Na osnovu člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (’’Sl. glasnik RS’’, br. 15/2016, 68/2020, 136/2020) i člana 4, stav 2, tačka 2 Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (’’Sl. glasnik RS’’, br. 94/2020), kao i Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u ____________________ (naziv poslodavca), ______________________ (adresa, grad), donet dana, _______________. godine, pod brojem _______, direktor donosi sledeću:

ODLUKU
O LICIMA ZADUŽENIM ZA NEPOSREDNU PRIMENU MERA LIČNE ZAŠTITE, SPROVOĐENjE I KONTROLU SPROVOĐENjA PREVENTIVNIH MERA I AKTIVNOSTI NA SPREČAVANjU POJAVE I ŠIRENjA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID – 19 U POSLOVNOM PROSTORU POSLODAVCA u ul. __________________ (adresa, grad)

 

Kao lica zadužena za neposrednu primenu mera lične zaštite, sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 imenuju se sledeći zaposleni:

 1. _________________________, zaposlen/a na radnom mestu _________________ (navesti radno mesto), službeni broj telefona ______________ i
 2. __________________________ zaposlen/a na radnom mestu ________________ (navesti radno mesto, službeni broj telefona _______________

Imenovana lica, svako u svojoj radnoj smeni, dužna su da sprovode:

 1. Kontrolu nošenja zaštitne maske, a što obuhvata sledeće aktivnosti:
 • Svi koji borave u zatvorenom prostoru Poslodavca su u obavezi da nose zaštitne maske (tako da maska prekriva usta, nos i bradu) i to u svim zatvorenim radnim i pomoćnim prostorijama Poslodavca, za sve vreme boravka;
 • U slučaju da bilo ko krši ovu meru, Imenovana Lica imaju sva ovlašćenja da istima zabrane ulaz u poslovni prostor Poslodavca, kao i da ih udalje iz prostorija Poslodavca.
 1. Kontrolu držanja međusobnog rastojanja:
 • Držanje minimalnog rastojanja od 2m između lica.
 1. Kontrolu ograničenja broja prisutnih lica u prostorijama/prostoru Poslodavca:
 • Da li je vidno istaknuto upozorenje sa maksimalno dozvoljenim brojem lica koja mogu boraviti istovremeno u prostoriji/prostoru?
 • Kontrola da broj lica ne pređe maksimalno dozvoljeni broj lica u zatvorenoj prostoriji;
 1. Kontrolu održavanja lične higijene, a što obuhvata kontrolu ispunjenosti sledećih parametara:
 • U prostorijama Poslodavca moraju biti obezbeđene dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje i dezinfekciju ruku;
 • Mora se vršiti blagovremeno potraživanje ovih sredstava od službe za nabavku, kako ne bi došlo do nestašice navedenih sredstava;
 • Svi zaposleni moraju redovno i pravilno da peru ruke sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi;
 • U prostorijama Poslodavca moraju biti postavljena sredstva za denzinfekciju ruku, a sva lica su dužna da dezinfikuju ruke pri uslasku u prostorije Poslodavca;
 • Dezobarijera mora biti postavljena na ulazu u prostorije Poslodavca, a na početku radnog vremena natopljena sa dovoljnom količinom dezinfekcionog sredstva
 • Svi koji ulaze u prostor Poslodavca, moraju proći kroz dezobarijeru i time dezinfikovati obuću;
 1. Kontrolu održavanja radnih i pomoćnih prostorija, a što obuhvata kontrolu ispunjenosti sledećih parametara:
 • Da li se sprovodi pojačana higijena i dezinfekcija radnih i pomoćnih prostorija i opreme za rad (kao što su toaleti, kvake na vratima, računarska i druga oprema, kuhinjski pribor)?
 • Da li se redovno uklanja otpad i smeće (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija, tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem?
 • Da li se vode evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija?
 • Da li se u toku radnog vremena redovno provetrava radni prostor, na mestima gde je to moguće?
 • Da li se pre napuštanja radnog mesta, radno mesto i sredstva za rad ostavljaju u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene?
 1. Kontrolu istaknutih uputstava, obaveštenja i oznaka, a što obuhvata kontrolu ispunjenosti sledećih parametara:
 • Da li su pisana uputstva, obaveštenja, oznake i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih i klijenata od epidemije zarazne bolesti COVID – 19, uredno istaknuta na vidnim mestima?


Obrazloženje:

Mere lične zaštite od infekcije podrazumevaju takvo činjenje ili uzdržavanje od činjenja koje je usmereno na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, a koje naročito podrazumeva obavezu korišćenja ličnih zaštitnih sredstava, naročito zaštitnih maski, određeno ponašanje u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru i druge propisane mere lične zaštite kojim se sprečava ili suzbija širenje zarazne bolesti.

Mere lične zaštite od infekcije usmerene na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, u vreme proglašene epidemije, dužna su da primenjuju sva lica, u skladu sa propisima.

                                                                                         _____________________
Ime Prezime, direktor