Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji novu verziju revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, koji je rezultat višemesečnog konsultativnog procesa kako sa pravosudnim institucijama, tako i sa organizacijama civilnog društva.

Navedena verzija revidiranog Akcionog plana prosleđena je i Evropskoj komisiji u Brisel, čiji će eksperti dati mišljenje i preporuke za dalje unapređenje teksta revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23.

Ministarstvo pravde naglašava da će nakon usaglašavanja teksta sa preporukama iz Brisela, ponovo biti otvorena javna rasprava u cilju nastavka transparentnog i inkluzivnog procesa izrade finalne verzije Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23.

Takođe, ministarstvo podseća da je konsultativni proces izmene navedenog dokumenta otpočeo još sredinom 2018. godine, kada je preko pedeset institucija, koje su nosioci aktivnosti u ispunjavanju mera i ciljeva iz Akcionog plana za Poglavlje 23, uzele učešće u izradi dokumenta. Pored toga, Ministarstvo pravde je organizovalo i okrugle stolove za predstavnike civilnog sektora, čiji su komentari bili od velike važnosti prilikom revidiranja teksta Akcionog plana, što pokazuje i činjenica da je više od polovine od ukupnog broja NVO preporuka usvojeno.

Pored teksta Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23, na internet prezentaciji Ministarstva pravde, svi zainteresovani mogu naći i Izveštaj u kome se objašnjava koje su sve organizacije civilnog društva poslale svoje komentare, da li su oni usvojene ili nisu, sa obrazloženjem zašto nisu, ukoliko je to slučaj.

Jedna od bitnih novina u tekstu Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 odnosi se na formiranje posebnog Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije, čija će uloga biti da prati efikasnost sprovođenja mera i ciljeva iz Akcionog plana. Takođe, isto telo će imati za zadatak da prati i implementaciju aktivnosti iz Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, čija se izrada paralelno odvija sa procesom revizije Akcionog plana za Poglavlje 23.

Ovakav pristup treba da rezultira postizanjem maksimalne efikasnosti mehanizma praćenja definisanih aktivnosti, kao i da obezbedi objektivne izveštaje kroz jačanje odgovornosti za rezultate sprovođenja Akcionog plana i Strategije kod samih nosilaca mera i aktivnosti. Rokovi predviđeni u Akcionom planu za Poglavlje 23 jednako su definisani i za sprovođenje mera iz Strategije.

Izvor: www.mpravde.gov.rs