Zbog neslaganja predstavnika sindikata i poslodavaca, Socijalno-ekonomski savet nije usaglasio dogovor o visini minimalne cene rada po radnom času za 2016. godinu, pa je odluku donela Vlada Republike Srbije.

Prema odluci, obavljenoj u „Službenom glasniku RS“ broj 79/2015, minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar („neto”), po radnom času.

Vlada Republike Srbije je ovu odluku donela u skladu sa članom 112. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), kojim je predviđeno da se minimalna cena rada utvrđuje po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Sindikati su tražili da se cena rada po radnom satu sa sadašnjih 121 dinar, poveća na 143,5 dinara, dok su predstavnici poslodavaca i Vlade Republike Srbije bili protiv.

Poslednji put visina minimalca je promenjena u septembru 2014. godine, i tada je odlučeno da ona za 2015. godinu po radnom satu iznosi 121 dinar. Prethodno se cena rada nije menjala od 2012. godine i iznosila je 115 dinara.

U skladu sa članom 112. Zakona o radu, pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici. Ako dođe do značajne promene nekog od navedenih elemenata, Socijalno-ekonomski savet je obavezan da razmotri obrazloženu inicijativu jednog od učesnika Socijalno-ekonomskog saveta za otpočinjanje pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada.