Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim se stranke podstiču da svoje sporove reše mirnim putem, medijacijom ili na drugi sporazuman način stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

Kada se stranke oslobađaju plaćanja svih sudskih taksi?

Naplata sudske takse se odlaže, kako bi se strankama ostavila mogućnost da i po pokretanju sudskog postupka još jednom dodatno razmotre mirno rešenje nastalog spora.
Ukoliko stranke do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, oslobađaju se od plaćanja svih sudskih taksi.

Uporedno-pravna praksa

Ministarstvo pravde, u izradi navedenih rešenja, prilagodilo je najbolju uporedno-pravnu praksu podsticanja ka medijaciji domaćem pravnom okviru, čime je ispunilo aktivnost predviđenu u Akcionom planu za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business.
Kako bi se zakon uspešno primenjivao, Ministarstvo pravde će obavestiti sve predsednike osnovnih, viših i privrednih sudova o merama koje treba preduzeti kako bi se osigurala nesmetana i usklađena primena.
Izmene će takođe biti praćene izmenama Sudskog poslovnika, promenama u sistemu upravljanja sudskim predmetima radi omogućavanja generisanja obaveštenja strankama o iznosu sudske takse koja će biti razrezana ako se spor ne reši sporazumno, kao i izradom brošura koje će informisati stranke o novim pravima.

Ceo tekst Zakona o sudskim taksama dostupan je – ovde.

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija