Пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у другом кварталу 2018. године били су већи за 3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2018. године забележен је њихов раст од 11,7%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у другом кварталу 2018. године били су већи за 3,6% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с првим кварталом 2018. године, њихов раст износи 12,5%.

Индекси пословних прихода и пословних расхода у нефинансијској пословној економији

 

Република Србија1)

 

II квартал 2018 / II квартал 2017.

II квартал 2018 / I квартал 2018.

 

Пословни приходи

Укупно

103,0

111,7

 

 

 

Пољопривреда, шумарство и рибарство

101,8

113,6

Индустрија и грађевинарство2)

101,5

111,0

Услуге

104,2

112,1

Трговина

102,5

112,1

Саобраћај и складиштење

93,4

107,0

Смештај и исхрана

101,1

108,3

Информисање и комуникације

113,4

105,8

Остале услуге3)

122,3

122,7

Пословни расходи

Укупно

103,6

112,5

 

 

 

Пољопривреда, шумарство и рибарство

101,8

127,6

Индустрија и грађевинарство2)

102,5

112,5

Услуге

104,7

111,7

Трговина

103,2

111,3

Саобраћај и складиштење

99,2

106,1

Смештај и исхрана

109,3

120,1

Информисање и комуникације

111,7

108,1

Остале услуге3)

117,9

123,3

 

1)  Без података за АП Косово и Метохија.

2)  Обухвата секторе: Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама и Грађевинарство.

3)  Обухвата секторе: Пословање некретнинама; Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности; Образовање; Здравствена и социјална заштита; Уметност, забава и рекреација и Остале услужне делатности.

 

Методолошке напомене

 

Квартално структурнo истраживањe о пословању привредних друштава спроводи се на узорку изабраних привредних друштава и других правних лица која производе и пружају услуге претежно за тржиште, тј. оних субјеката који су по свом функционисању сврстани у нефинансијску пословну економију. Нефинансијска пословна економија не обухвата секторе К (Финансијске делатности и делатност осигурања) и О (Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање). Изабран је стратификован прост случајни узорак обима 2 896, од којих је у реализованом узорку 2 608 јединица (90%). За индекс други квартал 2018, у односу на други квартал 2017, оцена стандардне грешке1) пословних прихода је 2,5, а пословних расхода 2,6. За индекс други квартал 2018, у односу на први квартал 2018, оцена стандардне грешке пословних прихода је 1,1, а пословних расхода 1,4.

Предузетници нису обухваћени.

Основни извори података за попуњавање извештаја јесу књиговодствена евиденција привредних друштава (финансијско и погонско књиговодство) и остале евиденције (пореска, кадровска) и обрачуни.

Подаци су дати у текућим ценама.

1) Стандардна грешка је мера одступања оцене узорка од праве вредности и једнака је квадратном корену варијансе.

 

Саопштење РЗС бр. 246/2018