Око 500 запослених у образовним установама у Србији има неко од четири педагошка звања.

„Процене да би између 20 и 25 одсто људи могло да дође до првог звања педагошког саветника су реалне, а задатак Министарства просвете и два просветна савета је да запосленима у школама објасне како се до тога долази и каква је добит за њих саме, за установу у којој раде и образовни систем у целини. Да бисмо мотивисали просветне раднике да стекну неко од звања, намеравамо да то буде један од услова приликом избора саветника спољних сарадника који ће нам пружати помоћ у борби против насиља“, каже Биљана Лајовић, саветница министра просвете.

Она додаје да је стицање звања неодвојив процес од стручног усавршавања запослених у образовању, због чега су те две области обједињене у изменама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018).

Изменама Правилника је предвиђено да запослени у Министарству просвете и просветним заводима могу да држе семинаре и обуке за запослене у школама, уз сагласност министра просвете.

„Министар ће са својим сарадницима процењивати да ли је неко компетентан да држи одређену обуку и да ли је у сукобу интереса. Идеја је била да омогућимо онима који су, по правилу, најстручнији, највише знају о образовању и учествују у доношењу стратегија, закона, програма и других прописа и докумената, да та своја знања преносе колегама. Многи од њих су пре запошљавања у Министарству или заводима били аутори и реализатори квалитетних програма стручног усавршавања и давали допринос развоју компетенција запослених, што је била једна од препорука“, објашњава Лајовић.

Извор: сајт Данас-а
Наслов: Редакција