< <

Реални раст БДП-а у четвртом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,5%.

Обрачун кварталног БДП-а за четврти квартал 2017. године, који је детаљнији и изводи се на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 28. фебруара 2018. године.

Флеш процена добијена је методом екстраполације, уз примену једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).