(Пречишћени текст)

Ради дефинисања оквира за одлучивање о монетарној политици на средњи рок и усидравања и стабилизације инфлационих очекивања, Извршни одбор Народне банке Србије овим меморандумом утврђује циљ за инфлацију у 2017. и 2018. години.
У складу са Споразумом Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању (таргетирању) инфлације и Меморандумом Народне банке Србије о монетарној стратегији, којима се Народна банка Србије обавезала да, у сарадњи с Владом, утврђује циљане стопе инфлације, Извршни одбор Народне банке Србије одредио је циљану стопу укупне инфлације (с дозвољеним одступањем), меренe годишњом процентуалном променом индекса потрошачких цена, за период од јануара 2017. до децембра 2018. године у висини од 3,0%, с дозвољеним одступањем ± 1,5 п.п. Циљеви за инфлацију у 2015. и 2016. години који су утврђени раније нису мењани.
Путања циљане инфлације одражава намеру да се постигне стабилност цена без изазивања макроекономских поремећаја. Циљана инфлација у 2017. и 2018. години и даље ће бити изнад нивоа квантитативне дефиниције ценовне стабилности и нивоа циљане инфлације у развијеним земљама (2,0% или 2,5%). Тако постављени циљ за инфлацију подржава номиналну, реалну и структурну конвергенцију према Европској унији.
Треба имати у виду да је циљана инфлација средњорочни циљ, тј. да остварена инфлација може краткорочно одступати од циљане услед егзогених шокова. Народна банка Србије ће дозволити привремено одступање инфлације од утврђеног циља у случају када би враћање инфлације на циљ у кратком временском периоду захтевало такве промене у монетарној политици које би изазвале додатне макроекономске поремећаје. То се односи на случајеве наглих промена цена примарних производа или на одступања у планираном расту цена производа које су под директним или индиректним утицајем одлука Владе. Народна банка Србије, у сарадњи сa Владом, може мењати утврђене циљеве за инфлацију. Такве измене биће предузимане само у изузетним околностима, а образлагаће их Народна банка Србије.

Напомена: Овај пречишћени текст сачињен је на основу текста Меморандума Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2018. године, усвојеног на 15. седници Извршног одбора Народне банке Србије 2015. године, одржаној 13. августа 2015. године и његових измена усвојених на 14. седници Извршног одбора Народне банке Србије 2016. године, одржаној 10. новембра 2016. године.