Prema članu 67. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 107/2011, 7/2012, 47/2013, 108/2013, 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), obveznik doprinosa po osnovu ugovorene naknade može u toku tekuće godine na propisanom obrascu podneti zahtev za prestanak obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toj godini, kada osnovica doprinosa koji su plaćeni po osnovu ugovorene naknade zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovima dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

Radi sprovođenja ove zakonske odredbe, Ministar finansija, Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministar zdravlja doneli su Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više uplaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 100/2004 (u daljem tekstu: Pravilnik).

Cilj Pravilnika je, između ostalog, da uredi uslove, postupak i način prestanka obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj kalendarskoj godini. Pri tome treba imati u vidu da je Ministar finansija u „Sl. glasniku RS“, broj 8/2014 objavio da procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu iznosi 3.850.101 dinar.

Ugovori po kojima može prestati uplata doprinosa za 2014. godinu

Treba najpre podsetiti da se odredbe Pravilnika odnose na sledeće ugovorne poslove po kojima se uplaćuje doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje:

– naknada po ugovoru o delu,

– naknada po autorskom ugovoru,

– naknada po ugovoru o dopunskom radu, 

– naknada članova upravnog, odnosno nadzornog odbora,

– naknada poslanicima, opštinskim odbornicima, sudijama i sudijama porotnicima, sudskim tumačima i sudskim veštacima, i

– naknada po osnovu drugih ugovora za koje se po osnovu rada ostvaruje naknada (ne i za ugovore o obavljanju povremenih ili privremenih poslova).

Za svaki prihod po osnovu ovih poslova podnosi se prijava o uplaćenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje.

U toku 2014. godine osiguranici zaposleni plaćaju doprinose na zaradu, odnosno najnižu osnovicu osiguranja, s tim da ta osnovica ne može biti veća od petostrukog iznosa prosečne mesečne zarade u Republici.

Ako u toku 2014. godine, plaćaju doprinose i na naknadu po ugovorima, odnosno ako plaćaju i doprinose i kao osnivači radnje ili osnivači odnosno suosnivači privrednog društva koji u njima rade, postoji mogućnost da u toku godine plate doprinose na osnovicu koja će biti veća od petostrukog iznosa prosečne zarade u Republici na godišnjem nivou.

Isti je slučaj sa osiguranicima samostalnih delatnosti. Ako doprinose u toku godine plaćaju samo po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, osnovica ne može biti veća od petostrukog iznosa prosečne zarade u Republici. Ali, ako doprinose plaćaju i na ugovorenu naknadu, postoji mogućnost da i oni plate doprinose na višu osnovicu od petostrukog iznosa prosečne zarade u Republici na godišnjem nivou.

Prema tome, prestanak obaveze plaćanja doprinosa odnosi se samo na buduće ugovorene naknade, npr. po osnovu ugovora o delu, trgovinskog zastupanja, dopunskog rada i drugih ugovorenih naknada, ali se ne odnosi na obavezu plaćanja doprinosa po osnovu zarada.

Podnošenje zahteva za obustavu uplate doprinosa

Pošto je akontaciona najviša osnovica za 2014. godinu 3.850.101 dinar, lica koja smatraju da su u nekom delu 2014. dostigla iznos te osnovice, mogu tražiti obustavu plaćanja doprinosa na prihode od ugovornih odnosa. Na primer, konkretno lice ima osnovicu po osnovu zarade od 2.320.000 dinara a ostvario je u nekom delu godine osnovicu od ugovornih poslova 1.530.200 dinara. Pošto zbir ovih iznosa prevazilazi graničnih 3.850.101 dinar, ovo lice može tražiti obustavu dalje uplate doprinosa na ugovorne poslove.

Ovakva situacija konkretno je regulisana članom 7. stav 1. Pravilnika, gde se kaže: Osiguranik za koga je u toku godine plaćen doprinos na osnovicu koju čini ugovorena naknada, koja zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovima dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom, može da podnese zahtev nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje za donošenje rešenja o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toku tekuće godine.

Ovaj Zahtev podnosi se na Obrascu 3, koji dajemo u nastavku:

 

Obrazac 3

 

JMBG podnosioca zahteva

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

 

Ime i prezime

_________________________

 

Adresa

_________________________

 

Datum: _________ 201__. godine

 

_____________________________________________

(Naziv organizacije za obavezno socijalno osiguranje)

ORGANIZACIONA JEDINICA ___________________

 

PREDMET: ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O PRESTANKU OBAVEZE PLAĆANJA  DOPRINOSA PO OSNOVU BUDUĆE UGOVORENE NAKNADE

U 20___. GODINI*

 

_____________________

* Zahtev se podnosi odvojeno za svaku vrstu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 67. st. 1. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podnosim zahtev za prestanak obaveze plaćanja doprinosa po osnovu budućih ugovorenih naknada u 20__. godini, s obzirom na to da je doprinos plaćen na osnovicu koja je viša od procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

 

Do podnošenja ovog zahteva, doprinos za __________________ plaćen je po sledećim osnovima                                                         (vrsta doprinosa)

(zaokružiti osnov po kome su plaćeni doprinosi):

 

1. Po osnovu zaposlenja, odnosno svojstva osiguranika zaposlenog

3. Po osnovu ugovorenih naknada (autorski ugovor, ugovor o delu i dr.)

2. Po osnovu obavljanja samostalne delatnosti (preduzetnik, osnivač, odnosno vlasnik preduzeća)

4. Po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti

 

