Borba protiv korupcije jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije. To opredeljenje nije deklarativne prirode, imajući u vidu da iza ove izjave stoje brojne aktivnosti, koje je R. Srbija preduzela u proteklom periodu. Pokrenut je postupak izmene Ustava u oblasti pravosuđa u cilju jačanja sudske nezavisnosti i samostalnosti tužilačkog sistema, usvojeni su Zakon o lobiranju i Zakon o sprečavanju korupcije, kao i brojne druge mere, koje se navode u Izveštaju o usklađenosti R. Srbije sa GREKO preporukama. Usvajanjem i primenom navedena dva zakona, biće u potpunosti ispunjene tri GREKO preporuke.

Uporedo sa tim, u martu 2018. godine otpočela je primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i izmene i dopune Krivičnog zakona, kojim je uvedeno sedam novih koruptivnih krivičnih dela u pravni sistem Srbije. Zahvaljujući novim zakonskim rešenjima, formirana su četiri nova antikoruptivna regionalna centra pri višim javnim tužilaštvima i višim sudovima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu, u okviru kojih postupaju uskospecijalizovane sudije i tužioci za borbu protiv korupcije. U prvih godinu dana primene zakona, sudovi su izrekli 448 pravnosnažnih osuđujućih presuda protiv 523 lica, koja su uglavnom osuđena na kaznu zatvora.

Pregled po krivičnim delima po broju optuženih i osuđenih lica u periodu od 1. marta 2018. godine do 1. marta 2019. godine:

Član 223. Prevara u obavljanju privredne delatnosti (novo krivično delo, koje se primenjuje od 1.3.2018. godine) – 5 optuženih, 2 osuđena

Član 224. Pronevera u obavljanju privredne delatnosti (novo krivično delo, koje se primenjuje od 1.3.2018. godine) – 72 optužena, 65 osuđenih

Član 227. Zloupotreba položaja odgovornog lica – 100 optuženih, 53 osuđena

Član 228. Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom – 22 optužena, 6 osuđenih

Član 230. Primanje mita u obavljanju privredne delatnosti (novo krivično delo, koje se primenjuje od 1.3.2018. godine) – 2 optužena, 1 osuđen

Član 231. Davanje mita u obavljanju privredne delatnosti (novo krivično delo, koje se primenjuje od 1.3.2018. godine) – 5 optuženih, 2 osuđena

Član 235. Nedozvoljena trgovina – 4 optužena, 3 osuđena

Član 236. Krijumčarenje – 34 optužena, 28 osuđenih

Član 245. Pranje novca – 30 optuženih, 10 osuđenih

Član 359. Zloupotreba službenog položaja – 193 optuženih, 168 osuđenih

Član 361. Nesavestan rad u službi – 21 optužen, 7 osuđenih

Član 364. Pronevera – 85 optuženih, 57 osuđenih

Član 365. Posluga – 14 optuženih, 11 osuđenih

Član 366. Trgovina uticajem – 10 optuženih, 2 osuđena

Član 367. Primanje mita – 48 optuženih, 22 osuđena

Član 368. Davanje mita – 104 optužena, 86 osuđenih

NAPOMENA: broj osuđenih lica nije konačan po broju optuženih lica, već u odnosu na izveštajni period

Takođe, od 21. juna 2019. godine Srbija se ne nalazi više na FATF listi država sa strateškim nedostacima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma (tzv. „sivoj listi“). Tim povodom, FATF je pozdravio značajan napredak Srbije na unapređenju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i ukazao da je Srbija ojačala mehanizme u tom domenu, kao i da je uložila velike napore u sprovođenju FATF Akcionog plana u cilju ispravljanja nedostataka u tehničkom i strateškom smislu, na koje je ovo telo ukazalo u februaru 2018. godine.

Vlada Republike Srbije se zalaže da učini sve neophodne napore kako bi se borila protiv svakog oblika kriminala. Zaključkom Vlade Republike Srbije od 29. marta 2018. godine obrazovano je Koordinaciono telo za usmeravanje aktivnosti u sprovođenju preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije (GREKO) Saveta Evrope, na čijem čelu se nalazi ministar pravde. Primarni cilj uspostavljanja ovog tela je da se pospeši što kvalitetnije ispunjavanje GREKO preporuka kroz bolju koordinaciju državnih organa i skrene pažnja na neophodnu posvećenost radu na ispunjenju navedenih preporuka od strane svih nadležnih institucija, na koje se GREKO preporuke odnose.

Objavljivanjem određenih sadržaja u vezi sa borbom protiv korupcije u poslednjih nekoliko dana, u javnost se iznose netačne informacije, između ostalih i da je Srbija dobila od Saveta Evrope „13 zadataka, koje je trebalo da ispuni do kraja 2016. godine“ te da je „broj preporuka u međuvremenu narastao na 17 preporuka“.

Naime, Republika Srbija je u okviru četvrtog kruga evaluacije 2015. godine dobila ukupno 13 preporuka, i taj broj, niti same preporuke, nisu promenjene. Takođe, potrebno je ukazati da radno telo Saveta Evrope – GREKO u izveštajima o usklađenosti ne formuliše rokove za ispunjenje svih preporuka, već se u izveštajima postavlja rok za izveštavanje država članica Saveta Evrope o preduzetim merama, odnosno o postignutim rezultatima usklađenosti sa preporukama Saveta Evrope. Naravno, svaka država članica Saveta Evrope se zalaže da ispuni sve preporuke GREKO u što kraćem vremenskom periodu i o tome izvesti Savet Evrope.

R. Srbija u tom pogledu nije izuzetak. Međutim, specifičnosti slučaja R. Srbije su drugačije iz razloga što su mnoge GREKO preporuke vezane za ustavne izmene, pa samim tim nije moguće u potpunosti ispuniti određene GREKO preporuke ili deo preporuka dok se najviši pravni akt R. Srbije ne izmeni. Ovaj postupak je iniciran i pokrenut od strane Vlade Republike Srbije. U Prelaznom Izveštaju usklađenosti R. Srbije sa GREKO preporukama, GREKO je zaključio da je za sada deset preporuka delimično ispunjeno, dok tri nisu uopšte. Usvajanjem i primenom Zakona o lobiranju i Zakona o sprečavanju korupcije u potpunosti su ispunjene tri GREKO preporuke.

Izveštaj usklađenosti R. Srbije sa GREKO preporukama je javno dostupan dokument, kako na engleskom tako i na srpskom jeziku. Na taj način svako zainteresovano lice može da se upozna sa činjenicom da ne postoji 17 preporuka upućenih državi Srbiji, već ukupno 13.

Zbog olakih, tendencioznih i paušalnih ocena i izjava u javnosti dolazi do pogrešnog informisanja, koje građane dovodi u zabludu. Činjenica je da Vlada Republike Srbije nije ostala nema na preporuke Saveta Evrope upućene R. Srbiji, budući da je GREKO u poslednjem, odnosno Prelaznom Izveštaju usklađenosti R. Srbije odlučio da se Srbija više ne nalazi na listi globalno nezadovoljavajućih zemalja, kada je u pitanju borba protiv korupcije.

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija