Prema članu 53. stav 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, u daljem tekstu: Zakon), javno društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta dužno je da sastavi, objavi javnosti i dostavi Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) i organizatoru tržišta kvartalni izveštaj, najkasnije 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće poslovne godine, kao i da obezbedi da ovaj izveštaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja.
Prema tome, kvartalni izveštaj za period januar–mart 2016. godine, javna društva su dužna da objave i dostave do 15. maja 2016. godine. Kvartalni izveštaj sastavlja se u skladu sa:
– Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/12 i 5/15, u daljem tekstu: Pravilnik), i
– Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji (objavljeno na internet stranici Komisije, u daljem tekstu: Uputstvo).
Prema članu 4. Pravilnika, kvartalni izveštaj sadrži:
1. Finansijske izveštaje, i to:
– Bilans stanja,
– Bilans uspeha,
– Izveštaj o ostalom rezultatu,
– Izveštaj o tokovima gotovine,
– Izveštaj o promenama na kapitalu,
– Napomene uz finansijske izveštaje (koje sadrže samo značajne poslovne događaje, promene računovodstvenih politika u odnosu na poslednje objavljene godišnje finansijske izveštaje i objašnjenja neophodna za razumevanje značajnih promena u finansijskim izveštajima);
2. Kvartalni izveštaj o poslovanju društva koji sadrži podatke propisane članom 52. stav 3. tačka 6. Zakona, a to su: opis značajnih događaja koji su se dogodili u prva tri meseca poslovne godine, uticaj tih događaja na tromesečne izveštaje, uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti za preostalih devet meseci poslovne godine, podatke o značajnim transakcijama između povezanih lica izvršene u prva tri meseca tekuće poslovne godine koje su bitno uticale na finansijski položaj i poslovanje javnog društva u tom periodu, kao i promene u transakcijama između povezanih lica koje su navedene u poslednjem godišnjem izveštaju koje bi mogle bitno uticati na finansijsko stanje ili rezultate poslovanja društva u prva tri meseca tekuće poslovne godine;
3. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje kvartalnog izveštaja, koja sadrži podatke propisane članom 52. stav 3. tačka 7. Zakona, a to su: njihova imena, radna mesta i dužnosti u javnom društvu i navođenje da je, prema njihovom najboljem saznanju, tromesečni finansijski izveštaj sastavljen uz primenu međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, dobicima i gubicima, finansijskom položaju i poslovanju javnog društva, uključujući i društva koja su uključena u njegove konsolidovane izveštaje.
U slučaju da je vršena revizija polugodišnjih finansijskih izveštaja, javno društvo je obavezno da objavi i revizorski izveštaj u celini, a ukoliko nije, onda u polugodišnjem izveštaju mora dati izjavu o tome.

Način dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja Komisiji
 
Shodno čl. 7–8. Pravilnika, javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta, dužna su da kvartalne izveštaje:
– sastave,
– objave na svojoj internet stranici, i istovremeno
– dostave Komisiji i organizatoru tržišta na koje su uključene te hartije od vrednosti,
najkasnije 45 dana nakon završetka tromesečja tekuće poslovne godine.
Takođe, javna društva su dužna da obezbede da su tromesečni izveštaji dostupni najmanje pet godina od dana objavljivanja.
Javno društvo je dužno da godišnji izveštaj objavi kao celovit dokument u PDF formatu i istovremeno ga dostavi Komisiji na način koji je predviđen Uputstvom, koje je u primeni od 21. 4. 2016. godine.
Prema odredbama Uputstva, tromesečni izveštaj javna društva dostavljaju na jedan od sledećih načina:
– U papirnom i elektronskom obliku (na CD), predajom neposredno Komisiji ili putem pošte;
– U elektronskom obliku putem Portala za dostavljanje informacija, po postupku bliže pojašnjenom u tehničkom uputstvu dostupnom na internet stranicama Komisije.
Informacije koje se dostavljaju Komisiji u elektronskom obliku, moraju biti dostavljene u PDF formatu i potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom.
Izuzetno, javno društvo je dužno da prilikom dostavljanja kvartalnog izveštaja, Komisiji dostavi dva odvojena dokumenta:
1) kao jedan celovit dokument – kvartalni izveštaj u PDF formatu;
2) dodatno, kao zaseban dokument, tromesečne finansijske izveštaje u XLS formatu, i to bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu.
Obrasci kvartalnih finansijskih izveštaja koji se dostavljaju u XLS formatu dostupni su na internet stranici Komisije i to:
– za privredna društva – KFI-PD,
– za društva za osiguranje odnosno društava za reosiguranje – KFI-OSIG/RE,
– za banke PFI-B a za konsolidovani finansijski izveštaj za banke – KKFI-B,
– za zatvorene investicione fondove – KFI-ZIF,
– za brokersko-dilerska društva – KFI-BDD,
Prilikom dostavljanja tromesečnog izveštaja, obveznik izveštavanja je dužan da navede opšte podatke potrebne radi njegove identifikacije, a najmanje:
– Poslovno ime i oblik organizovanja (Ime i prezime);
– Matični broj (JMBG);
– Vrsta izveštaja.
Tromesečni izveštaj, dostavljen Komisiji, objavljuje se na internet stranici Komisije.
Adresa Komisije je Omladinskih brigada broj 1, VII sprat, 11070 Novi Beograd.
Pored dostavljanja Komisiji, kvartalni finansijski izveštaji treba da se dostave i Beogradskoj berzi, kao organizatoru finansijskog tržišta na adresu Omladinskih brigada broj 1, 11070 Novi Beograd.  
U skladu sa članom 290. Zakona, novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj izdavalac, javno društvo i ponuđač ako ne dostavi na vreme ili ne objavi kvartalne finansijske izveštaje u skladu sa članom 53. Zakona.