5. Po drugom osnovu: ____________________________

                                                     (navesti osnov)

 

U prilogu dostavljam sledeće dokaze:

 

1. Potvrdu o isplaćenoj zaradi kod poslodavca _______ (naziv), ________ (PIB),

sedište i adresa __________, broj __________ od ________20__. godine;

 

2. Uverenje Poreske uprave, filijala/ekspozitura ______________ broj _______ od _______ 20__. godine;

 

3. Potvrde isplatilaca drugih prihoda:

 

Podnosilac zahteva

________________________

 

 Obrazac 3 obveznik doprinosa podnosi  nadležnoj organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje kod koje se vodi kao osiguranik u matičnoj evidenciji. Uz njega, osiguranik je dužan da podnese:

            1) potvrdu poslodavca, odnosno drugog isplatioca o isplaćenoj zaradi, odnosno oporezivom prihodu, kao osnovici doprinosa i plaćenom doprinosu na Obrascu 4, i

            2) uverenje nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini plaćenog doprinosa.

           
Obrazac 4 daje se u nastavku teksta:

 

Obrazac 4

 

NAZIV POSLODAVCA/ISPLATIOCA PRIHODA

 

Sedište i adresa _________________

PIB: ___________________________

Broj ___________________________

Datum _____________20___godine

 

 

 

JMBG obveznika doprinosa

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

 

Na zahtev__________________iz____________, izdaje se

 

P O T V R D A

 

Da je obvezniku doprinosa ______________ iz _______________, ulica i broj _____, isplaćen iznos po osnovu _______________ (zarada/vrsta oporezivog prihoda) od ______________ dinara, za period od ________ do ________ 20__ godine, i da je na isti obračunat i plaćen doprinos za obavezno socijalno osiguranje, i to za:

 

1. Penzijsko i invalidsko                                    2. Zdravstveno         

 

3. Za slučaj nezaposlenosti

 

(zaokružiti vrstu doprinosa)

 

Ova potvrda se izdaje radi regulisanja prestanka obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu buduće ugovorene naknade koju obveznik doprinosa ostvari u 201__. godini.

 

Za isplatnu službu poslodavca/isplatioca ____________________

MP

Odgovorno lice poslodavca/isplatioca _____________________

 

Nadležna filijala Fonda razmatra potvrdu poslodavca, odnosno drugog isplatioca, uverenja poreskog organa i posebne evidencije o plaćenim doprinosima na ugovorene naknade, koja se vodi u Fondu, i u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva osiguraniku izdaje Rešenje na Obrascu 5. Ovo Rešenje služi kao dokaz obvezniku doprinosa radi prestanka obračuna i plaćanja doprinosa na buduće ugovorene naknade u 2014. godini. Obrazac 5 dajemo u nastavku:

Obrazac 5

 

Na osnovu člana 67. stav 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, na zahtev obveznika doprinosa _________________________, iz ___________________, radi prestanka plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu buduće ugovorene naknade do 31. decembra 20__ godine, donosi se

 

R E Š E NJ E

 

Utvrđuje se da je za obveznika doprinosa _________________________ (ime i prezime) iz ___________, ulica i broj _____________, do dana podnošenja zahteva uplaćen doprinos za _________________ (vrsta doprinosa) na ukupnu osnovicu od _______dinara, čime su  ispunjeni uslovi za prestanak obaveze plaćanja doprinosa na ugovorene naknade koje obveznik doprinosa ostvari od dana donošenja ovog rešenja do 31. decembra 20___. godine.

Obrazloženje

Na osnovu:

– potvrde ________________________ br. ___________ od _____ 20__godine;

 

– uverenja Poreske uprave br. ______________ od __________ 20___godine;

 

– posebne evidencije o uplaćenim doprinosima na ugovorene naknade koja se vodi kod _____________________________________________,

            (naziv organizacije za obavezno socijalno osiguranje)

 

utvrđeno je da je za obveznika doprinosa doprinos za ___________________  (vrsta doprinosa)  plaćen na osnovicu koja je dostigla iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 20___. godinu. Time su ispunjeni zakonski uslovi za prestanak obaveze plaćanja doprinosa za ______________________________ (vrsta doprinosa) na buduće ugovorene naknade koje obveznik doprinosa ostvari od dana donošenja ovog rešenja do 31. decembra 20__. godine.

 

Pouka o pravnom leku:

Referent matične evidencije

_______________________

MP

Odgovorno lice

____________________

 

Prema tome, kada dobije potvrdu na Obrascu 5, obveznik doprinosa može od poslodavca tražiti prekid plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na prihode koje kod njega ostvaruje na ugovorne poslove. Ili, u drugom slučaju, kod novog poslodavca kod koga počne da obavlja ugovorne poslove, ovo lice uz podnošenje Obrasca 5 može tražiti da mu se ne obračunava doprinos.     Isti Obrazac 5 lice će fotokopirati poslodavcu, koji će ga prilagati uz isplate, kao dokaz da nije potrebna uplata doprinosa za penzijsko-invalidsko na prihode od ugovornih poslova. Ako je ovo lice zaposleno, poslodavac će nastaviti da mu obračunava doprinos na ostvarenu zaradu, pa će po okončanju godine ovo lice imati pravo na povraćaj više uplaćenih doprinosa.