(Prečišćeni tekst)

Radi definisanja okvira za odlučivanje o monetarnoj politici na srednji rok i usidravanja i stabilizacije inflacionih očekivanja, Izvršni odbor Narodne banke Srbije ovim memorandumom utvrđuje cilj za inflaciju u 2017. i 2018. godini.
U skladu sa Sporazumom Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije o ciljanju (targetiranju) inflacije i Memorandumom Narodne banke Srbije o monetarnoj strategiji, kojima se Narodna banka Srbije obavezala da, u saradnji s Vladom, utvrđuje ciljane stope inflacije, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odredio je ciljanu stopu ukupne inflacije (s dozvoljenim odstupanjem), merene godišnjom procentualnom promenom indeksa potrošačkih cena, za period od januara 2017. do decembra 2018. godine u visini od 3,0%, s dozvoljenim odstupanjem ± 1,5 p.p. Ciljevi za inflaciju u 2015. i 2016. godini koji su utvrđeni ranije nisu menjani.
Putanja ciljane inflacije odražava nameru da se postigne stabilnost cena bez izazivanja makroekonomskih poremećaja. Ciljana inflacija u 2017. i 2018. godini i dalje će biti iznad nivoa kvantitativne definicije cenovne stabilnosti i nivoa ciljane inflacije u razvijenim zemljama (2,0% ili 2,5%). Tako postavljeni cilj za inflaciju podržava nominalnu, realnu i strukturnu konvergenciju prema Evropskoj uniji.
Treba imati u vidu da je ciljana inflacija srednjoročni cilj, tj. da ostvarena inflacija može kratkoročno odstupati od ciljane usled egzogenih šokova. Narodna banka Srbije će dozvoliti privremeno odstupanje inflacije od utvrđenog cilja u slučaju kada bi vraćanje inflacije na cilj u kratkom vremenskom periodu zahtevalo takve promene u monetarnoj politici koje bi izazvale dodatne makroekonomske poremećaje. To se odnosi na slučajeve naglih promena cena primarnih proizvoda ili na odstupanja u planiranom rastu cena proizvoda koje su pod direktnim ili indirektnim uticajem odluka Vlade. Narodna banka Srbije, u saradnji sa Vladom, može menjati utvrđene ciljeve za inflaciju. Takve izmene biće preduzimane samo u izuzetnim okolnostima, a obrazlagaće ih Narodna banka Srbije.

Napomena: Ovaj prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Memoranduma Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2018. godine, usvojenog na 15. sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije 2015. godine, održanoj 13. avgusta 2015. godine i njegovih izmena usvojenih na 14. sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije 2016. godine, održanoj 10. novembra 2016. godine.