Због неслагања представника синдиката и послодаваца, Социјално-економски савет није усагласио договор о висини минималне цене рада по радном часу за 2016. годину, па је одлуку донела Влада Републике Србије.

Према одлуци, обављеној у „Службеном гласнику РС“ број 79/2015, минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2016. године износи 121,00 динар („нето”), по радном часу.

Влада Републике Србије је ову одлуку донела у складу са чланом 112. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), којим је предвиђено да се минимална цена рада утврђује по радном часу без пореза и доприноса, за календарску годину, најкасније до 15. септембра текуће године, а примењује се од 1. јануара наредне године.

Синдикати су тражили да се цена рада по радном сату са садашњих 121 динар, повећа на 143,5 динара, док су представници послодаваца и Владе Републике Србије били против.

Последњи пут висина минималца је промењена у септембру 2014. године, и тада је одлучено да она за 2015. годину по радном сату износи 121 динар. Претходно се цена рада није мењала од 2012. године и износила је 115 динара.

У складу са чланом 112. Закона о раду, при утврђивању минималне цене рада полази се нарочито од: егзистенцијалних и социјалних потреба запосленог и његове породице изражених кроз вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на тржишту рада, стопе раста бруто домаћег производа, кретања потрошачких цена, кретања продуктивности и кретања просечне зараде у Републици. Ако дође до значајне промене неког од наведених елемената, Социјално-економски савет је обавезан да размотри образложену иницијативу једног од учесника Социјално-економског савета за отпочињање преговора за утврђивање нове минималне цене рада.