Према члану 53. став 1. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/11, у даљем тексту: Закон), јавно друштво чијим се хартијама од вредности тргује на листингу регулисаног тржишта дужно је да састави, објави јавности и достави Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) и организатору тржишта квартални извештај, најкасније 45 дана након завршетка сваког од прва три тромесечја текуће пословне године, као и да обезбеди да овај извештај буде доступан јавности најмање пет година од дана објављивања.
Према томе, квартални извештај за период јануар–март 2016. године, јавна друштва су дужна да објаве и доставе до 15. маја 2016. године. Квартални извештај саставља се у складу са:
– Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС“, бр. 14/12 и 5/15, у даљем тексту: Правилник), и
– Упутством о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији (објављено на интернет страници Комисије, у даљем тексту: Упутство).
Према члану 4. Правилника, квартални извештај садржи:
1. Финансијске извештаје, и то:
– Биланс стања,
– Биланс успеха,
– Извештај о осталом резултату,
– Извештај о токовима готовине,
– Извештај о променама на капиталу,
– Напомене уз финансијске извештаје (које садрже само значајне пословне догађаје, промене рачуноводствених политика у односу на последње објављене годишње финансијске извештаје и објашњења неопходна за разумевање значајних промена у финансијским извештајима);
2. Квартални извештај о пословању друштва који садржи податке прописане чланом 52. став 3. тачка 6. Закона, а то су: опис значајних догађаја који су се догодили у прва три месеца пословне године, утицај тих догађаја на тромесечне извештаје, уз опис најзначајнијих ризика и неизвесности за преосталих девет месеци пословне године, податке о значајним трансакцијама између повезаних лица извршене у прва три месеца текуће пословне године које су битно утицале на финансијски положај и пословање јавног друштва у том периоду, као и промене у трансакцијама између повезаних лица које су наведене у последњем годишњем извештају које би могле битно утицати на финансијско стање или резултате пословања друштва у прва три месеца текуће пословне године;
3. Изјаву лица одговорних за састављање кварталног извештаја, која садржи податке прописане чланом 52. став 3. тачка 7. Закона, а то су: њихова имена, радна места и дужности у јавном друштву и навођење да је, према њиховом најбољем сазнању, тромесечни финансијски извештај састављен уз примену међународних стандарда финансијског извештавања и да дају истините и објективне податке о имовини, обавезама, добицима и губицима, финансијском положају и пословању јавног друштва, укључујући и друштва која су укључена у његове консолидоване извештаје.
У случају да је вршена ревизија полугодишњих финансијских извештаја, јавно друштво је обавезно да објави и ревизорски извештај у целини, а уколико није, онда у полугодишњем извештају мора дати изјаву о томе.

Начин достављања кварталног финансијског извештаја Комисији
 
Сходно чл. 7–8. Правилника, јавна друштва чијим се хартијама од вредности тргује на листингу регулисаног тржишта, дужна су да кварталне извештаје:
– саставе,
– објаве на својој интернет страници, и истовремено
– доставе Комисији и организатору тржишта на које су укључене те хартије од вредности,
најкасније 45 дана након завршетка тромесечја текуће пословне године.
Такође, јавна друштва су дужна да обезбеде да су тромесечни извештаји доступни најмање пет година од дана објављивања.
Јавно друштво је дужно да годишњи извештај објави као целовит документ у ПДФ формату и истовремено га достави Комисији на начин који је предвиђен Упутством, које је у примени од 21. 4. 2016. године.
Према одредбама Упутства, тромесечни извештај јавна друштва достављају на један од следећих начина:
– У папирном и електронском облику (на ЦД), предајом непосредно Комисији или путем поште;
– У електронском облику путем Портала за достављање информација, по поступку ближе појашњеном у техничком упутству доступном на интернет страницама Комисије.
Информације које се достављају Комисији у електронском облику, морају бити достављене у ПДФ формату и потписане квалификованим електронским потписом.
Изузетно, јавно друштво је дужно да приликом достављања кварталног извештаја, Комисији достави два одвојена документа:
1) као један целовит документ – квартални извештај у ПДФ формату;
2) додатно, као засебан документ, тромесечне финансијске извештаје у XLS формату, и то биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине и извештај о променама на капиталу.
Обрасци кварталних финансијских извештаја који се достављају у XLS формату доступни су на интернет страници Комисије и то:
– за привредна друштва – КФИ-ПД,
– за друштва за осигурање односно друштава за реосигурање – КФИ-ОСИГ/РЕ,
– за банке ПФИ-Б а за консолидовани финансијски извештај за банке – ККФИ-Б,
– за затворене инвестиционе фондове – КФИ-ЗИФ,
– за брокерско-дилерска друштва – КФИ-БДД,
Приликом достављања тромесечног извештаја, обвезник извештавања је дужан да наведе опште податке потребне ради његове идентификације, а најмање:
– Пословно име и облик организовања (Име и презиме);
– Матични број (ЈМБГ);
– Врста извештаја.
Тромесечни извештај, достављен Комисији, објављује се на интернет страници Комисије.
Адреса Комисије је Омладинских бригада број 1, VII спрат, 11070 Нови Београд.
Поред достављања Комисији, квартални финансијски извештаји треба да се доставе и Београдској берзи, као организатору финансијског тржишта на адресу Омладинских бригада број 1, 11070 Нови Београд.  
У складу са чланом 290. Закона, новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај издавалац, јавно друштво и понуђач ако не достави на време или не објави кварталне финансијске извештаје у складу са чланом 53. Закона.