiti veću zaštitu radnicima i poštovanje njihovih prava.

U uslovima globalne pandemije korona virusa, uvideli smo da zaposleni mogu jednako dobro raditi i na daljinu, (posebno zanimanja iz oblasti IT sektora, finansija i menadžmenta), te je sve više poslodavaca koji to  omogućavaju svojim zaposlenima, da rade nezavisno od toga gde se nalaze, odnosno gde im je radni prostor i procena je da će taj trend ubrzano rasti, te se procenjuje  i da će do 2035. godine u svetu biti oko milijardu ljudi koji mogu da rade onlajn na daljinu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će nakon formiranja nove Vlade Srbije inicirati izmenu Zakona o strancima (koji je u nadležnosti MUP-a) i pristupiti izmeni Zakona o zapošljavanju stranaca. Republika Srbija usvajanjem ovog zakona bi bila među prvim inovatorima u ovom sektoru i mogla bi da postane jedna od najomiljenijih destinacija za sve ljude koji rade u Evropi na daljinu onlajn.

Predlog je da Republika Srbija izdaje boravišne vize stranim državljanima, odnosno vize za zaposlene koji rade na daljinu putem interneta. To bi omogućilo da svoj posao obavljaju iz Republike Srbije, a boraveći u Republici Srbiji do godinu dana.

Izvor: sajt Ministarstva za rad
Naslov: Redakcija